Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut y bydd y Brifysgol yn cynnal ac yn datblygu ei gwasanaethau dwyieithog. Mae hefyd yn dangos sut y bydd y Brifysgol yn gweithredu’r egwyddor o gydraddoldeb a nodir yn adran 5 Deddf 1993 drwy sicrhau bod aelodau o’r cyhoedd (staff, myfyrwyr, darpar fyfyrwyr a’r cyhoedd yng Nghymru) yn medru defnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn unol â’u dewis personol. Mae’r Cynllun Diwygiedig wedi’i rannu’n adrannau, fel yr argymhellir gan y Canllawiau Statudol.

Rhoddodd Fwrdd yr Iaith Gymraeg sylw dyledus i natur, maint, lleoliad a gweithgaredd pob sefydliad yn unigol a’i berthynas â’r cyhoedd yng Nghymru wrth bennu pa fath o ganllawiau sy’n briodol i’w cynnwys mewn cynllun, ac ystyriwyd yr hyn “sy’n briodol yn yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol”. Mae Cynlluniau Iaith Gymraeg yn ddogfennau datblygol ac mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio o fewn amserlen a gytunwyd er mwyn gweithredu’r egwyddor cydraddoldeb a osodir yn y Ddeddf cyn belled ag y mae hynny’n briodol i weithgaredd y Brifysgol.

Copi o'r Cynllun Iaith Gymraeg

Canllaw Staff i'r Cynllun Iaith Gymraeg

Cysylltiadau:
Gwefan Comisiynydd y Gymraeg