Eich cyflogadwyedd

Mae cynyddu eich cyflogadwyedd yn un o’m blaenoriaethau ni yn yr adran Gyfrifiadureg. Cynigir amrywiaeth o weithgareddau yn ystod eich amser yma i wella’ch cyflogadwyedd. Dangosir yn yr arolwg tynged raddedigion addysg uwch diweddarach (DLHE) bod graddedigion Cyfrifiadureg Aberystwyth yn fwy gyflogadwy na’r cyfartaledd pwnc-benodol cenedlaethol. Gweler ffyrdd o wella’ch cyflogadwyedd fel myfyriwr cyfrifiadureg ym mhrifysgol Aberystwyth isod.

Dowch o hyd i wybodaeth fanwl i fyfyrwyr a chyflogwyr ar dudalennau ‘Blwyddyn mewn diwydiant’ yr adran.

 

Eich golygfeydd gyrfa

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn falch o ganlyniadau yr arolwg DHLE diweddar. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae ein rhwymedigaethau yn estyn tu hwnt i’r byd academaidd. Rydym yn eich darparu chi am fywyd ar ôl graddio ac yn gobeithio y byddech mewn gwaith ar ôl eich gradd.

Ffair Yrfaoedd a Chyflogwyr

Denodd y ffeiriau gyrfaoedd diweddaraf gyflogwyr yn y diwydiant  Cyfrifiadureg o bedwar ban yr wlad a oedd i gyd yn awyddus siarad â’n myfyrwyr o amgylch eu dyfodol nhw. Yn ogystal â’r ffair gyrfaoedd, bydd cyflogwyr yn ymweld â ni yn rheolaidd i drafod cyfleoedd swyddi a lleoliadau i’w cynnig gyda myfyrwyr.

Gwasanaeth Ymgynghorol Gyrfaoedd

Cyflwynir darlithoedd gan y Gwasanaeth Ymgynghorol Gyrfaoedd sydd yn gynnwys ysgrifennu CV, cynnal cyflwyniadau effeithiol, profion seicometreg, canolfannau asesu a.y.y.b. Yn ogystal â’r darlithoedd yma mae sesiynau ‘galw heibio’ ar gynnig yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn i gyd yn eich darparu chi am fywyd ar ôl graddio.

Cynllunio Datblygiad Personol (PDP)

Mae’r Adran yn annog pob un fyfyriwr i ddefnyddio’r gwasanaeth Cynllunio Datblygiad Personol. Bydd eich tiwtor personol yn eich cynorthwyo gyda’r broses cwblhau’r portffolio datblygiad personol.

Proses wedi’i strwythuro o adlewyrchu, hunanfeirniadaeth, cynllunio a chadw cofnodion yw’r PDP gyda’r prif bwrpasau isod:

  • i helpu myfyrwyr i wella’u ansawdd dysgu a pherfformiad academaidd nhw
  • i fagu datblygiad personol gan gynnwys sgiliau hanfodol am yrfa yn y dyfodol
  • i gyfarparu myfyrwyr gyda’r sgiliau i gynllunio a chyrraedd eu nodau personol nhw

Mae gan fyfyrwyr cyfrifoldeb i gynnal eu portffolio datblygiad personol nhw a sicrhau fod o’n gyflawn.

Nod Cynllunio Datblygiad Personol yw rheoli bywyd, gwaith ac astudiaethau. Gyda defnydd priodol, mae’n cefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cynllunio ac addasu ac i ddod yn oedolion galluog gyda golygfeydd gyrfa.

Blwyddyn 1

A fine balance

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn cymryd rhan mewn penwythnos gweithgareddau. Bydd hwnnw yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol, datrys problemau ac gweithio mewn tîm. Mae modiwl Datblygiad Proffesiynol a Phersonol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd yn delio gydag ysgrifennu CV, cyflwyniadau, rheoli amser a gweithio mewn tîm sy’n hanfodol i wella cyflogadwyedd.

Blwyddyn 2

Os yr ydych am dreulio blwyddyn mewn diwydiant yn eich trydydd flwyddyn byddwch yn cymryd rhan mewn digwyddiad gyrfaoedd yn neuadd Gregynog a fydd yn gwella’ch cyflogadwyedd. Bydd cymorth ysgrifennu CV, cynnal cyflwyniadau ac ymweliadau ymarferol gyda diwydianwyr. Cewch hyder wrth gymryd rhan a byddwch wedi paratoi am y byd gwaith.

Mae prosiect grŵp mawr yn yr ail flwyddyn gyda rolau diwydiannol i bob aelod o’r tîm gan gynnwys arweinydd tîm a rheolwr sicrwydd ansawdd. Bydd hyn yn ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cyfathrebu a rheoli amser ymhellach, ac hefyd yn eich cyfarwyddo gyda dogfennau diwydiannol a chyfarpar megis systemau rheolaeth fersiwn.

Blwyddyn mewn Diwydiant (dewisol)

Anogir ein holl fyfyrwyr ni i dreulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant cyfrifiadurol rhwng yr ail a’r drydydd flwyddyn o’u cynllun gradd nhw. Mae cymorth ar gael oddi wrth yr Adran a Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol i ddod o hyd i leoliadau priodol ac i ddatblygu’ch CV a’ch sgiliau cyfweliad chi. Mae galw am ein myfyrwyr ‘blwyddyn mewn diwydiant’ ni ymysg cyflogwyr clodfawr megis IBM, HP, Walt Disney ac Amadeus.

 

Y Flwyddyn Olaf

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn paratoi am gyflogadwyedd wrth agosáu at ddiwedd eich cwrs. Darparir cyflwyniadau am ysgrifennu ceisiadau am swyddi, cyn-fyfyrwyr yn sôn am eu swyddi a chyflwyniadau gan gyflogwyr. Gellir archebu sesiynau wyneb-yn-wyneb  gyda’r gwasanaeth ymgynghorol gyrfaoedd.

Rhan sylweddol o’ch blwyddyn olaf yw eich prif-brosiect; dyma cyfle i chi ddangos eich galluoedd a fydd o ddiddordeb i gyflogwyr. Mae ein holl fyfyrwyr anrhydedd sengl ni yn cymryd rhan mewn modiwl sy’n ymwneud â materion proffesiynol yn y diwydiant cyfrifiadura, pynciau rheolaethol, moesegol, cyfreithiol ac ariannol yn y diwydiant TG. Mae’n trafod y cyfleoedd ac heriau gyrfaoedd gwahanol.

Ôl-raddedigion

Mae galw am y sgiliau datblygedig a gwybodaeth arbenigol y bydd myfyrwyr yn eu hennill tra astudio’n cyrsiau ôl-raddedig ni ymysg gyflogwyr yn y diwydiant. Mae llawer o’n myfyrwyr ni eisoes yn broffesiynol a phrofiadol ac mae nhw’n ymwybodol o bwysigrwydd y sgiliau yma.

Cyflogadwyedd uwch

Mae 95% o'n graddedigion mewn swyddi neu astudiaeth bellach.

Mae’r arolwg cyrchfannau graddedigion addysg uwch diweddarach (DLHE) blynyddol, sydd newydd wedi ei gyhoeddi, yn dangos bod graddedigion Cyfrifiadureg Aberystwyth yn gyflogadwy iawn. Dangosir yn yr arolwg llywodraethol yma bod 95% o’n myfyrwyr is-raddedig mewn cyflogaeth neu astudiaethau ymhellach erbyn chwe mis ar ôl graddio yn 2014. Mae’r rhif yma yn llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol am gyfrifiadureg, sef 89%.

Rydym yn cymryd cyflogadwyedd yn ddifrifol iawn. Ochr yn ochr â'r ddamcaniaeth o wyddoniaeth gyfrifiadurol, rydym yn darparu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy trwy gydol ein cynlluniau gradd. Rydym yn cynnig lleoliadau blwyddyn diwydiannol, ffair gyrfaoedd pwnc-benodol, penwythnos i ffwrdd gyda chyflogwyr yn Neuadd Gregynog i gynghori ar CV a chyfweliad sgiliau, swyddi yn sylwi byrddau (electronig a phapur) a chyflwyniadau gan gyflogwyr.

Dymunwn myfyrwyr sy'n graddio yr haf hwn gymaint o lwyddiant fel eu rhagflaenwyr 2014.