Cynllun eFentora

Beth yw eFentora?

Cyfle i fyfyrwyr cyfredol Prifysgol Aberystwyth, alumni a phobl broffesiynol roi a derbyn cyngor trwy drefniant mentora ar lein.

Gall hyn olygu e-bost untro neu ryngweithio dros gyfnod wrth i fyfyrwyr a graddedigion ar ddechrau eu gyrfa gynllunio a symud trwy eu dewisiadau o yrfa. Gall mentoriaid gynnig:

 • cyngor trwy e-bost
 • adborth ar CV a ffurflenni cais
 • golwg werthfawr ar yrfa benodol
 • ymweliadau â gweithle mentor
 • cyfleoedd ar gyfer cysgodi yn y gwaith/profiad gwaith

 

COFRESTRWCH YMA

Gwneud y mwyaf o eFentora

Efallai eich bod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar ddechrau eich gyrfa neu eisoes wedi cael tipyn o brofiad ers graddio – gall eFentora gynnig nifer o gyfleoedd i chi, beth bynnag fo’ch sefyllfa.

Gall cynllun efentora Aberystwyth helpu myfyrwyr a graddedigion i greu rhwydweithiau ac ehangu eu cyfleoedd. Hoffech chi gael cyswllt defnyddiol mewn diwydiant penodol? Gallwch chwilio drwy broffiliau’r mentoriaid yn ôl eu proffesiwn, diddordebau a lleoliad, gan eich galluogi i greu rhwydwaith cefnogol yn gyflym ac yn hwylus.

Sut bynnag yr ydych yn perthyn i gymuned Aberystwyth – myfyriwr cyfredol, graddedig profiadol neu berson proffesiynol neu entrepreneur – gall fod nifer o fanteision i berthynas fentora. Os ydych yn chwilio am arweiniad, yn wynebu adeg heriol yn eich gyrfa, yn dymuno ychwanegu sgìl newydd at eich CV neu yn chwilio am gyfle i rannu eich profiad, bydd nifer o fanteision cadarnhaol i’r gwasanaeth unigryw hwn ar gyfer alumni a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

 

Mentoreion (myfyrwyr Aber)

 • Creu rhwydwaith i’ch helpu i gyrraedd y gris cyntaf ar yr ysgol yrfa
 • Ehangu’ch gorwelion gyrfa a chael golwg ar yr hyn y mae graddedigion profiadol Aber yn ei wneud
 • Sicrhau cyngor, cefnogaeth a dealltwriaeth rhywun a fu yn eich sefyllfa chi ar yr un adeg
 • A’r cyfan trwy ddiogelwch eich gliniadur/ffôn symudol

Wrth ymuno â chynllun eFentora Aberystwyth byddwch yn sicrhau profiadau a chysylltiadau all helpu i droi eich syniadau a’ch cynlluniau o ran gyrfa yn realiti. Bydd eich mentor yn rhannu cyngor a phrofiadau personol, gan gynnig cysylltiad personol â’r hyn y gallwch ei ddisgwyl o fywyd ar ôl Aber. Byddwch yn ennill profiad, yn datblygu eich hyder, yn meithrin cysylltiadau ac yn canfod safbwynt hollol newydd ar y posibiliadau fydd yno i chi ar ôl graddio.  

 

Manteision i’r mentoreion

 • Cefnogaeth un-wrth-un gan unigolyn proffesiynol profiadol
 • Cyfle i rwydweithio a meithrin cysylltiadau mewn diwydiant
 • Cael cipolwg ar ddiwydiant neu yrfa o’ch dewis
 • Cymorth wrth adnabod eich gallu a’ch cyfyngiadau eich hun mewn perthynas â’ch syniadau o ran gyrfa ac wrth amlygu meysydd i’w datblygu
 • Datblygu sgiliau arbenigol
 • Datblygu sgiliau cyflogadwyedd
 • Cyngor ymarferol ar dechnegau a sgiliau chwilio-am-swydd

 

Mentoriaid (Alumni Aber a Phobl Broffesiynol)

 • Rhannwch eich blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth
 • Cyflwynwch i fyfyrwyr a graddedigion sy’n dechrau ar eu gyrfa wybodaeth am yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu dros y blynyddoedd i gyrraedd eich sefyllfa bresennol
 • Ysbrydolwch fyfyrwyr dihyder i ddilyn amcanion eu gyrfa
 • Cadwch mewn cysylltiad a chreu cymuned o raddedigion Aber sy’n cefnogi ac yn annog ei gilydd

 Fel mentor, byddwch yn darparu cefnogaeth, cyngor wrth chwilio am swydd ac arweiniad o ran gyrfa i fyfyriwr presennol neu unigolyn sydd newydd raddio a fydd yn elwa o’ch profiad a’ch sgiliau unigryw. Bydd rhannu eich gwybodaeth yn cynnig profiad gwerthfawr i fentoreion, yn eich cadw mewn cysylltiad â’r syniadau a’r amgylchedd eithriadol y mae Aber yn eu cynrychioli ac yn ein helpu i chwarae rôl allweddol wrth adeiladu profiad llewyrchus, oesol.

 

Manteision i’r mentor

 • Gwybod eich bod wedi helpu rhywun i ddatblygu ei hyder a’i hunan-werth
 • Boddhad eich bod wedi rhoi i fyfyriwr neu rywun sydd newydd raddio fwy o wybodaeth, sgiliau a phrofiad i gyrraedd eu hamcanion o ran gyrfa
 • Cyfle i ddatblygu sgìl newydd ar gyfer eich CV
 • Cyfle i ystyried eich profiadau eich hun o safbwynt newydd a dysgu gan y rheiny sydd ar fin dechrau swydd
 • Dealltwriaeth o heriau a disgwyliadau myfyrwyr sy’n dod i’r gweithle
 • Mwy o synnwyr o werth a chyfraniad i ‘gronfa dalentau’ graddedigion
 • Cyfle i ehangu eich rhwydweithiau a’ch cysylltiadau y tu allan i’r gweithle presennol

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd ym Mhrifysgol Aberystwyth