Ymchwil Y Ysgol

Trosedd a Diwylliant Poblogaidd

Materion cyfoes mewn troseddeg

Trafod materion allweddol a chyfoes mewn troseddeg, megis troseddau casineb, camweddau cyfiawnder a cham-drin anifeiliaid.

Seicopatholeg

Ymchwiliwch sut mae ymddygiad annormal a salwch meddyliol mewn unigolion yn dylanwadu ar eu dewisiadau ac yn effeithio ar gwrs eu bywydau.

Esboniadau seicolegol o ymddygiad troseddol

Edrychwch ar esboniadau seicolegol, biolegol, amgylcheddol ac esblygol a allai esbonio ymddygiad troseddol.

Chwaraeon: Y gyfraith a chymdeithas

Ymchwiliwch yr agweddau troseddol, cytundebol o chwaraeon, gyda sgyrsiau wrth siaradwyr o fri o fyd chwaraeon.

Cyfloagdwyedd a sgiliau: 

 • Ymweliadau gan gyflogwyr i Ysgol y Gyfraith, e.e. yr heddlu, cyfreithwyr a barnwyr.
 • Ffeiriau gyrfaoedd, sesiynau galw heibio a gweithdai: digwyddiadau enterprise
 • Cyfweliadau cyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Sesiynau dyfodol proffesiynol
 • Ymryson Cyfreitha
 • Mentora cyfoedion

Ymchwil:

 • Arfau bythygiol, hunan-amddiffyn, lleoliad, emosiwn, a’r cyfryngau.
 • Ewthanasia.
 • Trosedd bywyd gwyllt; cam-drin anifeiliaid a chamweinyddu cyfiawnder.
 • Atal a lleihau trosedd, troseddu mewn parthau rhyfel;cefnogi cyn-filwyr.
 • Ymatal rhag ymyriadau trosedd a chreadigol mewn adsefydlu troseddwyr. Mae Dr Brendan Coyle yn aelod o fwrdd ymchwil Heddlu Dyfed Powys.
 • Y gosb eithafol yn yr Unol Daleithiau.
 • Preifatrwydd a’r sector breifat.
 • Mae Miss Katherine Williams yn Gadeirydd ar gyfer y Ganolfan Gymreig ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol.

Hawliau Dynol a Chyfiawnder Cymdeithasol

Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol (Uwchraddedig)

Heddiw, o fewn cymdeithasau a allai fod yn beryglus, mae Hawliau Dynol yn chwarae rhan allweddol mewn amddiffyn unigolion. Mae’r Cenhedloedd Unedig, amryw o sefydliadau anllywodraethol a mecanweithiau cenedlaethol eraill rôl i’w chwarae mewn diogelu hawliau o gwmpas y byd. 

Troseddeg o droseddau Hawliau Dynol 

Ymchwiliwch y defnydd o gyfraith droseddol a sancsiynau yn erbyn unigolion a sefydliadau gan gynnwys cyflawni erchyllterau.

Troseddau ieuenctid a chyfiawnder ieuenctid

Heriwch sut mae’r cyfryngau yn ystumio ac yn cyfarwyddo’r adroddiadau am droseddu ieuenctid trwy ddisgrifio’r natur, cyd-destun ar nifer o droseddau. Deallwch pam bod pobl ifanc yn cyflawni troseddau a sut mae’r system yn ymateb i blant a phobl ifanc  sydd mewn trwbwl.

Cyflogadwyedd a sgiliau:

 • Cynhadledd Uwchraddedig Flynyddol
 • Stondin gwybodaeth mewn ffeiriau gyrfaoedd, sesiynau galw heibio a gweithdai, digwyddiadau menter.
 • Cyfweliadau cyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Sesiynau dyfodol proffesiynol.
 • Ymryson Cyfreitha
 • Mentora cyfoedion
 • Modiwl lleoliad cyfiawnder troseddol


Ymchwil

 • Y Prosiect Dewis: Cam-drin Henoed a Chyfiawnder. Mae’r prosiect yma yn cyfeirio at fethiant gweithdrefnau presennol i ddarparu dioddefwyr o gam-driniaeth gyda theimlad o gyfiawnder a sicrwydd na fydd y cam-drin yn parhau.
 • Mae staff yn cydweithio gydag amryw o sefydliadau, megis Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Y Weinidogaeth Cyfiawnder, Llywodraeth Cymru, a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru.
 • Masnachu pobl. Mae Prof Ryszard Piotrowicz yn aelod, ac yn Is Lywydd  o Grwp Arbenigwyr ar Fasnachu Pobl (GRETA),Gyngor Ewrop  ac mae ef hefyd yn aelod o Grwp Arweinyddiaeth Gwrth-Gaethwasiaeth Cymru.
 • LLywodraethu Bwyd a Hawliau Dynol; iechyd y cyhoedd a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Dr Naomi Salmon yn aelod o Rwydwaith Bwyd Cymru a Fforwm Bwyd Aber.
 • Mae Dr Olaoluwa Olusanya yn aelod o sawl sefydliad ar gyfer cyn-filwyr.
 • Democratiaeth a Hawliau dynol
 • Mae Ann yn rhan o Grwp Monitro CCUHP Cymru.

