Fferm Penglais

Trosolwg

Fferm Penglais yw ein preswylfa newydd sbon sydd wedi’i hadeiladu’n arbennig ac sy’n cynnig ystafelloedd eang en-suite o’r ansawdd gorau. Mae’r breswylfa wedi’i lleoli o fewn pellter cerdded i'r adeiladau academaidd ac mae’n cynnig ansawdd byw ac astudio uchel mewn ystafelloedd en-suite helaeth a fflatiau stiwdio gan gynnwys mynediad i'r rhyngrwyd yn ddiwifr ac yn wifredig. Ceir ardal ganolog gyfleus gyda chaffi a bwrdd pŵl a mannau astudio 24/7, siop, peiriannau gwerthu, cyfleusterau golchi dillad, storfeydd beiciau a chyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol.

Llety

Bydd myfyrwyr yn byw mewn fflatiau ar gyfer 6 i 8 o fyfyrwyr ac yn rhannu cyfleusterau’r gegin.

Ceir ardal benodedig o fewn Llety Myfyrwyr Fferm Penglais sydd wedi'i neilltuo ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl Cymraeg sydd am fyw mewn amgylchedd lle siaredir Cymraeg yn gyson.

Arlwyo

Mae myfyrwyr Fferm Penglais yn arlwyo ar gyfer eu hunain, gan rannu ceginau mewn fflatiau hunangynhaliol.

Mae gan Fferm Penglais siop ar y safle yn SGUBORfach sy’n cynnig yr eitemau sylfaenol am bris isel megis, bara ffres a llaeth, bwydydd wedi’u rhewi, pethau ymolchi a glanhau.

Mae Fferm Penglais wedi’i lleoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Fferm Penglais yn cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Celfi o ansawdd uchel
 • Ystafelloedd gwely en-suite mawr
 • Gwelyau dwbl
 • Teledu ar y wal ym mhob cegin gymunedol - trwydded deledu’n gynwysedig
 • Wi-Fi
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM) - gan gynnwys gweithfannau cyfrifiadurol, Wi-Fi, mannau astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffas lledr
 • Golchdai
 • Caffi gyda Wi-Fi, soffas, bwrdd pŵl ac ardaloedd astudio grŵp / ardaloedd cymdeithasol
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus y tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Siop ar y safle
 • Peiriannau gwerthu
 • Storfeydd beiciau
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio(cyfyngedig, angen trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Pewswylfa;n darparu cymorth a chyngor.

 

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely dwbl a matras
 • Mannau storio o dan y gwely
 • Silffoedd wrth ochr y gwely
 • Golau uwchben y gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Rheilen hongian
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Golau uwchben y ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Drych hir
 • Bin sbwriel
 • Llen roler

Ystafell ymolchi en-suite

 • Cawod fawr
 • Toiled
 • Basn ymolchi â drych a phwynt eillio
 • Rhesel sychu dillad uwchben y gawod
 • Bachau tywelion
 • Bin pedal
 • Brwsh toiled

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Cyfleusterau ac Offer Trydanol:

 • 2 Oergell/Rhewgell. 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril
 • 2 hob anwytho (induction hobs)*
 • 2 fwgwd popty
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bwrdd cinio a chadeiriau (Cadair ar gyfer pob unigolyn)

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol

Ardal y lolfa

 • Teledu sgrin wastad (sgrin 42” o leiaf) ar y wal sy’n gallu chwarae DVD a chyswllt ag erial (darperir trwydded)
 • Seddi cyfforddus
 • Bwrdd coffi
 • Hysbysfwrdd

*Gwyliwch y fideo yma i sicrhau bod eich sosbenni yn addas ar gyfer hob anwytho:

Lleoliad

Map  Cliciwch ar y map i weld union leoliad Fferm Penglais.

O fewn pum munud o gerdded o Fferm Penglais gallwch gyrraedd:

Gallery

Lluniau ac Artistiaid Argraffiadau o Fferm Penglais. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd.

Fideo

Ffioedd

Math o ystafell

Cost wythnosol 2017/18

Hyd y drwydded 2017/18

Cost wythnosol 2018/19

Hyd y drwydded 2018/19

Sengl En-suite £126.84 40 wythnos* - 40 wythnos**

*O 10.00yb ar 22/09/2017 – 10.00yb ar 29/06/2018

**O 10.00yb ar 21/08/2018 - 10.00yb ar 28/06/2019

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety