Llety Haf y Brifysgol

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf (Mehefin - Medi)? Does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety yn y brifysgol yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad neu os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Bydd ceisiadau ar gyfer llety haf ar agor o 09.00yb ar ddydd Llun 10fed Ebrill 2017 (gwelwch isod am wybodaeth pellach) a bydd llety haf y brifysgol ar gyfer 2017 ar gael yng Cwrt Mawr Band Pris 2 (sef neuadd hunanarlwyo gydag ystafelloedd sengl). Y pris bob wythnos fydd £85.40 (£12.20 cyfradd nosweithiol) yn cynnwys ynni, y we/cyswllt diwifr a lefel uchel o yswiriant cynnwys personol.

Bydd llety haf y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth (PA) yn unig rhwng dydd Gwener Mehefin 23ain 2017* a dydd Gwener Medi 01af 2017.

*noder fod y dyddiad hwn yn dibynnu a ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd neu yn y sector preifat – gweler isod am fanylion pellach.

Beth yw fy opsiynau os ydw i’n graddio eleni ac felly ni fyddaf yn fyfyriwr cofrestedig rhagor?

Os nad ydych yn fyfyriwr cofrestredig PA gallwch gysylltu â’r Swyddfa Gynadleddau ar conferences@aber.ac.uk neu ar 01970 621960 a fydd yn gallu eich helpu. Fel arall, gallwch weld a oes ystafelloedd ar gael mewn gwestai/Gwely a Brecwast lleol.

Pryd gallaf symud i lety haf?

A ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben ar ddydd Gwener Mehefin 23ain 2017 bydd llety haf ar gael i chi o’r dyddiad hwn.

Byddwn yn cysylltu â chi yn yr wythnos sy’n cychwyn 29 Mai 2017 i roi manylion pellach i chi ynglŷn â’r dyddiad penodol y bydd angen ichi symud allan o’ch ystafell yn ystod y tymor i’ch ystafell haf. Serch hynny, mae’n bosibl y bydd angen i chi symud ar unrhyw adeg o ddydd Gwener 23 Mehefin 2017. Gallwch barhau yn eich ystafell bresennol tan i ni roi gwybod i chi am y dyddiad symud. Cynghorir chi i bacio cyn yr amser hwn!

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o £85.40 bob wythnos (£12.20 cyfradd nosweithiol) o ddydd Gwener Mehefin 23ain 2017.  

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben ddydd Gwener Mehefin 30ain 2017 bydd llety haf ar gael i chi o’r dyddiad hwn. Noder y bydd gofyn i chi symud i’ch ystafell haf ddydd Gwener Mehefin 30ain 2017.

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o ddydd Gwener Mehefin 30ain 2017.  

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â symud i’ch llety haf yn cael eu hanfon atoch drwy e-bost cyn ichi symud, felly cadwch olwg ar eich cyfrif e-bost PA.

A ydych yn byw yn llety’r sector preifat ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn y sector preifat ar hyn o bryd, bydd llety haf ar gael i chi o 10.00am ddydd Mercher Mehefin 28ain 2017. Yn anffodus, ni allwn gynnig llety haf i chi cyn y dyddiad hwn.

Fe’ch cynghorwn i gadarnhau’r dyddiad y daw eich cytundeb tenantiaeth i ben er mwyn ichi wybod pryd i adael eich llety presennol gan mae’n bosibl y bydd raid i chi ystyried llety arall (e.e. gwesty, Gwely  a Brecwast, ffrindiau) tan y bydd llety haf y brifysgol ar gael i chi.

A oes raid aros am gyfnod penodol?

Rhaid aros am un mis.

Tan ba bryd y bydd llety haf ar gael?

Bydd llety haf ar gael tan 10.00yb ar ddydd Gwener Medi 01af 2017.

Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau symud allan wrth ichi gyrraedd.

Beth os ydw i hefyd yn mynd i fod yn byw mewn llety prifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18, gallaf aros ar ôl 1af Medi tan bod fy ystafell adeg-tymor yn barod i mi symud i mewn?

Os ydych wedi sicrhau lle yn llety haf y brifysgol tan 01af Medi 2017 ac hefyd wedi sicrhau lle yn llety’r brifysgol ar gyfer 2017/18, wedyn gallwch barhau i fyw gyda ni tan fydd eich llety adeg-tymor yn barod.

I wneud hyn bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Llety drwy anfon e-bost i llety@aber.ac.uk dim hwyrach na 01af Awst 2017 er mwyn i ni wirio argaeledd.

