Cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae'r Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (CBG) yn gyfle i ymgymryd â blwyddyn mewn cyflogaeth â thâl rhwng eich ail a thrydedd flwyddyn o astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gellir cwblhau'r lleoliad gyda sefydliad yn seiliedig yn y DU neu dramor. Bydd cymryd rhan yn CBG yn gyfle i chi ennill profiad gwaith gwerthfawr a datblygu sgiliau proffesiynol a phersonol trosglwyddadwy y mae cyflogwyr graddedig yn chwilio am mewn ymgeiswyr.

Beth yw manteision cymryd rhan yn y CBG?

Mae cymryd rhan yn y CBG yn brofiad gwerthfawr a gwerth chweil ar lefel bersonol a phroffesiynol. Mae'r farchnad swyddi ar gyfer graddedigion yn hynod o gystadleuol ac mae angen mwy na gradd arnoch i ennill y blaen ar y gweddill. Mae cyflogwyr sy'n recriwtio graddedigion yn edrych am ymgeiswyr sydd yn meddu nid yn unig ar gymwysterau academaidd da, ond hefyd ar sgiliau personol a phroffesiynol trosglwyddadwy a fydd yn eu galluogi i lwyddo yn y gweithle. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau pwysig hyn, efallai y byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:

 • Gwneud neu roi prawf ar benderfyniadau am yrfa a ddewiswyd gennych.
 • Gweithio dramor a dysgu iaith newydd.
 • Ennill cyflog.
 • Sicrhau nawdd ar gyfer eich blwyddyn olaf.
 • Derbyn hyfforddiant a fydd, o bosibl, yn cyfrannu tuag at gymhwyster proffesiynol.
 • Sicrhau eich bod yn cael cynnig swydd ar ôl i chi raddio.
 • Magu hyder.
 • Cyfarfod ffrindiau newydd a rhwydwaith newydd o bobl.

Yn ogystal, gall lleoliad CBG gael effaith gadarnhaol ar eich gwaith academaidd gan y bydd, efallai, yn rhoi cyfle ichi:

 • Gymhwyso theorïau a ddysgwyd yn y brifysgol i sefyllfaoedd go iawn yn y gweithle.
 • Dechrau gwaith ymchwil ar gyfer traethawd hir y flwyddyn olaf.
 • Gwella eich marciau arholiad terfynol gyda'r wybodaeth a'r sgiliau ychwanegol a gafwyd tra ar leoliad e.e. sgiliau trefnu amser, paratoi cyflwyniadau, gweithio gydag eraill.

Mae'n syniad da i siarad â staff gyrfaoedd yn y lle cyntaf  i ddysgu rhagor am y cynllun. Cewch alw i fewn i'n swyddfa yn Undeb y Myfyrwyr i weld ymgynghorydd gyrfaoedd i drafod eich opsiynau a gofyn unrhyw gwestiynau. Cewch hefyd ddysgu rhagor am ffynonellau gwybodaeth. Os ydych yn dymuno mynd yn eich blaen, gellir eich cofrestru ar gyfer y cynllun (mae ffurflen fer i'w chwblhau - e-bostiwch careers@aber.ac.uk am gopi). Yna, bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn gofyn i'ch Pennaeth Adran am ganiatâd i'ch rhyddhau am flwyddyn.

Beth nesaf?

Ar ôl cofrestru eich diddordeb yn y Cynllun, gallwch wedyn fynd ati i chwilio am gyfleon. Efallai fod gennych eisoes leoliad mewn cof, sy'n wych. Os yw hynny'n wir, mae'n syniad da i dal i weld Ymgynghorydd Gyrfaoedd iddynt gael golwg ar eich cais. Os nad ydych, argymhellwn yn gryf hefyd eich bod yn gweld Ymgynghorydd Gyrfaoedd i edrych dros eich CV. Gallant hefyd helpu gyda llythyrau cyflwyno, canolfannau asesu, sgiliau cyfweld a llawer mwy. Rydyn ni yma i helpu!

Gallwch chi alw heibio i'n swyddfa yn Undeb y Myfyrwyr i weld ni (nid oes angen apwyntiad) neu gallwch trefnu apwyntiad gyda'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd drwy ffonio (01970) 622378 neu drwy ymweld â'r swyddfa ar unrhyw amser.

Pryd y dylwn ddechrau chwilio?

Mae'n well i ddechrau chwilio am leoliad cyn gynted â phosibl. Hysbysebir llawer o cyfleoedd o fis Medi ymlaen a tra mae'n wir dweud bod recriwtio yn parhau drwy gydol y flwyddyn, bydd adeiladu momentwm cynnar yn syniad da. Mae llawer o'r sefydliadau mwy sy'n cynnig lleoliadau yn hysbysebu ac efo dyddiadau cau cyn y Nadolig.

Fodd bynnag, caiff CysylltiadauAber ei diweddaru gyda chyfleoedd newydd tan ddiwedd yr haf, a does dim dyddiad cau fel y cyfryw, ond byddwch eisiau popeth mewn lle erbyn mis Medi.

Dwi wedi cael lleoliad! Beth nawr?

Yn gyntaf, llongyfarchiadau! Rhaid i chi lenwi ffurflen Hysbysiad o Leoliad (gweler isod) fel y cawn wybod ble rydych chi'n mynd. Bydd angen i'r lleoliad gael ei gymeradwyo yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd, ond mae'n anghyffredin i ni ddod o hyd i unrhyw broblemau o ran lleoliadau. Dylid anfon y ffurflen Hysbysiad o Leoliad i Gwen Adams, gwa3@aber.ac.uk, neu gallwch ddanfon copi caled i'r Swyddfa Yrfaoedd.