Gweithgareddau Ymestyn Allan

Rydym yn rhan o ddigwyddiadau allanol, yn y DU a thramor

Gweithgereddau Emestyn Allan yn y DU

Y Ysgol Gyfraith (Prifysgol Aberystwyth) yn gallu cynnig y gweithdai a’r cyflwyniadau rhagflas canlynol ar y Gyfraith i ysgolion a cholegau. Gellir trefnu ymweliadau gan ein staff academaidd, ynghyd â’n tîm Cyswllt Ysgolion, ar amseroedd a dyddiadau sy’n gyfleus i’ch ysgol. Cynlluniwyd y gweithdai a’r cyflwyniadau rhagflas gyda maes llafur yr ysgol mewn golwg. Gellir eu haddasu i fodloni anghenion cyrsiau unigol.
Cysylltwch â Miss Ffion Llewelyn (e-bost: fhl1@aber.ac.uk) i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad â’ch ysgol. 

Bydd y cyflwyniadau yn canolbwyntio ar elfen benodol o’r Gyfraith a Throseddeg a addysgir yn Ysgol y Gyfraith. Maent yn cyfuno diddordebau aelodau o staff academaidd â materion cyfoes byd-eang i roi cipolwg ar fyd y gyfraith.

Troseddeg: ‘Born Criminals? Exploring the physiology of criminality’

Gellir olrhain ymchwil i’r gwahaniaethau ffisiolegol rhwng troseddwyr a phobl nad ydynt yn droseddwyr i hanes cynharaf troseddeg. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno amrywiaeth o ddamcaniaethau biolegol a bio-gymdeithasol am droseddoldeb; o weithiau cynnar Lombroso a’i ddefnydd o’r corff i esbonio ymddygiad troseddol, i rai o gyfraniadau mwy cyfoes bioleg a geneteg i faes astudio troseddu. Trwy gydol y cyflwyniad, gwahoddir y myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ynghylch sut rydym yn diffinio ac yn deall ‘troseddu’ a ‘throseddwyr’ yn y gymdeithas fodern.

Y Gyfraith: 'Self-defence or no defence – you be the judge'

Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi cyflwyniad i’r amddiffyniad ‘hunanamddiffyniad’ a geir yn y gyfraith droseddol, gan edrych ar y modd y cymhwysir safon gyfreithiol grym rhesymol. Yn benodol, ystyrir y gwahaniaethau sy’n codi o ganlyniad i leoliad yr ymosodiad a’r rhesymau y tu ôl iddynt. Mae’n werth nodi bod cwmpas grym rhesymol yn wahanol mewn achosion sy’n ymwneud â’r cartref nag o dan unrhyw amgylchiadau eraill, gyda mwy o hawliau amddiffyn yn cael eu rhoi o fewn i’r cartref. Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ystyried gwahanol achosion cyn dadlau a ddylai hunanamddiffyniad fod yn berthnasol i’r achosion hynny ai peidio.

Y Gyfraith: ‘Omissions and Criminal Liability Workshop’

Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi cyflwyniad i’r gyfraith sy’n ymwneud ag atebolrwydd troseddol am anweithiau. Yn y sesiwn ymarferol hon cyflwynir  problem, a byddwch yn gweithio fel rhan o dîm i lunio achos naill ai i amddiffyn neu erlyn yr unigolion sy’n rhan o’r achos. Yna, byddwch yn cyflwyno eich dadleuon fel tîm i’r grŵp cyfan, ac ar y diwedd rhoddir dyfarniad euog neu ddieuog!

Rhyngwladol

Mae Ysgol Gyfraith yn parhau i ddatblygu ei weithgareddau rhyngwladol gyda’r nod o:

  • Ehangu’r amlygiad rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar bob un o’n rhaglenni.
  • Darparu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd i ddod a dysgu gyda ni ac i brofi ein hamgylchedd dysgu unigryw.

https://www.aber.ac.uk/en/international/partnerships/