Mynediad

Ystyrir Aberystwyth yn un o'r trefi prifysgol mwyaf diogel a chyfeillgar yn y wlad. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod eich llety yn ddiogel fel nad oes angen i chi boeni. 

Cardiau Mynediad ac Allweddi

Fe welwch y bydd system gloi diogel wedi’i osod ym mhob ystafell wely, fflat / tŷ ac ar ddrysau bloc. Mae ein preswylfeydd yn amrywio yn y math o system gloi a ddarperir, er enghraifft, mae rhai yn cael eu gweithredu yn unig gyda allwedd (au), rhai gan eich cerdyn Aber / cerdyn Mynediad a rhai gan ffob. 

Mae'r Brifysgol yn eich cynghori gario eich CerdynAber gyda chi bob amser gan nid yw eich cerdyn Aber yn unig yn rhoi mynediad i chi i'ch llety.

 Allweddi wedi'u colli neu ddwyn

Gofynnir ichi arwyddo ar gyfer eich allweddi wrth gyrraedd ac eto wrth ymadael. Rhowch wybod ar unwaith os ydych chi'n colli eich cerdyn mynediad/allwedd neu ffob allwedd. Gall fod angen talu am allweddi/cariau/ffobiau allwedd newydd.

 Cael eich doi allan

Os ydych yn eich cloi eich hun allan, peidiwch â phoeni, cysylltwch â'r Swyddfa Llety, Derbynfa'r Campws neu Linell Gymorth 24/7 Bywys y Campws. Bydd angen ichi brofi pwy ydych er mwyn cael dychwelyd i'r llety. Os byddwch yn cloi eich hun allan fwy na 3 gwaith, bydd gofyn ichi gyfarfod ag aelod o Dîm Rheoli Bywyd y Campws i ddatrys unrhyw broblemau.

Mynediad gan eraill

Weithau, bydd angen i eraill gael mynediad i'ch llety. Cofiwch: disgwylir i staff gario cerdyn adnabod bob amswer. Mae gennych hawl i ofyn am gaek gweld cerdyn adnabod a gallwch wrthod rhoi mynediad i unrhyw un na fydd yn ei ddangos - cysylltwch â'r Swyddfa Llety os bydd hyn yn digwydd.

Mynediad gan staff i'ch llety

Bydd staff yn gorfod cael mynediad i'ch llety ar gyfer archwiliadau, gwiriadau diogelwch ac ymweliadau cynnal a chadw; byddwn yn rhoi gwybod i chi ryw 7 diwrnod ymlaen llaw. Mae nifer fach o achosion lle na fyddwn yn gallu rhoi rhybudd o flaen llaw:

  • Mewn argyfwng megis llifogydd, tân neu amheuaeth o dân.
  • Ymarferion Tân.
  • Os oes ataliad diogelwch wedi cael ei dynnu o ffenestr.
  • Os oes cwyn wedi dod i law ynghylch mater sy'n ymwneud â sŵn, ymddygiad neu broblemau gydag ymwelwyr.
  • Pan roddir gwybod i ni fod myfyriwr yn ysmygu yn yr adeilad neu â chyffuriau anghyfreithlon yn eu meddiant.
  • Os oes mater yn ymwneud â lles neu iechyd diogelwch.
  • Archwilio ystafell wag o ganlyniad i fyfyriwr yn gadael yn ystod y flwyddyn.
  • Pan fydd Cynorthwydd Llety yn dosbarthu rhywbeth neu'n ymweld.

Mynediad ar gyfer Gwaith Atgyweirio a Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig

Os ydych chi wedi rhoi gwybod am nam yn eich llety, bydd angen i gontractwyr allu mynd i mewn i'r ardal er mwyn datrys y broblem. Os na fyddwch yno yn ystod yr ymweliad, bydd cerdyn galw yn cael ei adael i ddweud wrthych a yw'r gwaith wedi'i gwblhau neu os oes angen gwneud rhagor o waith. Os hoffech, gallwch ofyn am rybudd o bryd y bydd rhywun yn dod i wneud y gwaith atgyweirio, ond dylech nodi y gall hyn estyn amerlen y gwaith atgyweirio.

Os ydych chi wedi rhoi gwybod am nam, dylech ddisgwyl ymweliad gan gontractwr o fewn yr amserlen flaenoriaeth. Bydd gwaith adeiladu a chynnal a chadw yn dechrau o 9.30yb (ac eithrio mewn argyfwng). Wrth roi gwybod am waith atgyweirio angenrheidiol rydych yn cydsynio i adael i unigolyn ddod i mewn i'ch ystafell neu'ch fflat i asesu neu wneud y gwaith atgyweirio.