Beth nesaf?

Os nad oes gennych unrhyw syniad, neu ddim yn siŵr, peidiwch â dychryn; mae digon o amser i benderfynu a does dim amser cywir nac anghywir i ddechrau arni. Bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn fodlon iawn eich helpu ac yn sicr nid chi fydd y cyntaf i ddod i mewn a dweud, "Dwi ddim yn gwybod beth ydw i am ei wneud". Pan ydych yn barod i ddechrau meddwl am y peth:

 • Dewch i siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd.
 • Darllenwch ein hadran profiad gwaith i gael syniadau beth allwch ei wneud. Mae llawer o gyflogwyr yn rhedeg cynlluniau profiad gwaith sydd yn helpu chi i ymchwilio opsiynau gyrfa gwahanol ond hefyd yn gymorth mawr iawn i chi pan fyddwch yn ymgeisio am swyddi graddedig yn ddiweddarach.

Efallai mai gennych rhai syniadau am eich gyrfa, ond sut ydych chi’n cymryd y cam nesaf a datblygu nhw? Meddyliwch am beth sydd gennych i'w gynnig: beth yw'ch sgiliau? Beth yw eich prif ddiddordebau? Dechreuwch ymchwilio galwedigaethau gwahanol.

Amserlen Gweithredu

Cyn gynted â bydd gennych yr holl ffeithiau ar flaenau'ch bysedd, gallwch lunio amserlen gweithredu.

 • Mireiniwch eich dewisiadau a phenderfynwch yn union am beth fyddwch yn ymgeisio a phryd.
 • Porwch swyddi a hysbysebir a cyrsiau Opsiynau cyllid ôl-raddedig
 • Meddyliwch am profiad gwaith
 • Archebwch lle ar ein digwyddiadau gyrfaoedd.
 • Byddwch yn ddethol. Meddyliwch am eich blaenoriaethau a dewiswch y swyddi, sefydliadau a chyrsiau rheiny sy'n wirioneddol apelio atoch a chanolbwyntiwch arnynt.
 • Bydd nifer fechan o geisiadau ardderchog fel arfer dipyn yn fwy llwyddiannus na nifer fawr o rai gwael.
 • Penderfynwch a yw ymgeisio drwy asiantaeth recriwtio yn addas yn eich maes chi a chanfyddwch yr un gywir. Y Conffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth - sectorau arbenigol.
 • Efallai y dewiswch wneud ceisiadau ar hap, ond peidiwch dibynnu ar hynny'n unig. Fel arfer yn fwy llwyddiannus mewn cwmnïau canolig eu maint; gwell os oes gennych gyswllt pendant drwy'ch rhwydwaith.
 • Mae gwneud ceisiadau da yn gofyn tipyn o amser. Ystyriwch hyn a rheolwch eich amser yn effeithiol.
 • Cofiwch eich cynllun wrth gefn

 Gwneud eich Ceisiadau

 • Mae'n hanfodol eich bod yn gwneud eich gwaith ymchwil cyn ysgrifennu'ch cais. Mae darparwyr cyrsiau a chyflogwyr yn amlinellu'u gofynion yn glir yn eu deunydd darllen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen llyfrynnau a phamffledi a'ch bod yn defnyddio gwefanau i ganfod cymaint ag y gallwch ynglŷn â'r sefydliad a'r swydd neu'r cwrs.
 • Defnyddiwch Nexis i chwilio papurau newydd a chyhoeddiadau eraill am newyddion diweddar a datblygiadau mewn sefydliadau penodol.
 • Gweddwch eich hun i ofynion y cyflogwr yn eich CV a llythyr cyflwyno neu'ch ffurflen gais. Mae'n rhaid eich bod yn gweddu i'r gofynion hanfodol.

 Defnyddio'ch Gwasanaeth Gyrfaoedd

 • Siaradwch i ein ymgynghorydd gyrfaoedd mewn sesiwn galw-heibio neu cyfweliad gyrfaoedd.
 • Ewch â'ch cais at ymgynghorydd gyrfaoedd i'w wirio
 • Ceir llwyth o wybodaeth ar ein gwefan a deunyddyn rhad ac am ddim i chi fynd ag ef gyda chi
 • Cyfweliadau un i un, sesiynau galw i mewn, gweithdai, anerchiadau gan gyflogwyr, profiad gwaith a swyddi.
 • Mynychwch ddarlithoedd a gweithdai cyflogadwyedd, a ddarperir o fewn eich adran, gydol eich gradd.

Canfod Gwybodaeth