Tiwtorial GraddedigionAber

 

Mae’ch rhaglen tiwtorialau yn elfen anatod o’ch amser yma ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n eich paratoi am eich dyfodol.  Law yn llaw gyda’ch astudiaethau academaidd, diddordebau, gwaith rhan-amser ac unrhyw weithgareddau all-gyrsiol eraill sy’n eich diddori, mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn darparu ystod o gyfleoedd amrywiol i’ch ysgogi i ddatblygu sgiliau a galluoedd helaethach.  Erbyn i chi raddio, ein bwriad yw y gallwch gyflwyno gyda hyder y cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy sydd gennych i'w cynnig o ganlyniad i'ch profiadau yma yn Aberystwyth.

Wrth ymgymryd â’ch tiwtorialau a chwblhau’ch Rhestr wirio GraddedigionAber byddwch yn datblygu’r sgiliau hynny bydd darpar gyflogwyr yn gofyn amdnaynt.  Wrth ddilyn y broses yn effeithiol dewch i adnabod y sgiliau sydd gennych yn barod, dynodi’r sgiliau rydych angen eu datblygu a chodi’ch ymwybyddiaeth o’r holl gyfleoedd fydd ger eich bron i’ch helpu gyda hyn.

Mae Rhestr wirio GraddedigionAber penodol wedi ei lunio i chi at bob blwyddyn o'ch hastudiaethau.  Rhydd y dolenni cyswllt ychwanegol a nodir isod wybodaeth bellach i chi ar weithgareddau a chyfleoedd perthnasol gall eich helpu i fagu’r sgiliau penodol.

Darperir cefnogaeth pellach i chi yn eich hadran drwy law sesiynau addysg gyrfaoedd penodol wedi eu teilwra yn arbenig i chi gan gymryd i ystyriaeth eich cwrs, pwnc penodol a’ch blwyddyn presenol.  Fe’ch anogir yn gryf i fanteisio ar y sesiynau hyn.  Yn ystod y sesiynau fe’ch arwenir drwy’r ffyrdd gwahanol y gallwch eu defnyddio i ddatblygu a chryfhau eich sgiliau.  Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei flaen cewch gyfle pellach i drafod eich sgiliau a’ch syniadau gyrfaol gyda’ch tiwtor, ochr yn ochr â’r cefnogaeth a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd twy gydol y flwyddyn yn y sesiynau galw heibio a darpariaeth un-i-un penodol.

Wrth ddysgu sut i adlewyrchu ar eich twf a chymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad personol byddwch mewn sefyllfa ardderchog i fanteisio ar bob cyfle daw ger eich bron yn y dyfodol, beth bynnag y bo – astudiaethau pellach, swydd llawn amser, sefydlu busnes/gwaith ymgynghorol eich hun, gweithio’n annibynnol, gwirfoddoli neu cymryd yr amser i deithio a darganfod profiadau newydd.

Rhestrau Wirio ac Esiamplau:

Blwyddyn Sylfaen

GraddedigionAber Rhestr Wirio Israddedigion Blwyddyn Sylfaen Esiampl

Blwyddyn Gyntaf Israddedig

GraddedigionAber Rhestr Wirio Sgiliau Blwyddyn Gyntaf Israddedig Esiampl

Blwyddyn Ganol Israddedig

Blwddyn Ganol Israddedig - Esiampl

Blwyddyn Olaf Israddedigion

Blwyddyn Olaf Israddedig - Esiampl

Graddedigion a Addysgir

Graddedigion a Addysgir - esiampl

Blwyddyn Gwaith

Blwyddyn Gwaith Esiampl

 

Hoffech ddeall yn well beth yw rhai o'r prif sgiliau hyn sydd mor bwysig i ddarpar gyflogwyr a sut gallech eu datblygu wrth ymwneud ag amrywiol weithgareddau?  Yna dilynwch y dolenni cyswllt isod i gael mwy o wybodaeth:

Ystyried / Dadansoddi / Arfarnu Beirniadol, Ystyried Rhesymegol, Llunio Penderfyniadau

Creadigrwydd, Blaengaredd, Metergarwch 

Datrys Problemau

Cyfathrebu

Gwaith Tim

Hunan-Reoli, Rheoli Amser, Terfynau Amser, Blaenoriaethu

Technoleg Gwybodaeth, Llythrennedd Digidol

Ymwybyddiaeth Fasnachol

Agwedd Gadarnhaol, Meddylfryd Bositif, Cymhelliad

Ymwybyddiaeth Byd-eang

 

Tabl Cynllunio:

Tabl Cynllunio GraddedigionAber Blwyddyn 0

Tabl Cynllunio GraddedigionAber Blwyddyn 1

Tabl Cynllunio GraddedigionAber Blwyddyn 2

Tabl Cynllunio GraddedigionAber Blwyddyn 3

Tabl Cynllunio GraddedigionAber Blwyddyn 4

 

 Adnoddau ar gyfer tiwtoriaid:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn y Broses Tiwtorial