Pwy sy’n gyfrifol am lanhau fy fflat/tŷ ac ystafell?

Mae preswylwyr y fflat/tŷ yn gyfrifol ar y cyd am gadw’r ceginau, ystafelloedd ymolchi a’r coridorau’n lân a thaclus i fodloni gofynion y Cytundeb Trwydded. Chi sy’n gyfrifol am gadw eich ystafell wely’n lân, gan gynnwys yr ystafelloedd ymolchi en-suite os yw’n berthnasol. Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn cadw eich ystafell yn daclus, yn ei glanhau a’i hwfro yn rheolaidd, ac nad yw’n achosi risg diogelwch i unrhyw un arall.