Arholiadau

 

 

Dechrau arni – adolygu ac arholiadau

Gall arholiadau godi ofn gwirioneddol ar bobl a chaiff arholiadau enw drwg hefyd pan fydd pobl yn sôn amdanynt pan fyddant yn meddwl eu bod wedi gwneud yn wael. Mae’r rhan fwyaf o brofiadau negyddol mewn arholiadau’n deillio nid o ddiffyg gallu’r myfyriwr ond yn hytrach o ddiffyg adolygu a strategaethau cynllunio o ran beth i’w ddisgwyl a sut i fynd ati i ateb cwestiynau a chithau ddim ond yn cael pum neu ddeg munud i gynllunio, a heb nodiadau i’ch helpu.

Mae nifer o’r pwyntiau yn y canllaw hwn wedi’u haddasu o Seminar 10 modiwl IC17720: Cynllunio, Prosesau a Chynnyrch mewn Ysgrifennu Academaidd. 

Y man cychwyn hanfodol:

 • Hen bapurau: https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/
 • Adolygu cwestiynau arholiad Grid cynllunio yw hwn y gallwch ei lenwi wrth i chi edrych drwy’r hen bapurau. Cewch syniad o’r mathau o gwestiynau a ofynnir a sut y maent yn gysylltiedig â deilliannau dysgu a chynnwys y modiwl. Cofiwch er hynny fod y cwestiynau’n newid bob blwyddyn ac na ddylech fyth gymryd yn ganiataol, oherwydd bod cwestiynau tebyg wedi ymddangos o’r blaen, y bydd yr un themâu’n codi eto. Mae’n bwysig cofio bod pob cwestiwn arholiad yn gysylltiedig â deilliannau dysgu ac amcanion pob modiwl.
 • Er mwyn i chi allu nodi deilliannau dysgu ac amcanion pob modiwl rydych chi’n ei gymryd, darllenwch lawlyfr y modiwl, a ddylai fod ar gael ar Blackboard, neu chwiliwch amdano ar dudalennau’r Cynlluniau Astudio ar y wefan: http://www.aber.ac.uk/cy/study-schemes/

Un elfen hanfodol o strategaeth arholiadau lwyddiannus yw gallu creu cynllun traethawd cyflym iawn yn ystod munudau cyntaf yr arholiad. Bydd gennych lyfryn ateb sy’n rhoi lle i chi i gynllunio cyn dechrau arni. Mae’n arfer da rhoi llinell drwy’r cynllun cyn diwedd yr arholiad i ddangos nad yw’n rhan o’ch ateb.

Mae ysgrifennu mewn arholiad yn wahanol i ysgrifennu traethawd ar gyfer aseiniad cwrs. Mewn aseiniadau, mae’n rhaid meddwl am fanylion ysgrifennu bywgraffiad a’r cyfeirnodi sydd ynghlwm wrth hynny. Mewn arholiad, fyddwch chi ddim yn gallu gwneud hynny heblaw mewn arholiad llyfr agored neu arholiad a welwyd ymlaen llaw, lle cewch weld y cwestiwn cyn yr arholiad. Yn yr arholiadau hynny mae’n bosib y bydd angen cynnwys deunydd ychwanegol, ond bydd hynny’n dibynnu i raddau helaeth iawn ar reolau’r arholiad dan sylw.

 • Mae angen i chi feddwl am addasu’r ffordd rydych chi’n ysgrifennu traethodau mewn arholiadau
 • Does dim amser i feddwl am holl fanylder traethawd wedi’i baratoi ar brosesydd geiriau
 • Mae’n rhaid i chi ysgrifennu’n glir, yn effeithiol ac yn gyflym
 • Dechreuwch drwy gynllunio prif gorff y traethawd
 • Ewch yn ôl i gynllunio rhagarweiniad byr
 • Peidiwch â chynllunio’r diweddglo, ond cofiwch:
  • cwblhewch eich paragraff olaf pan fydd gennych ddeg munud ar ôl
  • ysgrifennwch eich diweddglo pan fydd gennych bum munud ar ôl

