Arwain mewn Prifysgolion / Arwain i Weithwyr Proffesiynol

Mae’r sector Prifysgol yn amgylchedd gwaith cymhleth ac mae’n newid yn gyflym. Yn aml, mae’r strwythurau sefydliadol ac, felly, y llinellau cyfrifoldeb, awdurdod a chyfathrebu, yn gyfnewidiol a llai pendant nag mewn sefydliadau eraill cyffelyb eu maint. Gall arwain a rheoli pobl yn yr amgylchedd hwn fod yn dipyn o her. Mae’n gofyn am sgiliau trafod a darbwyllo wrth ymdrin â phobl sydd ag amrywiaeth eang o wahanol gryfderau, gwendidau a gwerthoedd. Mae natur hyblyg ac ymaddasol y byd hwn yn golygu y gall staff eu cael eu hunain mewn swyddi arweinyddol dros dro neu dymor hir, ar fyr rybudd, heb fawr o gyfle i baratoi ar gyfer y rôl.  

Yr egwyddor y tu ôl i ddarparu’r modiwl hwn yw ei fod yn cynnig y pecyn o ymwybyddiaeth, sgiliau ac ymddygiadau yn gynharach o lawer yng ngyrfaoedd aelodau staff y brifysgol. Mae hyn yn eu paratoi ar gyfer swyddi arweinyddol, yn ogystal â darparu ystod o offer a sgiliau rhyngbersonol, a fydd yn ddefnyddiol ym mhob cyfnod o’u gyrfaoedd.  Nod y modiwl yw datblygu ymddygiadau rhyng-bersonol (yr ystyrir yn eang eu bod yn sylfaen i’r sgiliau allweddol ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol) seiliedig ar ymwybyddiaeth gynyddol o’r hunan ac eraill, a gwerthfawrogi sut mae eraill yn ein gweld. Serch hynny, mae’r modiwl hefyd yn anelu at ddarparu canlyniadau pragmatig y gellir eu defnyddio ar unwaith mewn cyd-destun gwaith. Mae’r modiwl yn cynnwys prosiect ymchwil gweithredol a ddatblygir mewn gweithle go iawn yn ystod y cwrs, a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar arferion, ac yn gosod yr agweddau damcaniaethol mewn cyd-destun real.

Mae’r modiwl 20 credyd lefel Meistr hwn yn cynnwys elfennau a ddysgir, elfennau seiliedig ar waith, ac astudio annibynnol. Mae’r elfen a ddysgir, sy’n cynnwys cyfres o 8 gweithdy cysylltiedig ar ddatblygu arweinyddiaeth, yn cyflwyno nifer o dechnegau y gellir eu defnyddio mewn cyd-destun arweinyddol, ac mae’n annog defnyddio gwaith blaenorol a chyfredol fel sail i adolygu arferion yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth am gysyniadau allweddol arweinyddiaeth.

Ar gyfer pwy mae’r Cwrs?
Prif nod y modiwl hwn yw gwasanaethu anghenion aelodau o staff y brifysgol sydd â chefndir academaidd, ond mae hefyd yn addas i weithwyr proffesiynol y tu hwnt i’r sector prifysgol, cyhyd â’u bod yn gyfforddus yn ysgrifennu ar y lefel sy’n ddisgwyliedig ar gwrs lefel Meistr.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: Grŵp 1 - 12 Rhagfyr 2014
Dyddiad dechrau: 3 Chwefror 2015


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y modiwl cysylltwch â:

Graham Lewis: E-bost: gjl@aber.ac.uk   Ffôn: 01970 62 1802

neu

Annette Edwards: E-bost: cpdstaff@aber.ac.uk       Ffôn: 01970 62 2117

 

Dyddiadau’r Gweithdai  - Grŵp 1