Gwybodaeth am yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol y Gyfraith yn Aberystwyth yn 1901, ac yn sail iddi y mae profiad helaeth, enw da a phrofiad cynyddol amrywiol o addysg gyfreithiol a gwaith academaidd. Dros y blynyddoedd, mae nifer fawr o academyddion cyfreithiol amlwg wedi dysgu yn yr Adran, ac mae graddedigion yn y Gyfraith o Aberystwyth wedi gwneud enw iddynt eu hunain mewn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae’r Adran yn hyderus fod ganddi hunaniaeth arbennig ac enw da am waith dysgu o safon uchel, sydd wedi ei gysylltu â gweithgaredd ymchwil bywiog mewn amgylchedd llawn ysgogiad a chyfeillgar. Mae’r Adran yn elwa ar lyfrgell helaeth a darpariaeth technoleg gwybodaeth hael a chyfredol. 

Datblygu a blaengaredd yw polisi’r Adran wrth ddysgu ac yn ei gwaith ymchwil, ac mae’n adolygu’n rheolaidd ystod a chynnwys ei chynlluniau gradd, a’i dulliau dysgu ac asesu, er mwyn ymateb yn effeithiol i anghenion a disgwyliadau’r myfyrwyr. Yn ddiweddar, bu’r Adran yn cydweithio’n agos â’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd mewn Addysg Uwch wrth arbrofi prosesau newydd ar gyfer asesu ansawdd dysgu. Mae’r Adran yn ceisio rhoi dewis mor eang â phosibl wrth ddarparu addysg gyfreithiol a sicrhau bod yr hyn a ddysgir wedi ei seilio ar yr ysgolheictod diweddaraf ar y lefel uchaf. Mae pob aelod o’r staff academaidd yn weithgar mewn ymchwil a chyhoeddi, ac mae llawer ohonynt yn cymryd rhan mewn trafodaethau a gwaith llunio polisi yn genedlaethol a rhyngwladol ym maes y gyfraith a meysydd cysylltiedig eraill.          

Mae’r Adran yn cymryd rhan weithgar mewn rhwydweithiau academaidd rhyngwladol ac Ewropeaidd, ar gyfer dibenion mudoledd a chynlluniau cyfnewid (trwy gyfrwng rhaglen Erasmus, er enghraifft) a gwaith ymchwil staff ac uwchraddedigion. Ceir proffil myfyrwyr rhyngwladol cryf yn yr Adran a cheir ymweliadau cyson gan academyddion ac arbenigwyr o wledydd eraill.