Trosedd Seibr

Materion cyfreithiol trawsffiniol ar y rhyngrwyd a thu hwnt (Uwchraddedig)

Ymchwiliwch sut mae cyfraith genedlaethol yn ymgorffori Technoleg Gwybodaeth fodern wrth gyfathrebu’n fyd-eang mewn anghydfodau sifil a throseddol trawswladol.

Y gyfraith ar waith

Deallwch sut mae’r gyfraith yn chwarae rhan yn ein bywydau bob dydd. Asesu materion cyfredol fel pynciau a darlunir, megis cyfryngau cymdeithasol, hunaniaeth ar-lein & phreifatrwydd.

Trosedd Seibr: Prif Feysydd Pwnc

 • Digwyddiadau Cyflogwyr
 • Ffeiriau gyrfaoedd, sesiynau galw heibi a gweithdai: digwyddiadau enterprise
 •  Cyfweliadau cyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Sesiynau dyfodol proffesiynnol
 • Mentora cyfoedion

Trosedd Seibr: Ymchwil 

 • Yr heriau cytundebol o gyflenwad meddalwedd masnachol: yr effaith o’r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 ar gynnwys digidol.
 • Llywodraethu ar-lein, gan gynnwys newyddion ffug ac awdurdodaeth.
 • Ymchwil PhD yn cynnwys lladrad hunaniaeth ar y we; “Preifatrwydd a chymdeithas yn yr oes ddigidol: I ba raddau all person arwain bywyd preifat?” ac 'Erlyn stelcwyr seibr: Dadansoddi deddfwriaeth ac arferion dedfrydu cyfredol.’

Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Cyfraith a pholisi newid hinsawdd eang (Uwchraddedig)

Darganfyddwch y fframwaith cyfreithiol a pholisi ar gyfer mynd i’r afael a newid hinsawdd, yr heriau a datblygiadau ar lefelau rhyngwladol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Polisi a chyfraith bwyd

Mae’r modiwl amlochrog yma yn dod ac amryw o feysydd pwysig y gyfraith at eu gilydd, gan gynnwys masnach a pholisi rhyngwladol, polisi a chyfraith yr amgylchedd a troseddol.

Polisi a chyfraith amgylcheddol

Ennillwch ymwybyddiaeth o agweddau cyfreithiol ar newidiadau amgylcheddol. Mae cynhesu byd eang, yr haen oson, lefelau mor sy’n codi, a’r capiau ia yn toddi i gyd yn faterion a fydd yn effeithio ar genhedlaethau’r dyfodol.

 

Cyflogadwyedd a Sgiliau: 

 • Digwyddiadau Cyflogwyr
 • Ffeiriau gyrfaoedd, sesiynau galw heibio a gweithdai: digwyddiadau enterprise
 • Cyfweliadau cyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Sesiynau dyfodol proffesiynnol
 • Mentora cyfoedion
 • O fewn y modiwl Polisi a chyfraith amgylcheddol mae’r assesiad ar ffurf gweithgaredd negodi.

Ymchwil: 

 • Yr amgylchedd a hawliau dynol: newid hinsawdd. Mae Dr Engobo Emeseh ar Rostir Ymateb Cyflym Arbenigol, UNDP ar ddiwylliannau echdynnol ac mae hi wedi bod yn aelod o’r panel arbenigol ar Lywodraethu Adnoddau Naturiol i Sefydliad Cynhwysedd Adeiladu Affrica
 • Amddiffyn natur mewn amgylchedd morol a daearol. Mae Ms Kerry Lewis hefyd yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU (UKELA).
 • Polisi amaethyddol a newid hinsawdd. 

Y Jwngl Corfforaethol

Cyfraith Fasnachol Rhyngwladol (Uwchraddedig)

Astudiwch cysyniadau, mecanweithiau a materion allweddol mewn cyfraith fasnachol trawswladol. Byddwch yn ymgysylltu â nid yn unig yr heriau cyfredol i weithgaredd masnachol sy'n gysylltiedig â chyfrifoldeb corfforaethol, ond hefyd gyda gwarchod yr amgylchedd a chynaliadwyedd, hawliau dynol, ac effaith technoleg gwybodaeth

Troseddau a chamymddwyn mewn Busnes, Gwleidyddiaeth a'r proffesiynau

Ystyriwch yn feirniadol, y defnydd o gyfraith droseddol a troseddoli sy’n ymwneud ag ystod o weithgareddau busnes a proffesiynol.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau israddedig, megis y gyfraith Masnachol; cyfraith cwmnïau a Llywodraethu Corfforaethol sy’n archwilio materion yn ymwneud â'r byd corfforaethol.

Cyflogadwyedd a sgiliau: 

 • Digwyddiadau Cyflogwyr
 • Ffeiriau gyrfaoedd, sesiynau galw I mewn a gweithdai: digwyddiadau enterprise
 •  Cyfweliadau cyfarwyddyd gyrfaoedd
 • Sesiynau dyfodol proffesiynnol
 • Menotra cyfoedion

Ymchwil: 

 • Rheolaeth a troseddoli cartelau busnes a rheolaeth gyfreithiol o weithgaredd busnes tramgwyddus.
 • Mae ymchwil PhD yn cynnwys Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a lladrad gelf; a Llywodraethu Corfforaethol ac Adroddiadau Cyllid
 • Mae Dr Uta Kohl yn Ymddiriedolwraig ar fwrdd y Sefydilad Gwylio’r Rhyngrwyd.