Cofnodi Nam

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod eich llety'n ddiogel, o safon uchel ac yn rhoi gwerth da am eich arian. Ond, yn anffodus, weithiau gall pethau dorri.

Ni chewch wneud unrhyw atgyweiriadau eich hun i'r adeilad na gwneud unrhyw addasiadau iddo. Felly, os oes unrhyw beth angen ei atgyweirio neu'i addasu, mae'n rhaid rhoi gwybod amdanynt.

Gallwch roi gwybod am unrhyw faterion cynnal a chadw/atgyweiriadau, difrod, peryglon a materion yn ymwneud â rheoli pla drwy gyfrwng ein ffurflen rhoi gwybod am nam ar-lein. Caiff pob mater cynnal a chadw ei flaenoriaethu yn ôl brys. Rhowch wybod am unrhyw broblemau cyn gynted ag y byddwch yn sylwi arnynt. 

Y tu allan i oriau swyddfa gallwch roi gwybod am atgyweiriadau brys trwy ffonio Llinell Gymorth 24/7 Bywyd Campws - 01970 622900. Ni ellir ymdrin â phob atgyweiriad fel mater brys. 

Wrth roi gwybod am nam, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw a manylion eich ystafell, yn ogystal â manylion llawn y nma. Nodwch yn union beth yw'r problem ac ymhle yn union y mae. Gall peidio â gwneud hyn arwain at gamddealltwriaeth o'r broblem. 

 

Ffurflen Rhoi Gwybod am Nam

Mae’r holl ddata sydd yn cael ei chasglu, cofnodi, ddefnyddio a’i rhannu gan yr adran Gwasanaethau Campws, yn cael ei wneud gan ddilyn y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yma yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithdrefnau sy'n ymwneud â Chofnodi Nam. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen gwe Gwybodaeth Diogelu Data.

Fandaliaeth a Difrod

 

Os taw chi sy'n gyfrifol am unrhyw ddifrod, boed yn ddamweiniol neu'n fwriadol, sy'n mynd y tu hwnt i draul a gwisgo rhesymol, byddwch chi'n atebol i dalu am y costau a'r llafur angenrheidiol i adfer ac atgyweirio'r difrod. Bydd myfyrwyr yn gorfod talu ar y cyd am atgyweiriadau ble nad oes modd adnabod yr unigolyn cyfrifol.

Rydym eisiau i chi allu personoli eich llety a theimlo'n gartrefol felly rydym wedi darparu hysbysfyrddau i chi ar gyfer gosod pethau fyny. Osgowch lynu pethau wrth ddrysau, nenfydau, ffenestri neu mae'n bosibl y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw ddifrod a achosir.