Symud i mewn

Mae dechrau mewn Prifysgol yn gyfnod cyffrous ac rydym am sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r lle iawn i fyw. Mae yma gyfle i wneud ffrindiau newydd, lleoedd newydd i’w darganfod a chyfle i ddatblygu nifer o ddiddordebau newydd. O fyw yn llety’r Brifysgol byddwch yn cwrdd â phob math o bobl o wahanol gefndiroedd a diwylliant, sy’n dilyn cyrsiau amrywiol a gallwch wneud ffrindiau yn syth.

Cyn i chi gyrraedd – 10 Gair i Gall

1. Gwnewch gais ar-lein am lety’r Brifysgol – sut i wneud cais am lety’r Brifysgol

2. Rhowch eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth ar waith (myfyrwyr newydd)
O fis Gorffennaf ymlaen, wedi i chi gael cynnig academaidd diamod, cewch ebost yn rhoi manylion ynglŷn â sut i roi eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwythar waith felly cofiwch ddarllen eich negeseuon ebost yn rheolaidd. Bydd angen i chi fod wedi gwneud hyn cyn i chi allu derbyn eich cynnig o lety!

3. Derbyniwch eich cynnig o lety a chwblhau eich Pecyn Trwydded Llety gan gynnwys talu’r Ffi Derbyn o £100 – Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais am lety’r Brifysgol?

4. Trefnwch i dalu eich Ffioedd Llety
Bydd yn rhaid i chi wneud hyn wrth gwblhau eich Pecyn Trwydded Ffioedd – Faint mae llety’r Brifysgol yn ei gostio?

5. Darllenwch y Y Llawlyfr Llety a fydd yn ateb llawer o gwestiynau cyffredin ynglŷn â chyrraedd Aberystwyth a byw yn llety’r Brifysgol.

6. Cwblhewch eich rhaglen gyflwyno cyn cyrraedd ar-lein (rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety)
Bydd angen i chi gwblhau’r rhaglen gyflwyno cyn cyrraedd, a dyma lle byddwch hefyd yn dewis dyddiad ac amser cyrraedd.

7. Llwythwch ffotograff ar gyfer eich Cerdyn Aber (myfyrwyr newydd)
Gwenwch J! Llwythwch ffotograff synhwyrol ar-lein er mwyn sicrhau na fydd yn rhaid i chi aros cyn cael mynd i’ch llety ar ôl i chi gyrraedd.

8. Ymunwch â ni ar Facebook
Cewch gwrdd â myfyrwyr newydd eraill a chael gwybod am y digwyddiadau a’r wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Swyddfa Llety Prifysgol Aberystwyth.

9. Gwnewch yn siŵr bod gennych £££££ - Llofnodwch a dychwelwch eich ffurflen Datgan Cyllid Myfyriwr
Mae’r ffurflen hon yn adran ‘Fy Ngohebiaeth’ eich Cyfrif Cyllid Myfyriwr.

10. Beth fydd angen i chi ddod gyda chi?
Mae pecynnau hanfodion i fyfyrwyr ar gael i’w prynu gan Uni Kit Out. Gallwch archebu pecynnau dillad gwely, cegin, ystafell ymolchi a mwy, a’r cwbl yn cael ei anfon yn syth i’ch llety ac yn aros amdanoch pan gyrhaeddwch. Hefyd, gallwch arbed 10% gyda’r cod hyrwyddo ABER17!

Lawrlwythwch ein rhestr wirio hwylus isod er mwyn gwneud yn siŵr nad ydych yn anghofio dim!

Rhestr Wirio Cyn Cyrraedd

Pryd gaf i symud i mewn?

Cewch symud i mewn i lety’r Brifysgol o 09.00am ddydd Gwener 22 Medi 2017.

Ein Penwythnos Mawr y Croeso yn para o ddydd Gwener 22 – dydd Sul 24 Medi 2017 ac mae’r myfyrwyr fel arfer yn cyrraedd yn ystod y penwythnos hwnnw.

Gofynnir i chi drefnu dyddiad ac amser cyrraedd wrth gwblhau eich rhaglen gyflwyno cyn cyrraedd ar-lein sy’n rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety. Os bydd angen i chi newid eich dyddiad a’ch amser cyrraedd, mewngofnodwch i’r Porth Llety eto a dewis dyddiad ac amser newydd.

