Myfyrwyr cyfredol – Beth fydd yn digwydd nesaf?

Sut bydd llety yn cael ei neilltuo ar fy nghyfer?

Byddwn yn neilltuo lle i chi mewn neuadd, gan gymryd i ystyriaeth eich dewisiadau a byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig un o’ch prif ddewisiadau i chi. Fodd bynnag, oherwydd bod y neuaddau yn amrywio o ran y nifer o fyfyrwyr y gellir eu derbyn a bod rhai ohonynt yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir sicrhau y byddwch yn cael lle yn un o’ch prif ddewisiadau.  Os nad oes lle gwag yn eich dewis cyntaf o neuadd, byddwn yn ystyried pob un o’ch dewisiadau eraill yn nhrefn eu blaenoriaeth nes dod o hyd i le gwag.

Dylech nodi bod gan rai myfyrwyr penodol flaenoriaeth dros eraill a gall y bydd eu llety nhw yn cael ei neilltuo fel blaenoriaeth uwch na chithau. 

Gweler ein Polisi Blaenoriaethau Llety am ragor o wybodaeth

Pa bryd byddaf yn gwybod pa fath o lety sydd wedi’i gynnig i mi?

Caiff ceisiadau am lety eu prosesu ar sail y cyntaf i’r felin, yn ôl trefn y dyddiad a’r amser y’u cyflwynwyd yn llwyddiannus.

Bydd cynnig o lety* yn cael ei anfon atoch drwy e-bost i’ch cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth (PA) yn fuan ar ôl inni dderbyn eich cais; bydd manylion pellach yn cael eu cyflwyno yn y neges e-bost yma, felly cofiwch edrych ar eich negeseuon yng nghyfrif e-bost PA yn rheolaidd.

Dil'ynwch y canllaw cam wrth gam ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety:

Cam 1

Anfon Cynnig o Lety

Anfonir cynnig o lety atoch drwy e-bost.

Rhoddir dyddiad penodol ar gyfer ymateb i’r cynnig, felly cofiwch edrych ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd.

Cam 2

Derbyn Cynnig o Lety

Mewngofnodwch i’r Porthol Lletyfel 'Myfyriwr Cyfredol' gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr PA (e.e abc1) a’ch cyfrinair.

Dewiswch y cyfnod ymgeisio perthnasol e.e. ‘Neuaddau Prifysgol Aberystwyth – Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2017/2018'.

Cliciwch ar y botwm 'Cynnig o Lety' a dilyn y canllawiau a roddir.

 

2.1 - Cwblhau’r Pecyn Trwydded Llety

Ar ôl ichi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir ichi gwblhau’r ‘Pecyn Trwydded Llety*. Cliciwch ar y botwm 'Pecyn Trwydded Llety' a dilyn y canllawiau a roddir.

Dylech nodi y byddwch yn derbyn dyddiad penodol ar gyfer ymateb i’ch cynnig a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety, fel arfer rhwng 7 a 14 diwrnod. Fodd bynnag, bydd yr amser yn dibynnu’n fawr ar adeg y flwyddyn felly gall fod disgwyl i rai cynigion gael eu derbyn ymhen cyn lleied â 24 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n EDRYCH AR EICH NEGESEUON E-BOST YN RHEOLAIDD. 

 

2.2 - Hoffech chi wneud cais i fyw gyda ffrindiau?

Gallwch lenwi ffurflen i wneud cais i fyw gyda ffrindiau; mae’r ffurflen hon yn y Pecyn Trwydded Llety. Rhaid bod pob un ohonoch wedi cael cynnig yr un neuadd er mwyn gwneud cais i fyw yn yr un fflat/tŷ. Mae gennym feintiau ar gyfer pob grŵp – beth am gymharu ein neuaddau.

 

2.3 - Cwblhau’r Rhaglen Gyflwyno (Ffurflen Rhyddhau’r Allwedd)

Ar ddiwedd y Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi gwblhau ein Rhaglen Gyflwyno ar-lein, a fydd yn ateb llawer o’r cwestiynau a holir yn aml ynghylch cyrraedd Aberystwyth, ac yn eich helpu i ymgyfarwyddo â byw yn llety’r Brifysgol. Ar ddiwedd y cyflwyniad, rhaid ichi ddewis dyddiad ac amser cyrraedd a fydd yn arwain at ‘Ffurflen Rhyddhau’r Allwedd’. Rhaid ichi ddarparu copi o’ch ffurflen rhyddhau allwedd (ar ffurf argraffiad ohoni neu ffurf electronig) a dod â hi gyda chi i gael allwedd eich ystafell.

Cam 3

Symud i mewn!

Mynnwch olwg ar yr adran Symud i mewn i gael rhestr wirio ddefnyddio o beth i ddod gyda chi – edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

*Diffiniadau

Beth yw’r Porthol Llety?

Gwasanaeth ar-lein er mwyn gwneud cais a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r Porthol Llety.

Beth yw Cynnig Llety?

Bydd eich cais am lety yn cael ei brosesu ac, os yw’n llwyddiannus, anfonir cynnig o lety atoch. Fe’i hanfonir atoch drwy e-bost a bydd yn cynnwys enw’r neuadd (e.e. Cwrt Mawr, Penbryn) a’r math o ystafell (e.e. sengl, en-suite) sydd wedi’i neilltuo ar eich cyfer, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â pha bryd a sut i dderbyn y cynnig.

Dylech nodi y byddwch yn derbyn dyddiad penodol ar gyfer ymateb i’ch cynnig a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety, fel arfer rhwng 7 a 14 diwrnod. Fodd bynnag, bydd yr amser yn dibynnu’n fawr ar adeg y flwyddyn felly gall fod disgwyl i rai cynigion gael eu derbyn ymhen cyn lleied â 24 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n EDRYCH AR EICH NEGESEUON E-BOST YN RHEOLAIDD.

Beth yw Pecyn Trwydded Llety?

Ar ôl ichi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir ichi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety. Mae hwn yn cynnwys telerau ac amodau eich cytundeb llety (a welir yn y Llawlyr Llety‌), ein system dalu ar-lein ar gyfer talu’r ffi dderbyn o £100* a sefydlu cynllun talu ar gyfer eich ffïoedd llety, yn ogystal â gwybodaeth am fyw yn neuaddau’r Brifysgol.

*Os ydych eisoes yn byw yn llety’r Brifysgol ac wedi cael cynnig lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn llety’r Brifysgol, ni ofynnir ichi dalu ffi dderbyn o £100 eto gan y gellir trosglwyddo’r blaendal yr ydych eisoes wedi ei dalu. Gellir gofyn ichi dalu unrhyw ddiffyg os bydd didyniadau wedi’u tynnu o’r blaendal.