Strategaethau Dysgu

 

 

Cyngor cyffredinol

Ar y tudalen yma ceir adnoddau a dolenni cyswllt i waith ar ddulliau dysgu, strategaethau dysgu a chynhyrchu gwaith. Mae cynhyrchu gwaith yn cyfeirio at ffyrdd o wireddu eich potensial i’r eithaf fel myfyriwr, ond mae hynny ynddo’i hun yn dibynnu ar eich dulliau dysgu penodol chi a sut y gallwch deilwra strategaethau dysgu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser astudio. Ni fydd pob cyngor ynglŷn â dysgu yn ateb pob diben ac mae angen i chi ddewis a dethol y syniadau sy’n gweithio orau i chi. 

Byddai’n dda o beth dechrau drwy feddwl am faint rydych chi’n ei wybod am lwyth gwaith ac asesiadau eich cynllun gradd. Gallwch lawrlwytho’r ddogfen Word isod i’ch helpu i wneud hyn. Cwblhewch gymaint ohoni ag y gallwch drwy ddarllen am y cynlluniau astudio a’r wybodaeth am y modiwlau sydd ar y we. Edrychwch hefyd ar lawlyfrau’r modiwlau a fydd ar gael ar Blackboard. Os oes bylchau yn y wybodaeth, holwch amdanynt.

Adnabod eich gradd: canllawiau syml i nodi eich llwyth gwaith 

Adnoddau ar y rhwydwaith 

Mae’r rhaglenni isod ar gael i’r holl fyfyrwyr ar bob un o gyfrifiaduron Prifysgol Aberystwyth:

Inspiration – rhaglen mapio meddwl lle gallwch gysylltu syniadau mewn map cysyniadau gweledol

Texthelp Read & Write – rhaglen lleisio testun lle gallwch glywed testunau neu glywed eich traethawd yn cael ei ddarllen yn uchel (bydd angen clustffonau).

Mae amryw o wahanol ategion gwebori hefyd ar gael ar Google Chrome megis:

Lleisio testun: Rhaglen lleisio testun Google; Balabolka (http://balabolka.en.softonic.com/)

Gwibddarllenwch y we gyda spreed (siop chrome)

Arddweud ysgrifennu/nodiadau: Voice note 2 (siop chrome)

 

Dulliau dysgu 

!LLUN!

Ffynhonnell y ddelwedd: https://uk.pinterest.com/pin/147352219036204121/

Mae eich dull dysgu unigol yn cyfeirio at y ffordd yr ydych yn ei ffafrio ar gyfer dirnad, prosesu, deall a chofio gwybodaeth. Mae dulliau dysgu’n dibynnu ar ffactorau gwybyddol, emosiynol ac amgylcheddol, yn ogystal â phrofiad blaenorol. Gall archwilio’r ffordd rydych yn dysgu eich helpu i astudio’n fwy effeithlon. Er enghraifft, os ydych yn dysgu mewn modd cinesthetig, mae’n debyg eich bod yn dysgu’n well wrth symud o gwmpas nag wrth eistedd yn llonydd, felly gallai chwarae gyda’ch beiro, dwdlan neu siglo ar eich cadair eich helpu i ganolbwyntio. Mae nifer o wefannau’n cynnig holiaduron am ddulliau dysgu a strategaethau astudio cysylltiedig.

 ADD EXTRA HERE

Dysgu cynhwysol

Os oes gennych gyflwr iechyd hirsefydlog neu wahaniaeth dysgu penodol gallwn gynnig cyngor ar dechnolegau galluogi a threfniadau arholiadau unigol er mwyn i chi gael gwireddu eich potensial i’r eithaf a chael y canlyniadau da rydych chi’n eu haeddu. Os hoffech gael gwybod mwy am ein darpariaeth i fyfyrwyr ag anableddau neu os oes gennych gwestiynau penodol, ewch i wefan hygyrchedd y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, cysylltwch â ni drwy ebost yn disability@aber.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01970 621761. Gall ein tîm o gynghorwyr anabledd roi cyngor i chi ynglŷn â’r mathau o dystiolaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn i chi gael manteisio ar ddarpariaeth benodol yn y Brifysgol.

Os ydych yn meddwl bod gennych wahaniaeth dysgu fel dyslecsia/dyscalcwlia gallwn hefyd gynnig asesiad sgrinio rhagarweiniol i chi. Cewch gyngor ar unwaith ac fe ddywedwn wrthych a ydyn ni’n meddwl y dylech gael asesiad mwy ffurfiol gan seicolegydd addysg. Gallwn eich helpu i drefnu hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am gynhyrchu gwaith ar gael yn ein canllaw PDF Dysgu Cynhwysol a Chynhyrchu Gwaith.

 

 

Cyngor penodol 

Manteisio i’r eithaf ar adnoddau recordio darlithoedd

Mae Tîm E-Ddysgu Prifysgol Caerefrog wedi creu cyfres werthfawr o fideos ar sut y gall myfyrwyr atgyfnerthu eu hastudiaethau drwy adnoddau recordio darlithoedd. Ceir recordiadau o ddarlithoedd ar lawer o’ch modiwlau Blackboard ar gyfer y cyrsiau rydych wedi cofrestru i’w dilyn. Bydd y rhain yn cynnwys llawer o’r darlithoedd a’r seminarau rydych chi wedi bod ynddynt. Holwch diwtoriaid neu gydlynwyr y modiwlau i gael gwybod ble i ddod o hyd i recordiadau ar gyfer eich cyrsiau.

    • 4 ffordd y mae myfyrwyr yn gwylio recordiadau o ddarlithoedd:
    • Gwneud yn fawr o’ch darlithoedd: 
    • O gymryd nodiadau i wneud nodiadau: 
    • Sut mae myfyrwyr yn defnyddio recordiadau o ddarlithoedd wrth astudio: