Cronfa Datblygu Dysgu ac Addysgu (CDDA)

Rhesymwaith

Amcan y gronfa yw annog datblygiadau dysgu ac addysgu. Mae’r Brifysgol yn awyddus i gydweddu’r gwariant â meysydd datblygu a nodir yn y cyd Strategaeth Dysgu, Addysgu ac Ehangu Mynediad Aberystwyth / Bangor. Yn benodol rydym ni’n edrych am brosiectau sylweddol sy’n drawsadrannol neu sydd â chanlyniadau a fydd yn amlwg yn ddefnyddiol ar draws adrannau ac yn y meysydd canlynol:

 • Cipio darlithoedd.
 • Nodweddion lefel gradd yn enwedig rhifedd.
 • Cyflogadwyedd.
 • Adborth.

Oherwydd anawsterau yn canfod cydweithredwyr mewn adrannau eraill sydd â diddordeb, rydym ni’n eich annog i anfon ebost yn amlinellu eich syniadau cychwynnol at cdsap@aber.ac.uk, a fydd yn dod â chynigion cydnaws at ei gilydd.

Gellir cyflwyno cynigion hyd at uchafswm o £2000

Ffurflen Gais

Croesawir cynigion i’r gronfa hon yn y meysydd canlynol:

 • Prosiectau sy’n adolygu ac yn gwerthuso ymarfer pedagogaidd cyfredol, yn darparu tystiolaeth berthnasol i adrannau ar gyfer gwneud penderfyniadau neu dystiolaeth a allai gefnogi cyflwyniad Sicrhau Ansawdd;
 • Prosiectau sy’n datblygu adborth mewn ffyrdd ffurfiannol ac adolygol;
 • Prosiectau sy’n canolbwyntio ar gwestiynau ynghylch ehangu cyfranogiad ac yn edrych ar sut y gall adrannau gefnogi staff a myfyrwyr wrth ymdrin â’r anghenion dysgu gwahanol sy’n codi yn sgil amrywiaeth ehangach o ran recriwtio myfyrwyr;
 • Prosiectau sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r broses dysgu ac ansawdd y canlyniadau

Paratoi

Wrth baratoi cynnig, cynghorir ymgeiswyr fel a ganlyn:

 1. Mae’n hanfodol nodi sut y gellid cymhwyso canlyniadau’r prosiect i adrannau eraill a/neu eu potensial ar gyfer defnydd ehangach ar draws a’r tu hwnt i’r Brifysgol.
 2. Mae’r Brifysgol yn disgwyl y bydd canlyniadau’r holl brosiectau a gefnogir gan y gronfa hon yn cael eu lledaenu. Bydd yr holl adroddiadau* yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd a bydd gwahoddiad i ymgeiswyr hefyd gyflwyno mewn gweithdy yn y Ganolfan.
 3. Mae prosiectau cydweithredol rhwng unigolion, adrannau neu gyfadrannau yn gymwys am gymorth.
 4. Rhaid i’r holl ymgeiswyr lynu wrth ymarfer da a dangos hynny o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth cynnwys, ymagwedd a chanlyniadau’r prosiect. Gwefan Cyfle Cyfartal PA

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i drafod eu cynnig gyda Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu eu hadran.

* Disgwylir y bydd adroddiad terfynol yn cael ei ddarparu o fewn 18 mis i ddyfarnu’r cyllid, mewn amgylchiadau lle nad yw hyn yn bosibl disgwylir y caiff adroddiad cynnydd ei ddarparu.

Dylai cynigion gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Manylion cyswllt pawb sy’n ymwneud â’r prosiect
 • Yr adran(nau), ysgol(ion), cyfadran(nau) sy’n cyfranogi
 • Bywgraffiad gyrfa 200 gair
 • Amlinelliad cryno o’r prosiect a’r gweithredu arfaethedig
 • Amlinelliad dadansoddol o’r prosiect
 • Costau manwl
 • Cyfnod y prosiect
 • Sut caiff y prosiect ei werthuso
 • Llofnod y Pennaeth Adran a’r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Y Broses Ymgeisio

Ceisiadau’n agor:

 • Gellir trafod y cynigion gyda Graham Lewis, Cydlynydd y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd
 • Ffôn: 01970 621802
 • Ebost: gjl@aber.ac.uk

Cyfarfod y Panel Asesu:

 • DI-G Dysgu ac Addysgu
 • Deon y Gwyddorau
 • Deon y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Deon y Celfyddydau
 • Cydlynydd  y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd
 • Cydlynydd Datblygu Dysgu ac Addysgu

Cyhoeddi’r Canlyniadau:

Trosglwyddo Cyllid:

Y Broses Werthuso

 • Bydd y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd yn cysylltu â deiliaid dyfarniadau ar ôl 18 mis: 
 • Cyflwyno adroddiad terfynol i’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd: 
 • Cyflwyno adroddiad terfynol i’r Panel Asesu:

Gellir gofyn i ddeiliaid dyfarniadau gyflwyno canfyddiadau / canlyniadau’r dyfarniad drwy weithdy neu ddigwyddiad dysgu ac addysgu y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd.