Archwiliadau

Mi fydd y TimPreswyl yn galw i'ch llety ar amseroedd amrywiol yn ystod y tymor i gario allan Ymweliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a beth mae'r ymweliadau hyn yn golygu i'w weld isod.

Bydd Ymweliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely yn parhau i gael eu cynnal trwy gydol yr Haf. Bydd yr holl Ymweliadau ac Arolygiadau ar gyfer myfyrwyr sy'n aros yn llety'r brifysgol dros yr Haf yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher 8fed o Awst 2018. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n aros yn y preswylfeydd canlynol:

 • Fferm Penglais Bloc 14
 • Cwrt Mawr J a K
 • Rosser G
 • Lon Hendre
 • PJM 163, 164, 165, 166

 

 

 

 

 

Ymweliad Cymunedol

Beth?

Mi fydd yr ymweliad hyn yn cynnwys archwiliad o'r ardaloedd cymunedol o fewn eich llety h.y. y gegin, ystafelloedd ymolchi cymunedol, coridorau/cynteddau. Edrychwch ar yr adran glanhau Y Llawlyfr Llety 2018-2019 am ganllawiau pellach.

Mae hyn hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau i ni am eich llety neu unrhyw ran arall o fywyd y Brifysgol, ac mae'n gyfle i ni monitro materion cynnal a chadw, materion tan, iechyd a diogelwch, ac i gwneud yn siwr bod eich llety yn cael ei gadw mewn cyflwr rhesymol. 

Mi fyddwn yn dweud wrthoch am rhai o'r prosiectau ac mentrau newydd yn y Brifysgol ac o fewn eich cymuned, gan rhoi y cyfle i chi gymryd rhan. 

Rydym yn mawr obeithio y bydd yr ymweliad yn brofiad positif ac defnyddiol.

Pwy?

Aelod o'r Tim Llety - edrychwch allan amdano ni yn ein crysau polo porffor.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat/ ty.

Pryd?

Mi fydd yna un Ymweliad Cymunedol yn ystod eich trydydd tymor. Mi fydd hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 5.00yh.

Dewiswch eich neuadd o'r rhestr uchod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat/ty er mwyn gwirio pryd fyddwn yn ymweld a chi. 

 

 

Archwiliad Ystafell Gwely

Beth?

Mi fyddwn yn ymweld a'ch ystafell wely ac en-suite (lle bo'n berthnasol) i gario allan archweliad o'r ardaloedd hyn. Mae glanhau eich llety o bryd yw golydd yn rhan hanfodol o gwneud yn siwr eich bod chi'n byw men amgylchedd diogel ac iach. Felly mi fydd yr elfen glanhau yn cael ei wirio fel rhan o'r ymweliad hyn. Edrychwch ar yr adran glanhau Y Llawlyfr Llety 2018-2019 am ganllawiau pellach.

Pwy?

Aelod o'r Tim Llety - edrychwch allan amdano ni yn eich cyrsau polo porffor. 

Ble?

Yn eich ystafell wely ac en-suite (lle bo'n berthnasol).

Pryd?

Mi fydd yna un Archwiliad Ystafell Gwely yn ystod y drydydd tymor. Mi fydd hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 5.00yh.

Dewiswch eich neuadd o'r rhestr uchod, ac yna edrychwch am rhif eich fflat/ty er mewn gwirio pryd fyddwn yn ymweld a chi.

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Cyfrifoldeb unigol preswylwyr y fflatiau/tai yw cynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn eu hystafelloedd gwely a'u hystafelloedd ymolchi eu hunain (os yw'n berthnasol).

 • Llawr, dodrefn, sbwriel, basn ymolchi, drych, waliau a nenfwd a gelndid cyffredinol.
 • Gwirio nad oes ned wedi ymyrryd a'r canfodydd mwg.
 • Dim eitemau gwaharddedig, fel y rhai a restrir uchod.

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Rydych chi gyd yn gyfrfiol am gynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn yr holl ardaloedd cymunedol yn eich fflat/ty er mwyn cydymffurfio a'r gofynion lechyd a Diogelwch a Chytundeb eich Trwydded Llety.

 • Cegin - yr holl declynnau trydanol, wynebau gweithio, y gorchudd llawr, byrddau a chadeiriau, golchi llestri, waliau a nenfydau.
 • Rhaid cael gwared a'r holl sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu.
 • Ystafelloedd ymolchi - lloriau, cawodyyd/cyrtens, sinciau, toiledau, drychau, bath (os yw'n berthnasol).
 • Cyntedd/coridor neu risiau - lloriau a waliau.
 • Glendid cyffredinol.
 • Gwirio bod yr Offer Diffodd Tan yn ei le ac yn gweithio'n iawn.
 • Dim eitemau gwaharddedig megis canhwyllau, goleuadau bach, anifeiliad/anifeiliaid anwes neu dystiolaeth o ysmygu yn yr adeilad. Cyfeiriwch at Y Llawlyfr Llety 2018-2019 am ragor o wybodaeth.

Sut ydw i'n darganfod os ydw I wedi llwyddo neu fethu archwiliad?

Mi fyddwn yn e-bostio chi i ddweud wrthoch beth yw canlyiad yr archwiliad. Mae cryodeb byr o'r archwiliad wedi'i gynnwys yn yr e-bost hyn ac mae'r pwyntiau bwled yn dangos yr ardaloedd sydd angen rhagor o sylw, boed gennych chi neu gan aelod o staff.

Gallwch weld copi llawn o'r archwiliad drwy mewngofnodi i'ch Cyfnod Myfyriwr ac dewis 'Accommodation Inspection' o dan 'Fy Nhasgau'.

Archwiliad a Fethwyd

Os eich bod chi'n methu'r archwiliad, mi fydd yr ardal hyn yn cael ei ail-archwilio y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh. Mi fydd yr e-bost y byddwch yn derbyn yn nodi dyddiad yr ail-archwiliad, yn ogystal a nodi pa ardaloedd sydd angen i chi wella arno er mwyn gwenud yn siwr eich bod yn pasio. 

Mi fydd unrhyw ardaloedd sydd yn methu'r ail-archwiliad yn cael ei glanhau gan aelod(au) o'r Tim Preswyl, y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh.

Mi fydd costau glanhau yn dechrau ar £50.