Fferm Penglais Stiwdio

Fferm Penglais Stiwdio

Gwneud Cais Ar-lein Cymharu Llety

Trosolwg

Fferm Penglais yw ein preswylfa newydd sbon sydd wedi’i hadeiladu’n arbennig ac sy’n cynnig ystafelloedd eang en-suite o’r ansawdd gorau. Mae’r breswylfa wedi’i lleoli o fewn pellter cerdded i'r adeiladau academaidd ac mae’n cynnig ansawdd byw ac astudio uchel mewn ystafelloedd en-suite helaeth a stiwdios gan gynnwys mynediad i'r rhyngrwyd yn ddi-wifr ac yn wifredig. Ceir ardal ganolog gyfleus gyda chaffi a bwrdd pŵl a mannau astudio 24/7, siop, peiriannau gwerthu, cyfleusterau golchi dillad, storfeydd beiciau a chyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol.

Mae’r rhain yn stiwdios eang hunangynhaliol ar gyfer unigolion, ac yn cynnwys eich ystafell wely/astudio, ystafell gawod a chegin gydag ardal fwyta.

Arlwyo

Mae myfyrwyr Fferm Penglais yn arlwyo ar gyfer eu hunain.

Mae gan Fferm Penglais siop ar y safle yn SGUBORfach sy’n cynnig yr eitemau sylfaenol am bris isel megis, bara ffres a llaeth, bwydydd wedi’u rhewi, pethau ymolchi a glanhau.

Mae Fferm Penglais wedi’i lleoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Fferm Penglais yn cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Celfi o ansawdd uchel
 • Stiwdios hunangynhaliol
 • Gwelyau dwbl
 • Wi-Fi
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM) - gan gynnwys gweithfannau cyfrifiadurol, Wi-Fi, mannau astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffas lledr
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus y tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Golchdai
 • Caffi gyda Wi-Fi, soffas, peiriannau gwerthu ac ardaloedd astudio grŵp / ardaloedd cymdeithasol
 • Siop ar y safle
 • Peiriannau gwerthu
 • Storfeydd beiciau
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio(cyfyngedig, angen trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a cyngor.

Beth sydd yn eich Stiwdio?

Stiwdios

Mae’r rhain yn stiwdios eang hunangynhaliol ar gyfer unigolion, ac yn cynnwys eich ystafell wely/astudio, ystafell gawod a chegin gydag ardal fwyta.

Dodrefn ac Offer

Ystafell wely:

 • Gwely dwbl a matras
 • Cwpwrdd wrth ochr y gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Drych hir
 • Rheilen hongian
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Golau
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel

Ystafell ymolchi:

 • Cawod fawr
 • Toiled
 • Basn ymolchi
 • Drych
 • Rhesel sychu dillad uwchben y gawod
 • Bin pedal

Cegin/Ardal fwyta:

 • Ffwrn gyfunol
 • Hob anwytho*
 • Oergell/Rhewgell
 • Sinc
 • Cypyrddau
 • Tegell
 • Peiriant tostio
 • Hwfer
 • Haearn smwddio a bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Bwrdd a 2 gadair
 • Cadair dwba

*Gwyliwch y fideo yma i sicrhau bod eich sosbenni yn addas ar gyfer hob anwytho:

Lleoliad

Map  Cliciwch ar y map i weld union leoliad Fferm Penglais.

O fewn pum munud o gerdded o Fferm Penglais gallwch gyrraedd:

Gallery

Lluniau ac Artistiaid Argraffiadau o Fferm Penglais. (Cliciwch i weld llun mwy)

Fideo

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl Stiwdio £135.72 40 wythnos* £142.10 40 wythnos**


 *O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 28/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 26/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety