Nodiadau Canllawiau

Canllawiau ar gyfer yr ardaloedd cymunedol:

 • Cegin – yr holl declynnau trydanol, wynebau gweithio, y gorchudd llawr, byrddau a chadeiriau, golchi llestri, waliau a nenfydau.
 • Rhaid cael gwared â’r holl sbwriel a’r deunyddiau i’w hailgylchu.
 • Ystafelloedd ymolchi - lloriau, cawodydd/cyrtens, sinciau, toiledau, drychau, bath (os yw’n berthnasol).
 • Cyntedd/coridor neu risiau – lloriau a waliau.
 • Glendid cyffredinol.
 • Gwirio bod yr Offer Diffodd Tân yn ei le ac yn gweithio’n iawn.
 • Dim eitemau gwaharddedig megis canhwyllau, goleuadau bach, anifeiliaid/anifeiliaid anwes neu dystiolaeth o ysmygu yn yr adeilad.  Cyfeiriwch at Y Llawlyfr Llety 2017-2018 am ragor o wybodaeth.

Canllawiau ar gyfer yr ystafelloedd gwely:   

 • Llawr, dodrefn, sbwriel, basn ymolchi, drych, waliau a nenfwd a glendid cyffredinol.
 • Gwirio nad oes neb wedi ymyrryd â’r canfodydd mwg.
 • Dim eitemau gwaharddedig, fel y rhai a restrir uchod.

Cyfrifoldeb unigol preswylwyr y fflatiau/tai yw cynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn eu hystafelloedd gwely a’u hystafelloedd ymolchi eu hunain (os yw’n berthnasol).

Rydych chi gyd yn gyfrifol am gynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn yr holl ardaloedd cymunedol yn eich fflat/tŷ er mwyn cydymffurfio â’r gofynion Iechyd a Diogelwch a Chytundeb eich Trwydded Llety.

Sut ydw i'n darganfod os ydw i wedi llwyddo neu fethu archwiliad?

Mi fyddwn yn e-bostio chi i ddweud wrthoch beth yw canlyniad yr archwiliad. Mae crynodeb byr o’r archwiliad wedi’i gynnwys yn yr e-bost hyn ac mae’r pwyntiau bwled yn dangos yr ardaloedd sydd angen rhagor o sylw, boed gennych chi neu gan aelod o staff.

Gallwch weld copi llawn o’r archwiliad drwy mewngofnodi i’ch Cyfnod Myfyriwr ac dewis ‘Accommodation Inspection’ o dan ‘Fy Nhasgau’

Archwiliad a Fethwyd

Os eich bod chi’n methu’r archwiliad, mi fydd yr ardal hyn yn cael ei ail-archwilio y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh. Mi fydd yr e-bost y byddwch yn derbyn yn nodi dyddiad yr ail-archwiliad, yn ogystal a nodi pa ardaloedd sydd angen i chi wella arno er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn pasio.  

Mi fydd unrhyw ardaloedd sydd yn methu’r ail-archwiliad yn cael ei glanhau gan aelod(au) o’r Tîm Preswyl, y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh. 

Mi fydd costau glanhau yn dechrau ar £50.

Dyddiadau Archwiliadau

Mi fydd y Tîm Preswyl yn galw i’ch llety ar amseroedd amrywiol yn ystod y tymor i gario allan Ymweliadau Cymunedol a Archwiliadau Ystafell Gwely. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a beth mae’r ymweliadau hyn yn golygu i’w weld isod.

Dyddiadau Ymweliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafelloedd Gwely Tymor 2

Ymweliad Cymunedol

Beth?

Mi fydd yr ymweliad hyn yn cynnwys archwiliad o’r ardaloedd cymunedol o fewn eich llety h.y. y gegin, ystafelloedd ymolchi cymunedol, coridorau / cynteddau. Edrychwch ar yr adran glanhau Y Llawlyfr Llety 2017-2018 am ganllawiau pellach.

Mae hyn hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau i ni am eich llety neu unrhyw ran arall o fywyd y Brifysgol, ac mae’n gyfle i ni monitro materion cynnal a chadw, materion tân, iechyd a diogelwch, ac i gwneud yn siwr bod eich llety yn cael ei gadw mewn cyflwr rhesymol. 

Mi fyddwn yn dweud wrthoch am rhai o’r prosiectau ac mentrau newydd yn y Brifysgol ac o fewn eich cymuned, gan rhoi y cyfle i chi gymryd rhan.

Rydym yn mawr obeithio y bydd yr ymweliad yn brofiad positif ac defnyddiol.

Pwy?

Aelod o’r Tîm Llety – edrychwch allan amdano ni yn ein crysau polo porffor.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat / tŷ.

Pryd?

Mi fydd yna 3 Ymweliad Cymunedol yn ystod eich ail dymor. Mi fydd rhain yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 5.00yh. 

Dewiswch eich neuadd o’r rhestr isod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat / tŷ er mwyn gwirio pryd fyddwn yn ymweld â chi.

Archwiliad Ystafell Gwely

Beth?

Mi fyddwn yn ymweld â’ch ystafell wely ac en-suite (lle bo’n berthnasol) i gario allan archwiliad o’r ardaloedd hyn. Mae glanhau eich llety o bryd yw gilydd yn rhan hanfodol o gwneud yn siwr eich bod chi’n byw mewn amgylchedd diogel ac iach. Felly mi fydd yr elfen glanhau yn cael ei wirio fel rhan o’r ymweliad hyn. Edrychwch ar yr adran glanhau Y Llawlyfr Llety 2017-2018 am ganllawiau pellach.

Pwy?

Aelod o’r Tîm Llety – edrychwch allan amdano ni yn ein crysau polo porffor.

Ble?

Yn eich ystafell wely ac en-suite (lle bo’n berthnasol).

Pryd?

Mi fydd yna un Archwiliad Ystafell Gwely yn ystod yr ail dymor. Mi fydd rhain yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 5.00yh. 

Dewiswch eich neuadd o’r rhestr isod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat / tŷ er mwyn gwirio pryd fyddwn yn ymweld â chi.

Neuaddau 

 • Cwrt Mawr
 • Fferm Penglais
 • Llety Glan y Môr
 • Penbryn
 • Pentre Jane Morgan
 • Rosser
 • Rosser G
 • Trefloyne
 • Teulu