Bydd staff ar gael 24/7 felly peidiwch â phoeni os ydych yn bwriadu cyrraedd yn hwyr y nos – bydd modd i chi gasglu eich allwedd a chofrestru ar gyfer eich llety. 

Cyrraedd yn Gynnar: Yn yr amgylchiadau isod YN UNIG y bydd ystafelloedd ar gael cyn dydd Gwener 22 Medi 2017:

Sylwer: Byddwn yn cael cadarnhad o enwau pawb sydd wedi cadw lle yn y digwyddiadau uchod, ac os nad oes gennych ganiatâd i gymryd rhan ynddynt, ni fydd eich llety ar gael i chi cyn dydd Gwener 22 Medi 2017.

Cyrraedd yn Hwyr: Cedwir eich ystafell i chi tan 10.00am ddydd Mawrth 26 Medi 2017 (gweler y manylion yn eich Cytundeb Trwydded Llety). Os ydych yn bwriadu cyrraedd AR ÔL y dyddiad hwnnw, gofynnir i chi sicrhau eich bod yn llenwi ffurflen Cyrraedd yn Hwyr wrth gwblhau eich rhaglen gyflwyno cyn cyrraedd ar-lein. Os na fyddwch wedi rhoi gwybod i ni mae’n bosib na fydd eich ystafell ar gael i chi.

O ble ddylwn i nôl fy allwedd?

O ble ddylwn i nôl fy allwedd?

I gasglu eich allwedd, ewch i’r man priodol a restrir isod ar y dyddiadau a’r amseroedd a nodir:

Penwythnos y Croeso Mawr - Map Parcio

Cyrraedd cyn y Penwythnos Croesawu:

Myfyrwyr sydd â chaniatâd i gyrraedd cyn dydd Gwener 22 Medi 2017, rhwng dydd Llun i Gwener 8.30yb – 6.00yp (heblaw am Gwyliau Banc – gweler isod):

Myfyrwyr sydd â chaniatâd i gyrraedd cyn dydd Gwener 22 Medi 2017, rhwng dydd Llun i Gwener 8.30yb – 6.00yp a phenwythnosau (gan gynnwys unrhyw Gwyliau Banc):

 

Cyrraedd yn ystod y Penwythnos Croesawu:

O 9.00yb ar ddydd Gwener 22 Medi 2017 tan 6.00yp ar ddydd Sadwrn 23 Medi 2017:

O 6.00yp ar ddydd Sadwrn 23 Medi 2017 tan 8.30yb ar ddydd Llun 25 Medi 2017:

 

Cyrraedd ar ôl y Penwythnos Croesawu:

Cyrraedd o ddydd Llun 25 Medi 2017 ymlaen rhwng dydd Llun i Gwener 8.30yb – 6.00yp (heblaw am Gwyliau Banc – gweler isod):

O ddydd Llun 25 Medi 2017 ymlaen rhwng dydd Llun i Gwener 8.30yb – 6.00yp (gan gynnwys unrhyw Gwyliau Banc – gweler isod):

 

Rhaid i chi, y preswyliwr, gasglu eich allwedd a llofnodi i gadarnhau eich bod wedi gwneud hynny. Yn anffodus, ni allwn roi’r allwedd i aelod o’r teulu neu i ffrind.

Parcio

Yn ystod dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul y Penwythnos Cyrraedd bydd modd i chi barcio ar y campws, heb drwydded parcio, i ddadlwytho. Bydd aelodau o staff ar y safle i’ch helpu i barcio. Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer cyfnod llawn eich cytundeb llety os hoffech gadw cerbyd ar y safle. Ewch i’n Siop Ar-leino flaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd.

Helpwch ni i’ch helpu chi, nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael wrth ymyl y llety ac felly yn ystod y penwythnos cyrraedd rydym yn cyfyngu’r amser parcio yn yr ardaloedd hyn i uchafswm o 20 munud i wneud yn siŵr y gall yr holl fyfyrwyr ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Ar ôl i chi ddadbacio’r car symudwch y car i un o’r meysydd parcio arhosiad hir dynodedig.

I gael rhagor o wybodaeth am Barcio, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/parking/.