Noder:

 1. Os nad ydych yn cysylltu â ni erbyn y dyddiad hwn, yna ni fyddwn yn gallu rhoi llety prifysgol i chi ar ôl 1af Medi 2017 a bydd angen i chi adael llety haf y brifysgol. Y cynharaf y byddwch yn gallu symud i mewn i’ch ystafell adeg-tymor bydd o 10.00yb ar ddydd Gwener 22ain Medi 2017, dechrau eich Cytundeb Trwydded Llety tymor.
 2. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, yna bydd y nosweithiau ychwanegol rhwng yr 01eg-22 Medi, 2017 yn cael ei ychwanegu at unrhyw gynllun taliad a sefydlwyd gennych. Fel arall, os yw eich ffioedd llety haf wedi cael eu talu ymlaen llaw, yna bydd hefyd angen i chi dalu ar gyfer nosweithiau ychwanegol hyn o flaen llaw.
 3. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, nid ydyn yn gallu darparu’r dyddiad y byddwch yn gallu symud o’ch ystafell haf i mewn i’ch ystafell adeg-tymor tan yn nes at yr amser; fodd bynnag, bydd yn ofonol i chi fod ar gael i symud unrhyw adeg rhwng 01af-22ain Medi 2017 a gellir ei roi byr rybudd i gwblhau’r symudiad hwn.
 4. Os bydd eich cais yn llwyddiannus y dyddiad y byddwch yn symud i mewn i’ch ystafell adeg-tymor yw’r dyddiad y byddwch yn dechrau talu’r ffioedd llety 2017/18 ar gyfer yr ystafell honno. Cyfeiriwch at y Ffioedd Llety ar gyfer 2017/18.

I sicrhau lle yn llety haf y Brifysgol - Ceisiadau ar agor o 09:00yb ar ddydd Llun 10fed Ebrill 2017.

I ofyn am lety ar gyfer yr haf bydd angen cwblhau ffurflen gais ar-lein:

 1. Mewngofnodwch i’r Porth Lletyfel 'Myfyriwr Cyfredol’  gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr Aberystwyth a’ch cyfrinair.
 2. Dewiswch 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Haf 2017'.
 3. Dewiswch y botwm 'Ffurflen Gais Llety’ a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer dewis y dyddiadau ar gyfer eich llety.

Noder:

 1. Cynigir ystafelloedd ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais am lety ar-lein yn llwyddiannus. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr fydd yn parhau i astudio yn ystod yr haf.
 2. Ein nod fydd neilltuo lle gyda’i gilydd i fyfyrwyr fydd yn aros am yr un cyfnod. Yn anffodus, ni allwn hwyluso ceisiadau i ffrindiau fyw gyda’i gilydd.
 3. Ni fydd ceisiadau ar gyfer llety haf yn cael eu hystyried os oes gennych ddyled am lety gyda PA neu os ydych wedi cael eich gwahardd o Neuaddau Prifysgol Aberystwyth yn ystod cyfnod eich trwydded ar gyfer y tymor.
 4. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus yn cael gwybod yn yr wythnos sy’n dechrau Llun 24 Ebrill 2017, neu cyn hynny. Felly, a wnewch barhau i edrych ar eich cyfrif e-bost PA yn rheolaidd.
 5. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig o lety haf trwy e-bost a fydd yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety Haf erbyn y dyddiad a nodir. Ni chewch hawl mynediad i lety haf heb ichi gwblhau’r pecyn trwydded hwn yn llwyddiannus.
 6. Rhoddir cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael eu gosod ar restr aros ar gyfer lle gwag.

Sut mae talu am lety haf?

Fel rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi sefydlu cynllun talu er mwyn talu am eich ffioedd llety haf. Os oes gennych gwestiynau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ar 01970 621583, neu ffioedd@aber.ac.uk.

A fydd angen imi dalu blaendal?

Gofynnir am flaendal o £100 i sicrhau llety haf sy’n daladwy wrth ichi gwblhau eich pecyn trwydded.

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich blaendal tymor yn ystod yr haf. Os yw eich blaendal yn llai na £100 bellach, gofynnir ichi ychwanegu at y taliad.

Ceir manylion am ad-dalu blaendal yn y Cytundeb Trwydded Llety sydd ar gael yn y Llawlyfr i Breswylwyr.

A fydd ymweliadau neu archwiliadau o’r ystafelloedd gwely yn ystod fy arhosiad?

Bydd ymweliadau cymunedol ac archwiliadau o’r ystafelloedd gwely yn parhau yn ystod yr haf a bydd y Tîm Rheoli Bywyd Campws yn anfon rhagor o fanylion atoch chi. Ceir manylion pellach ynglŷn â’r hyn yw ymweliadau cymunedol ac archwiliadau o’r ystafelloedd gwely ar ein gwefan.