 Pethau eraill i’w cofio:

 • Dylai eich llawysgrifen fod yn glir ac yn ddarllenadwy.
 • Ysgrifennwch ar bob yn ail linell yn y llyfryn ateb er mwyn sicrhau nad oes geiriau’n gorgyffwrdd ac yn llenwi’r tudalen yn ormodol.
 • Cadwch at yr hyn rydych chi’n ei wybod wrth ysgrifennu.
 • Gwnewch gynllun bras iawn ar gyfer y cwestiwn ar y dechrau. Ni ddylai hyn gymryd mwy na thri i bum munud. Drwy wneud hynny byddwch yn gallu cadw at y cynllun a chanolbwyntio ar y cwestiwn.
 • O ran y prif bwyntiau damcaniaethol rydych chi wedi eu nodi drwy edrych ar gynnwys y modiwl a’r deilliannau dysgu, meddyliwch am ychydig bwyntiau neu sefyllfaoedd y gallech eu defnyddio’n enghreifftiau ymarferol.

Mae ateb da mewn arholiad yn dangos dealltwriaeth gyffredinol o’r materion dan sylw a sut y maent yn gweithio’n ymarferol

Pethau i’w cynnwys wrth gynllunio eich ateb: gwnewch nodiadau’n unig, nid brawddegau llawn. 

Cyflwyniad

Prif ddehongliad o’r cwestiwn              

Pwyslais penodol 

Corff y traethawd

1) *pwnc trafod (gwnewch yn siŵr bod cysylltiad clir rhyngddo a’r testun dan sylw)

3) *brawddegau byr, clir i ddiffinio a thrafod y pwyntiau allweddol

4) *enghreifftiau, os oes angen rhai

* Gwnewch hyn ar gyfer pob paragraff

Peidiwch â chynllunio diweddglo, ond pan fydd gennych bum munud ar ôl, gorffennwch y paragraff rydych chi wrthi’n ei ysgrifennu ac ysgrifennu diweddglo byr i grynhoi. Bydd hynny’n sicrhau bod eich traethawd yn gyflawn.

 

Her cynllunio ugain i bump

 • Ewch yn ôl at y ddogfen adolygu cwestiynau arholiad (Adolygu cwestiynau arholiad).
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dod o hyd i ystod o gwestiynau, gan gynnwys rhai rydych chi’n gyfarwydd ac yn gyfforddus â nhw—a rhai nad ydych yn gyfarwydd nac yn gyfforddus â nhw.
 • Dechreuwch gyda chwestiwn cyfarwydd a chreu cynllun ar ffurf nodiadau mewn tua 20 munud.
 • Symudwch ymlaen at gwestiynau gwahanol a chreu cynlluniau mewn 15, 10 a 5 munud yn eu tro.
 • Daliwch ati i ymarfer hyd nes y byddwch yn gyfforddus yn creu cynlluniau traethodau ar amryw o brif gwestiynau ar gyfer modiwl penodol.
 • Gwnewch hyn gyda chwestiynau mwy anodd hefyd, er mwyn sicrhau eich bod yn barod ar gyfer pob posibiliad.
 • Edrychwch ar gynnwys y modiwl ar gyfer y flwyddyn dan sylw, o ran amcanion, deilliannau dysgu a chynnwys.

Adnoddau ychwanegol

Canllawiau cyffredinol da iawn ar sut i wneud yn well mewn arholiadau (trwy Saesneg yn unig) gan Brifysgol Caerefrog. 

Erthygl dda yn egluro sut i lunio amserlen yn effeithiol (trwy'r Saesneg yn unig)

Cyngor ar dechnegau cofio  (trwy'r Saesneg yn unig) gan Mind Tools

Open Learn Cymru: adnoddau dwyieithog sy’n gallu helpu i ddatblygu galluoedd megis darllen a gwneud nodiadau, astudio’n effeithiol, paratoi aseiniadau a pharatoi at y gweithle.