Binio’r Bin

Mae menter newydd cyffrous yn cael ei chyflwyno ledled y Brifysgol a fydd yn gwella’r ffordd yr ydych yn cael gwared ar eich gwastraff cyffredinol. Ar hyn o bryd, mae aelod o dîm glanhau Gwasanaethau’r Campws yn ymweld â phob desg bob dydd i wagio’r biniau sbwriel, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o’r sbwriel yn mynd i’w dirlenwi.

Ers Awst 2015, yn rhan o Fenter Cynaliadwyedd sydd wedi’i chymeradwyo gan y Brifysgol, mae Gwasanaethau’r Campws wedi bod yn cynnal ymgyrch ‘Binio’r Bin’. Mae’r ymgyrch yn golygu gosod pwyntiau ailgylchu gwastraff canolog ym mhob un o adeiladau’r Brifysgol a chael gwared ar y biniau sbwriel sydd wrth ddesg pob unigolyn. Diben yr ymgyrch yw i’n helpu fel Prifysgol i gynyddu cyfanswm y deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (ACS) yr ydym yn ei gynhyrchu a lleihau cyfanswm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i’w dirlenwi (sef tua 600 tunnell y flwyddyn ar hyn o bryd drwy’r biniau gwastraff cyffredinol ledled Ystadau’r Brifysgol).

Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth heblaw rhoi eich eitemau yn y biniau gwastraff cywir, gan ddewis rhwng gwastraff i’w dirlenwi neu wastraff ACS. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r biniau cywir oherwydd os bydd y bin deunyddiau ailgylchu cymysg sych yn cael ei halogi bydd yn rhaid i holl gynnwys y bin gael ei waredu fel gwastraff i’w dirlenwi: mae hyn yn cynnwys unrhyw halogiad gan ddeunyddiau nad oes modd eu hailgylchu neu ddeunyddiau ailgylchu brwnt.

Ceir gwybodaeth fanylach am y deunydd ailgylchu cymysg sych derbyniol isod, ynghyd â Chwestiynau Cyffredin.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â binthebin@aber.ac.uk.

 • Beth yw “Binio’r Bin”?
 • Beth yw bwriad “Binio’r Bin”?
 • Pam cyflwyno “Binio’r Bin”?
 • Ble fydd y biniau newydd?
 • Sut fydd y biniau newydd yn edrych?
 • Beth gaiff fynd i mewn i’r biniau?
 • A oes unrhyw gyfleusterau gwastraff bwyd?
 • Mathau eraill o wastraff.
 • Pa mor aml fydd y biniau’n cael eu gwagio?
 • Pwy sy’n gyfrifol am wagio’r biniau?
 • Beth fydd angen i mi ei wneud?
 • Beth fydd yn digwydd i’r hen fin?
 • A gaf fi gadw fy min a’i wagio fy hun?
 • Pa newidiadau eraill sy’n digwydd yn y brifysgol?
 • Beth os oes gennyf ymholiad neu gwestiwn?

Beth ellir ei roi mewn ACS?

  Ie, Os Gwelech Yn Dda Na, Dim Dolich
Papur

 Papur/allbrintiadau cyfrifiadur

Papurau newydd

Amlenni

Taflenni

Derbynebau papur thermol (disglair)

Amlenni pacio swigod

Gwastraff cyfrinachol

Rholiau o labeli

Cerdyn

Bocsys cardbord brown mawr

Cerdyn rhygiog

Cardiau cyfarch

Cerdyn â chefn ffoil
Plastig

Boteli plastig  - gan gynnwys caeadau

Potiau iogwrt

Hambyrddau bwyd

Cartonau diodydd/Tetrapak

Bagiau plastig

Deunydd lapio swigod/lapio poeth

Polystyren

Strapiau plastig

Clymau cebl

Bagiau bin du

Metel

Tuniau bwyd a diod dur ac alwminiwm

Ffoil alwminiwm

Caniau erosol

Gwifren/cebl

Arall  

 Hancesi papur

Gwastraff bwyd

Pren

Batris