Pentre Jane Morgan


Trosolwg

Ym Mhentre Jane Morgan (PJM), sydd hefyd yn cael ei alw yn ‘Bentref y Myfyrwyr’, ceir yn agos i 200 o dai unigol wedi’u trefnu mewn closydd a ffyrdd pengaead. Mae wedi’i leoli ar draws y briffordd o Gampws Penglais, gyda phont droed yn ei gysylltu â’r Brifysgol i sicrhau diogelwch y myfyrwyr. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed.

Llety

Mae’r tai yn PJM wedi’u cynllunio i gynnwys grwpiau o 5 neu 6 o fyfyrwyr yn rhannu cyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi.

Arlwyo

Llety hunanarlwyo yw PJM, gyda’r myfyrwyr yn rhannu ceginau yn eu tai hunangynhwysol. Yn y ceginau ceir oergell/rhewgell, ffwrn â gril a phentan, ffwrn microdon, tegell, peiriant tostio, hoover, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced, brwsh a phan a bwrdd a chadeiriau fel eitemau safonol.

Mae Pentre Jane Morgan wedi’i leoli o fewn 5 munud o gerdded o archfarchnad CK’s, neu gall preswylwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mwy o faint yn y dref.

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Pentre Jane Morgan yn cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Canolfan ddysgu (Y Lolfa @ PJM) - yn cynnwys gorsafoedd gwaith PC, Wi-Fi, ardaloedd astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffas lledr
 • Golchdy
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, angen trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a cyngor.

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn a Chyfarpar

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres
 • Cwpwrdd wrth ochr y gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin gwastraff

Mae gennym ychydig o ystafelloedd dwbl yn Pentre Jane Morgan sy'n cynnwys 2 o bob eitem a restrir uchod.

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell/Rhewgell – tua hanner silff neu ddrôr yn yr oergell a hanner drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn*
 • Ffwrn gyda gril a hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bwrdd cinio a chadeirio (cadair ar gyfer pob unigolyn)
 • Soffa (mewn rhai tai)

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Ystafelloedd ymolchi

Ystafell gawod i lawr y grisiau:

 • Cawod
 • Toiled
 • Basn ymolchi
 • Drych

Ystafell ymolchi i fyny’r grisiau:

 • Bath
 • Basn ymolchi
 • Drych
 • Toiled (Mae tai a chanddynt 6 ystafell wely yn cynnwys ystafell doiled ar wahân ac ynddi doiled, basn ymolchi a drych)

*Mae croeso ichi brynu eich oergell  / rhewgell eich hun i’w defnyddio yn y gegin. Cysylltwch â’r Swyddfa Llety am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad Pentre Jane Morgan

O fewn pum munud o gerdded o Bentre Jane Morgan gallwch gyrraedd:

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol ym Mhentre Jane Morgan. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Take a 360 degree tour of this residence by clicking and dragging on the image below; click on a highlighted area to move to a new viewpoint.
Please note the images used are examples of a selection of rooms and styles may differ between locations.

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl £99.92 39 wythnos* £103.11 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety