Croeso i Safle We Polisïau Prifysgol Aberystwyth

Nid yw'r wefan hon wedi ei chwblhau. O dan faner Cynghrair Strategol y Brifysgol â Phrifysgol Bangor, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu ymhellach lyfrgell Polisïau Aberystwyth er mwyn darparu system ar-lein ganolog i bolisïau a threfniadau Prifysgol yn y ddau sefydliad.  Goruchwylir y gwaith hwn gan grŵp project.  

Amcanion y project polisïau yw:

 • safoni fformat polisïau;
 • dileu gwybodaeth sydd yn hen neu wedi ei dyblygu;
 • rhoi gwell trefn ar ddogfennau fel ei bod yn haws cael gafael arnynt, eu chwilio a llywio'r wefan;
 • egluro prosesau cyflwyno polisïau newydd ac adolygu polisïau presennol.

Bydd y project yn cynnig y canlynol i'r rhai hynny sydd â chyfrifoldeb dros baratoi, lledaenu a gweithredu polisïau:

 • diffiniad clir o ystyr polisi a threfn;
 • fformat safonol a hyblyg, er mwyn sicrhau cysonder wrth lunio polisïau a threfniadau, a fformat corfforaethol;
 • eglurder o ran trefniadau perchnogaeth, cymeradwyo ac adolygu; 
 • cyngor ar ddrafftio polisïau a fydd yn glir ac yn gwbl ddealladwy

Bydd lle canolog ar-lein i gadw polisïau, trefniadau a metadata cysylltiedig y sefydliad:

 • yn hwyluso mynediad at ddogfennau allweddol i staff a myfyrwyr;
 • yn sicrhau rheolaeth ar fersiynau;
 • yn hwyluso'r gwaith o fonitro ac adolygu dogfennau allweddol;
 • yn ddull o sicrhau ansawdd, cymeradwyaeth y sefydliad a chydymffurfiad â deddfwriaeth;
 • yn helpu gyda gofynion archwilio mewnol ac allanol e.e. Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  (QAA), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW);
 • yn gymorth allweddol i gydymffurfio â gofynion Rhyddid Gwybodaeth;
 • yn cydweddu â'r gofrestr polisïau sy'n cael ei llunio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd

Mae’r Polisi Cyffredin ar Ysgrifennu a Chymeradwyo Polisïau a Threfniadau’r Brifysgol, a’r system ganolog ar-lein a fabwysiadwyd gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor yn adnodd:

 • i egluro'r polisi ynghylch llunio a chymeradwyo polisïau a threfniadau'r Brifysgol
 • i roi trosolwg o’r dogfennau sydd eu hangen
 • sy'n cynnwys templed polisi a threfn er mwyn sicrhau bod yr holl elfennau polisi'n cael eu cofnodi mewn modd cyson

Cenhadaeth y Cynghrair Strategol

'Cenhadaeth Cynghrair Strategol Aberystwyth-Bangor yw datblygu'n gyson y bartneriaeth weithio agos a chadarn rhwng y ddau sefydliad a fydd yn ein galluogi i weithredu'n fwy effeithiol ac effeithlon nag y gallem fel sefydliadau cwbl ar wahân, gan gefnogi ein hymdrechion i fod yn rhagorol yn rhyngwladol mewn meysydd gweithgarwch penodol.'