Myfyrwyr PhD Busnes a’r Gyfraith yn Cael Meddalwedd Dadansoddi Ansoddol Newydd

06 July 2017

Mae myfyrwyr PhD o fewn Athrofa’r Busnes a’r Gyfraith wedi derbyn arian gan Alumni Prifysgol Aberystwyth trwy Gronfa Aber i brynu copїau o feddalwedd dadansoddi ansoddol newydd, NVivo.

Myfyrwraig PhD Twristiaeth, Olga Garcia, yn ennill gwobr y papur gorau mewn cynhadledd twristiaeth gritigol

06 July 2017

Enillodd Olga Garcia y wobr am y papur gorau mewn cynhadledd Twristiaeth Gritigol ddiweddar yn Mallorca, Spain.

Pryd Diwedd Flwyddyn a Gwobrau Ysgol Fusnes Aberystwyth a‘r Gymdeithas Economeg

17 May 2017

Cynhaliodd Ysgol Fusnes Aberystwyth Bryd Diwedd Blwyddyn ochr yn ochr â'r Gymdeithas Economeg yn y Royal Pier Brasserie ar ddydd Sadwrn 6 Mai 2017.

Ethol Athro Economeg o Aberystwyth yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol

11 May 2017

Mae Athro Economeg o Brifysgol Aberystwyth wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol. 

'Arloesi: Theori a Pholisi': Y pwnc-poeth ar gyfer ddigwyddiad diweddaraf Y Gymdeithas Economeg

20 April 2017

Pwysigrwydd ac effaith arloesedd o safbwynt disgyblaeth economeg roedd y drafodaeth ddiddorol a chafwyd mewn y ddarlith gwadd diweddaraf a drefnwyd gan Gymdeithas Economeg Aberystwyth.

Mae’r Athrofa Busnes a'r Gyfraith wedi lansio modiwl newydd i hybu cyflogadwyedd myfyrwyr

13 April 2017

Bydd y modiwl achrededig Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn darparu lleoliadau gwaith strwythuredig yn ystod y tymor ar gyfer myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith yn eu trydedd flwyddyn.

Gweithdy Arweinyddiaeth

02 February 2017

Mwynhaodd myfyrwyr Athrofa Busnes a’r Gyfraith dau ddiwrnod o weithgareddau arweinyddiaeth yng Ngregynog

Economegydd Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi’i wahodd i gyflwyno canfyddiadau ymchwil ym Manc y Byd

16 December 2016

Yn ddiweddar, cyflwynodd Dr Homagni Choudhury, Darlithydd mewn Economeg a Chyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer Cyfrifeg, Cyllid ac Economeg yn Ysgol Fusnes Aberystwyth ei waith ymchwil a wnaed ar y cyd â chydweithwyr yn y Cyngor Indiaidd ar gyfer Ymchwil ar Gysylltiadau Economaidd Rhyngwladol (ICRIER, New Delhi, India) mewn cynhadledd ar 'Swyddi a Datblygiad' a gynhaliwyd ym mhencadlys Banc y Byd yn Washington DC (UDA) ar yr 2-3 Tachwedd 2016.

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin

16 December 2016

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth

06 December 2016


Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth
Dydd Iau, 8 Rhagfer 18.00 – 20.00Mae’r digwyddiad ar-lein byw yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr i brofi Aberystwyth heb deithio.

Myfyrwyr twristiaeth yn dod i adnabod y chwedl

11 November 2016

Fel rhan o'u croeso i Aberystwyth, wnaeth myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Rheolaeth Twristiaeth (N800) ymweld â'r atyniad twristiaeth poblogaidd, King Arthurs Labyrinth

Sesiwn Sgiliau Gyrfaoedd Ysgol Fusnes Aberystwyth

18 October 2016

Un o uchafbwyntiau yr Wythnos Groeso yn yr ysgol Busnes Aberystwyth bob blwyddyn yw’r Sesiwn Sgiliau Gyrfaoedd.

Darlithydd Ysgol Busnes Aberystwyth yn Ennill Grant Ymchwil y Brifysgol

30 August 2016

Mae grant ymchwil Prifysgol Aberystwyth 2016 wedi rhoi i Dr Jan Breitsohl am ei cynnig ymchwil ar 'Gwrthdaro yn y Cyfryngau Cymdeithasol'. Bydd y wobr yn cael ei ddefnyddio i ariannu Cynorthwyydd Ymchwil a fydd yn arsylwi ac yn dadansoddi gwrthdaro defnyddwyr - ddefnyddwyr mewn cymunedau ar-lein ar gyfer y cyfnod o 3 mis.

Myfyriwr PhD yn Marchnata Denitsa Dineva yn Ennill y Wwobr 'Papur Gorau'

24 August 2016

Wnaeth myfyriwr PhD blwyddyn gyntaf Denitsa Dineva a'i dau goruchwylwyr Dr Jan Breitsohl a'r Athro Brian Garrod ennill y 'wobr papur Gorau' yn gynhadledd yr Academi Marchnata 2016 am ei papul E-Farchnata a trac Marchnata Digidol.

Sgorau Uchel i’r Ysgol Fusnes am Foddhad Myfyrwyr

10 August 2016

Mae Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr ardderchog o 90% am foddhad cyffredinol gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol 2016 yr NSS.

Diwrnod Graddio yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes

20 July 2016

Uchafbwynt y flwyddyn academaidd i gymaint o fyfyrwyr a staff Ysgol Rheolaeth a Busnes Aberyswtyth yw’r diwrnod graddio. Ni wnaeth 2016 siomi. Ar fore Mawrth heulog, daeth staff, graddedigion a'u cyfeillion a'u teuluoedd ynghyd i ddathlu llwyddiant gannoedd o fyfyrwyr o bob rhan o'r byd.


 

Camu i Mewn i Ffau’r Ddraig Aber

09 June 2016

Daeth disgyblion chweched dosbarth lleol o Ysgol Penweddig i Brifysgol Aberystwyth yn ddiweddar i gamu i mewn i Ffau’r Ddraig Aber, gan gyflwyno syniadau am gynhyrchion newydd i banel o bobl fusnes lleol.

Gwaharddiadau ar ysmygu yn arwain at ostwng ehangiad rhyngwladol cwmnïau tybaco

08 June 2016

Mae ein Cadeirydd yn Rheolaeth, yr Athro Jo Crotty, yn gydawdur ar erthygl sydd wedi ymddangos yn y blwg dylanwadol ‘The Conversation’ o'r enw 'Sut all gwaharddiadau ysmygu arwain at farwolaeth y diwydiant tybaco'.

Myfyrwyr yn Gweithio Gyda Chwmnïau Lleol ar Her Busnes

12 May 2016

Cafodd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Rheolaeth y Busnes gyfle i weithio ar ddatblygu gorsaf tân newydd tref Aberystwyth diolch i brosiect wedi ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rheolaeth Twristiaeth gyda’r Gorau ym Mhrydain ac y Gorau yng Nghymru yn yn ôl y Complete University Guide 2017

28 April 2016


Mae'r cynlluniau astudiaethu Rheolaeth Twristiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi codi i safle o fewn y 10 gorau ym Mhrydain yn ôl y Complete University Guide 2017, yn dringo chwe lle ers y llynedd i gyrraedd lle cyntaf yng Nghymru a nawfed yn y DU.

Awdurdod ar Dreth yn y DU yn ymweld ag Aberystwyth

19 April 2016

 


Cafodd myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes cyfle i elwa o arbenigedd Steve Hasson o PWC, a ymwelodd â'r Ysgol i drafod 'Trafodaeth Fawr y Dreth' sef sut mae prisiau trosglwyddo rhyngwladol wedi effeithio ar economïau cenedlaethol.

Cynllun Interniaeth AberYmlaen 2016/17 – Rhagor cyn hir!

07 April 2016

Bydd cyfleoedd Cynllun Interniaeth AberYmlaen ar gael 15 o Ebrill ar https://www.aber.ac.uk/cy/aberforward/

Myfyrwyr o’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn cael profiad yn y farchnad stoc

21 March 2016

Cafodd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth cael eu gwahodd gan OSTC Wales, sy'n seiliedig yn Abertawe, i gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill wrth ddysgu am fywyd ar y llawr masnachu. Mae Llywydd y Gymdeithas Bancio a Buddsoddi Prifysgol Aberystwyth James Pickering yn cymryd y stori:

Myfyrwyr Rheolaeth Twristiaeth yn mynychu'r ITB yn Berlin

18 March 2016

Yn ddiweddar wnaeth grŵp o fyfyrwyr Rheolaeth Twristiaeth a myfyrwyr PhD ymweld â'r arddangosfa a chonfensiwn ITB yn Berlin. Yr ITB yw’r digwyddiad masnach teithio mwyaf yn y byd, yn arddangos dros 180 o wledydd gwahanol gyda 10,000 o arddangoswyr.

Gwobr Hult: Tîm o Aberystwyth yn cyrraedd rowndiau terfynol rhanbarthol cystadleuaeth myfyrwyr fwya’r byd

08 March 2016

Mae tîm o dri myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi cael eu dewis o blith mwy na 25,000 o geisiadau i gystadlu yn rowndiau terfynol rhanbarthol cystadleuaeth myfyrwyr fwyaf y byd i ddatrys rhai o'r heriau anoddaf sy'n wynebu'r byd heddiw.

Myfyrwyr Rheolaeth Twristiaeth yn cwblhau arolwg leoedd gwely yng Ngheredigion a Phowys

07 March 2016

Gwnaeth myfyrwyr Rheolaeth Twristiaeth cymryd rhan mewn ymchwil ar y 1af  a’r 2il o Fawrth a oedd yn cynnwys ffonio nifer fawr o ddarparwyr llety yng Ngheredigion a Phowys er mwyn cael darlun cywir o leoedd gwely, gweithlu, a’u natur dymhorol.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Myfyrwyr a Staff IMLIS 2016 - GALWAD AGORED

29 February 2016

Gwahoddir myfyrwyr ac aelodau staff IMLIS i gyflwyno hyd at bum llun (fesul person) ar unrhyw un o'r tair thema ganlynol:


• 'Astudio yn Aberystwyth'


• 'Bywyd Myfyrwyr yn Aberystwyth'


• 'Tirwedd Aberystwyth'


Bydd crëwr y ddelwedd fuddugol ym mhob thema yn ennill taleb Amazon gwerth


£50.

'Busnes yn y Bae' yn profi sgiliau craidd y gweithle

24 November 2015

Wnaeth myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ysgol Rheolaeth a Busnes cael eu dewis i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Busnes yn y Bae’ ym Mhrifysgol Abertawe fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Myfyrwyr Twristiaeth yn Ymweld â Hwb Antur Twristiaeth

20 November 2015

Wnaeth fyfyrwyr Twristiaeth yr ysgol Rheolaeth a Rheoli Busnes ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd yn ddiweddar, cartref yr enwog 'Zipworld' a 'Bounce Below'.

Ymweliad Myfyrwyr i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion

13 November 2015

Aeth myfyrwyr israddedig cyrsiau rheoli cefn gwlad a rheoli twristiaeth ar ymweliad maes i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yng Ngheinewydd, Ceredigion.

Raddedig MSc Marchnata yn dod yn Myfyriwr Gyntaf SMB i gael Thesis wedi’i Cyhoeddi

09 November 2015

O dan oruchwyliaeth Dr Jan Breitsohl a Dr Ian Harris, derbyniodd raddedig MSc Marchnata James Wilcox Jones radd dosbarth cyntaf am ei draethawd ar theori ‘groupthink’ mewn cymunedau ariannol ar-lein. Yn dilyn hynny, cafodd y traethawd ei ail-weithio i safon gyhoeddadwy ac mae bellach wedi'i gyhoeddi yn y rhifyn diweddaraf y Journal of Customer Behaviour.

Canlyniadau DHLE 2014 a NSS 2015 yn dangos cyflogadwyedd uchel a boddhad mewn pynciau dysg

24 August 2015

Wnaeth 100% o raddedigion SMB mewn i gyflogaeth a / neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis o raddio yn 2014.

Gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ i Megi

05 August 2015

Derbynwyd graddedig Busnes a Rheoli, Megi Williams wobr 'Y Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio yn ddiweddar, sy’n rhoddedi i'r myfyriwr sy'n arddangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Cyflogadwyedd Graddedigion Ysgol Rheolaeth a Busnes yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol

17 July 2015

Mae ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod 94% o israddedigion YRhB yn gweithio neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau, 13 pwynt canran yn uwch na llynedd.

Llwyddiant i fyfyrwyr Marchnata Aberystwyth yn y Senedd

18 June 2015

Myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn creu argraff ar farchnatwyr blaenllaw wrth iddynt gael eu coroni'n bencampwyr Brolio/The Pitch am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gwobr ATHE i Fyfyrwyr Twristiaeth YRhB

23 January 2015

Llongyfarchiadau i Mariya Fileva a Magdalena Bylicka sydd wedi cael eu henwi fel Myfyriwr Gorau Ôl-raddedig a Myfyriwr Gorau Israddedig gan y Gymdeithas Dwristiaeth mewn Addysg Uwch.

Llwyddiant i’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn REF 2014

18 December 2014

Mae 95% o waith ymchwil a gyflwynwyd gan yr Ysgol wedi cael ei farnu 'a gydnabyddir yn rhyngwladol' yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF), dim ond un canlyniad nodedig mewn perfformiad cryf gan YRhaB.

Ysgol Rheolaeth a Busnes ar y rhestr fer Ysgol Busnes y Flwyddyn

05 November 2014

Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr Gwobrau Addysg Uwch y Times 2014.

Cyhoeddi’r Dreigiau ar gyfer Aber Does Dragons’ Den

21 October 2014

Pum person busnes amlwg o Aberystwyth yn perfformio rôl y 'Dreigiau' ar gyfer y recordiad o Aber Does Dragons’ Den sydd ar y gweill.

Gwenno yn ennill Wobr ‘Y Gorau o Gymru’

14 August 2014

Fe wnaeth cyn fyfyriwr SMB, Gwenno Llewelyn, ennill wobr y 'Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio  ym mis Gorffennaf, sydd yn mynd i'r myfyriwr sy'n dangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Her Sgiliau SMB: Croeso i’r Ysgol

15 October 2015

Roedd Her Sgiliau Busnes Blynyddol yr Ysgol Busnes a Rheolaeth unwaith eto yn fater hynod gystadleuol, gyda'r henwi'n briodol ‘Quietly Confident’ yn fuddugol.