Arfer academaidd da a chyfeirnodi

 

Cyngor cyffredinol

Mae ymddygiad academaidd da yn golygu ysgrifennu mewn arddull ffurfiol, academaidd. Mae hynny’n cynnwys edrych ar y deunyddiau cyfeirio priodol sydd ar restrau darllen y modiwlau rydych chi’n eu hastudio. Cewch ddewis cynnwys ffynonellau cyfeirio eraill, ond mae’n rhaid i chi sicrhau eu bod yn weithiau ysgolheigaidd sydd wedi’u cyhoeddi. Mae hefyd yn cynnwys defnyddio dull cyfeirnodi cydnabyddedig, fel Harvard, APA, MHRA, MLA, IEEE, neu eraill. Nodir y canllawiau y mae eich adran yn eu defnyddio yn y rhestr ar y dde a bydd y wybodaeth hon ar gael hefyd mewn adnoddau eraill y mae eich adran yn eu darparu (e.e. modiwlau Blackboard). Os nad ydych yn siŵr ble i ddod o hyd i’r wybodaeth neu sut i’w defnyddio, mynnwch air â rhywun.

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r datganiad a’r Rheoliad ynghylch Ymddygiad Academaidd Annerbyniol:

Agweddau Hanfodol ar Ymddygiad Academaidd (EAAP)


Isod ceir cyfres o ganllawiau PDF ar agweddau penodol ar ymddygiad academaidd. Cewch ddefnyddio’r canllawiau hyn ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau ac maent yn cael eu hargymell fel deunydd darllen hanfodol. Ar ôl darllen y canllawiau hyn, dylech eu cymharu’n uniongyrchol â chanllawiau arddull eich adran er mwyn ceisio addasu’r wybodaeth at eich anghenion astudio penodol chi. Rydym hefyd yn defnyddio fersiynau estynedig o’r canllawiau hyn mewn cyrsiau i fyfyrwyr y mae angen rhagor o arweiniad arnynt o ran Ymddygiad Academaidd.

Canllawiau cyfeirnodi adrannol

Ymhlith y prif ddulliau cyfeirnodi a ddefnyddir ym Mhrifysgol Aberystwyth mae Harvard, APA, MHRA, MLA ac IEEE. Gall pob adran neu Athrofa argymell un neu fwy o’r dulliau cyfeirnodi hyn ar gyfer traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, dogfennau ar-lein ac aseiniadau eraill. Mae’n hollbwysig defnyddio dull priodol o gyfeirnodi a chyfeirio at y ffynonellau rydych chi’n eu defnyddio ym mhob darn o waith i’w asesu. Mae’n bwysig nodi y gall fod mân wahaniaethau rhwng gwahanol fersiynau o’r un dull cyfeirnodi, yn enwedig dull Harvard, er enghraifft, am nad oes un fersiwn swyddogol ohono. Ceir dolenni isod i ganllawiau swyddogol APA, MHRA, MLA ac IEEE hefyd, ond dylech droi yn gyntaf at ganllawiau eich adran neu Athrofa. Pan fyddwch wedi penderfynu ar ddull penodol, cofiwch fod yn gyson o ran y cynllun, trefn y wybodaeth a’r atalnodi.

Adnoddau swyddogol (Mae’n bosib y bydd yn rhaid cofrestru neu dalu i gael gafael ar y canllawiau cyfeirnodi eu hunain)

Gall canllawiau cyfeirnodi swyddogol fod yn fanwl ac yn hirfaith. Ar gyfer y rhan fwyaf o aseiniadau, y cwbl sydd ei angen yw’r nodweddion mwyaf cyffredin sy’n cyfeirio at y wybodaeth a'r dogfennau craidd y mae eich adran yn eu disgwyl. Os na allwch ddod o hyd i enghreifftiau o sut i gyfeirio at adnoddau, gall canllawiau swyddogol fod yn ddefnyddiol iawn, ond efallai y bydd yn rhaid i chi addasu’r dull yn unol â disgwyliadau eich adran serch hynny. 

Mae’n bosib y bydd y canllawiau adrannol ychydig yn wahanol i’r rhain, a dylech droi yn gyntaf at y canllawiau adrannol:

APA: American Psychological Association

http://www.apastyle.org

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

MHRA: Modern Humanities Research Association

http://www.mhra.org.uk

MLA: Modern Language Association

https://www.mla.org

Nid oes fersiwn swyddogol o Harvard ac fe welwch amrywiadau ar y dull hwn mewn llawer o wahanol ddogfennau. Mae un o’r canllawiau mwyaf helaeth ar gyfer Harvard, fodd bynnag, ym Mhrifysgol Leeds: http://library.leeds.ac.uk/skills-referencing-harvard