Ffioedd Llety

Sut mae talu fy ffioedd llety?

Gallwch dalu eich ffioedd llety mewn un taliad sengl neu drwy uchafswm o dri rhandaliad ym mis; Hydref, Ionawr a Mai.

Gofynnir i chi wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer talu wrth gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch talu’r Ffioedd Llety cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FB). Ffôn: 01970 621583, e-bost: fees@aber.ac.uk.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ffi dderbyn a blaendal?

Rydych yn talu eich ffi dderbyn wrth gwblhau eich pecyn trwydded. Bydd y ffi hon wedyn yn troi’n flaendal ar ôl i chi gael cynnig a chadarnhau llety.

Faint yw’r ffi dderbyn?

£100.

Pryd/sut mae angen talu’r ffi dderbyn?

Rhaid talu’r ffi dderbyn erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn eich pecyn trwydded.

Gallwch dalu drwy gerdyn credyd/debyd gan ddefnyddio ein system dalu ar-lein ddiogel sydd o fewn y pecyn trwydded.

Faint mae’r llety’n costio?

Mae pris pob neuadd yn amrywio – gweler ein gweddalen Ffioedd Llety i gael rhagor o fanylion.

Yma gallwch weld hefyd beth sydd wedi’i gynnwys yn eich ffioedd llety.

Beth os na allaf dalu fy ffioedd llety?

Os oes gennych ymholiadau ynghylch talu eich Ffioedd Llety cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr (Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth,SY23 3FB). Ffôn: 01970 621583, e-bost: fees@aber.ac.uk

Sut/pryd y caf fy mlaendal yn ôl?

I sicrhau bod unrhyw arian sy’n weddill ar eich blaendal llety yn cael ei ad-dalu i chi cyn gynted â phosibl ar ôl diwedd eich Cyfnod Trwydded ac, mewn unrhyw achos, o fewn 28 diwrnod ar ôl diwedd Cyfnod y Drwydded.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, a fyddech cystal â rhoi manylion eich cyfrif banc yn y DU erbyn dyddiad gorffen eich Cyfnod Trwydded:

1.         Mewngofnodwch i’ch Cofnod Myfyriwr

2.         Dewiswch ‘Manylion’ o dan y Ddewislen Bersonol.

3.         Llenwch yr adran ‘Manylion Cyfrif Banc’.

 

Noder:

•          Os oes unrhyw ddyled gysylltiedig â’r llety’n ddyledus bydd cyfanswm y blaendal yn cael ei osod yn erbyn hynny.

•          Os oes unrhyw gostau yn codi ar ôl i chi adael bydd y rhain yn cael eu gosod yn erbyn eich blaendal.

•          Heb fanylion eich cyfrif banc nid oes modd i ni wneud unrhyw ad-daliadau felly rhowch wybod i ni beth yw manylion eich cyfrif banc erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded.

•          Mae’n bosibl, trwy drefnu o flaen llaw gyda’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr, i wneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol; fodd bynnag bydd tâl o £20.00 yn cael ei dynnu o’r blaendal i dalu am unrhyw gostau banc ychwanegol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr - 01970 621583 / fees@aber.ac.uk.