Rosser G

Trosolwg

Rosser G yw un o’n preswylfeydd mwyaf diweddar. Cafodd ei hadeiladu yn 2011 a’i chynllunio’n arbennig i fyfyrwyr Uwchraddedig, ac mae wedi’i lleoli ar frig Campws Penglais, yn agos i holl gyfleusterau’r Campws. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed.

Llety

Mae holl ystafelloedd Rosser G yn cynnwys gwelyau dwbl bach (4 troedfedd) a chyfleusterau en-suite. Mae’r ystafelloedd wedi’u trefnu’n fflatiau hunangynhwysol gan rannu ceginau. Ceir hyd at 10 o fyfyrwyr ym mhob fflat. Mae cytundeb trwydded Rosser G yn 50 wythnos o hyd sy’n golygu bod myfyrwyr yn gallu parhau i fyw yn y llety drwy’r haf tra’u bod yn cwblhau eu traethodau ymchwil, gwaith cwrs, gwaith prosiect ac ati.

Arlwyo

Mae myfyrwyr yn Rosser G yn hunanarlwyo. Ym mhob cegin ceir 2 oergell/rhewgell, 2 ffwrn â gril a phentan, ffwrn microdon, tegell, peiriant tostio, hoover, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced, bar brecwast a stolion, ardal eistedd feddal a theledu fflat ar y wal fel eitemau safonol.

Mae Rosser G wedi’i lleoli o fewn 5 munud o gerdded i archfarchnad CK’s, neu gall preswylwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mwy o faint yn y dref.

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Rosser G yn cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Ystafelloedd gwely en-suite
 • Gwelyau 4 troedfedd
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Teledu fflat ar y wal (trwydded teledu yn gynwysiedig)
 • Cyfleusterau Golchdy
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Canolfan ddysgu (Y Lolfa @ Rosser) - yn cynnwys gorsafoedd gwaith PC, Wi-Fi, ardaloedd astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffas lledr
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, angen trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a cyngor.

 

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely dwbwl bachl (4 troedfedd) a matras*
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys: cawod, toiled, basn ymolchi â drych a rheilen dyweli boeth

Rydym yn awgrymu eich bod yn prynu cynfasen fflat ar gyfer gwely dwbl yn hytrach na chynfasen ffitiedig, er mwyn gallu ei lapio o dan y matras.

Beth sydd yn eich ardaloedd cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell. Sy’n rhoi 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril/hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer
 • Teledu sgrin wastad ar y wal (darperir trwydded)

Dodrefn:

 • Bar brecwast gyda stolion (1 stôl ar gyfer pob unigolyn)
 • 2 Soffa
 • Bwrdd coffi

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad Rosser G

O fewn pum munud o gerdded o Rosser G gallwch gyrraedd:

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn Rosser G. (Cliciwch i weld llun mwy)

External view
External view
Corridor
Laundry
Kitchen
Bedroom
Shower room

Taith

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

En-suite sengl

£110.11

50 wythnos* £121.10 50 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 06/09/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 04/09/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety