Cwrt Mawr Band Pris 2

cwrt mawr

Cwrt Mawr Band Pris 2

Gwneud Cais Ar-lein Cymharu Llety

Trosolwg

Mae Cwrt Mawr wedi’i leoli ar dop Campws Penglais, yn agos i holl adnoddau’r Campws. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed. Mae llawer o flociau yng Nghwrt Mawr wedi cael eu hailwampio’n ddiweddar i uwchraddio’r ceginau. Yn ogystal â’u hailaddurno, maent hefyd yn cynnwys ardaloedd mawr i eistedd gyda seddi cyfforddus, barrau brecwast gyda stolion a theclynnau newydd.

Llety

Mae Cwrt Mawr yn dal oddeutu 600 o fyfyrwyr mewn ystafelloedd sengl ac ystafelloedd â dau wely wedi’u trefnu’n fflatiau hunangynhwysol. Gall pob fflat ddal rhwng 6 a 10 o fyfyrwyr a fydd yn rhannu cegin a chyfleusterau ymolchi. Mae gan y rhan fwyaf o fflatiau 2 ystafell gawod a 2 doiled yn ogystal â basnau ymolchi ym mhob ystafell wely.

Arlwyo

Mae’r holl fflatiau yng Nghwrt Mawr yn rhai hunanarlwyo, a bydd y myfyrwyr yn rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhwysol. Mae gan y ceginau oergell/rhewgell, popty gyda gril a phentan, popty ping, tegell, tostiwr, hwfer, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced, padell lwch a brwsh a bwrdd bwyd neu far brecwast gyda chadeiriau neu stolion.

Mae Cwrt Mawr wedi’i leoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Hefyd ar gael yn Cwrt Mawr Band Pris 2 yw ein opsiwn Rhan-Arlwyo. Yn ychwanegol i gael cegin llawn eich hunan, byddwch hefyd yn cael arian ar gyfer bwyd fel rhan o’ch Ffioedd Llety i wario ar fwyd mewn dewis o’n fannau lletygarwch. Felly rydych yn cael y gorau o’r ddau!

Adnoddau

Dyma rai o brif adnoddau Cwrt Mawr:

 • Llety Hunanarlwyo neu Rhan-arlwyo
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Adnoddau golchi dillad
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Canolfan Ddysgu (The Lounge @ Rosser) – sy’n cynnwys gweithfannau cyfrifiaduron, Wi-Fi, ardaloedd astudio i grwpiau, llungopïwr, peiriannau bwyd, soffas lledr
 • Storfa feiciau ddiogel sy’n dal hyd at 60 beic
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, rhaid cael trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darpary cymorth a chyngor.

 

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matras
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Basn ymolchi

Mae gennym ychydig o ystafelloedd dwbl yn Cwrt Mawr sy'n cynnwys 2 o bob eitem a restrir uchod.

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell. Sy’n rhoi 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril/hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bwrdd cinio a chadeiriau (Cadair i bob unigolyn)

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Ystafell ymolchi

 • 2 doiled
 • Glanweithydd dwylo / basn ymolchi
 • 2 gawod

Lleoliad

mapCliciwch ar y map i weld union leoliad Cwrt Mawr.

Mae Cwrt Mawr o fewn 5 munud ar droed i

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yng Nghwrt Mawr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd. Nodir, mae'r lluniau a ddefnyddiwyd yn sampl o'r math o ystafelloedd sydd ar gael ac mi fydd y steil yn gwahaniaethu rhwng y gwahanol lleoliadau.

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost wythnosol 2018/19

Hyd y drwydded 2018/19

Sengl £85.40 39 wythnos**
Sengl Band Pris 2 £123.90 (gan gynnwys lwfans bwyd) 39 wythnos**


**O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety