Amdanom Ni

Y Tîm

Louise JaggerCyfarwyddwr

Louise Jagger - lmj23@aber.ac.uk (01970 62 1884) ‌

 • Mae Louise yn Aber Graddedigion ac mae wedi bod gyda'r tîm DARO ers Mawrth 2014.
 • Mae gan Louise fwy na 25 mlynedd o brofiad mewn codi arian yn y Deyrnas Gyfunol, ac mae wedi arwain ymgyrchoedd codi arian cyfalaf mawr, ymgyrchoedd codi arian a rhaglenni cyfrannu rheolaidd ar gyfer ystod o elusennau, gan gynnwys Scope, NCH a'r NSPCC.
 • Mae hi’n arwain yr adran ac yn gweithio ar y cyd â chyn-fyfyrwyr a chefnogwyr i annog eu cyfraniad i strategaethau ac amcanion y Brifysgol.

 

Gweinyddwr Swyddfa y Cynorthwy-ydd Personol

Sonia Urbaniak‌‌‌‌ - sou1@aber.ac.uk (01970 62 1568)

 • Sonia wedi bod gyda'r tîm DARO ers Mehefin 2017 ac mae'n Aber Alumna yn ddiweddar.
 • Mae ei rôl yn cynnwys sicrhau bod ein cofnodion o'n cyn-fyfyrwyr yn gyfoes , ymateb i ymholiadau , a chynorthwyo staff â phrosiectau a digwyddiadau ar draws y byd.
 • Sonia yn gweithio i gynorthwyo'r Cyfarwyddwr a thîm cyfan DARO â thasgau gweinyddol.

 

Chysylltiadau Alumni

Dylan JonesSwyddog Cronfa Aberystwyth

Dylan Jones - dej20@aber.ac.uk (01970 62 1652) ‌‌‌

 • Mae Dylan yn gyn-fyfyriwr y Brifysgol (2005), a ymunodd y tîm ym mîs Ionawr 2016
 • Ganddo dros deg mlynedd o brofiad fel marchnatwr proffesiynol
 • Yn arwain ar ddatblygu pob agwedd o’r Gronfa Aberystwyth, esblygiad ein cronfa flynyddol
 • Ymchwilio, cynllunio a rheoli pob gweithgaredd ac ymgyrch codi arian i’w wneud a’r Gronfa dan y strategaeth gyffredinol
 • Gweithio gyda’i gyd-weithwyr ar draws y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, yn ogystal ag adrannau academaidd a gwasanaethau mewnol ac Undeb y Myfyrwyr i sefydlu achosion anorchfygol am gefnogaeth a chynigiadau codi arian i wella profiad myfyrwyr Aber.
 • Gofalu am y berthynas rhwng y Brifysgol â’i chyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau o staff a chefnogwyr (a elwir ar y cyd yn “alumni”).
 • Golygu’r cylchgrawn PROM bob blwyddyn.
 • Anfon newyddlenni e-bost misol.
 • Annog alumni i gefnogi’r Brifysgol yn weithredol mewn unrhyw ffordd y dymunent wneud hynny.

 

Swyddog Rhoddion Unigol 

Siân Williams - scw13@aber.ac.uk (01970 62 2081)

 • Ymunodd Siân â’r tîm ym mis Tachwedd 2017.
 • Ei swydd yw meithrin a gwella’r berthynas â’n cymuned o gyn-fyfyrwyr, a gweithio gyda nhw i gyfuno eu cyfraniad a’u heffaith ag amcanion strategol y Brifysgol.
 • Mae hi’n gweithio gyda chydweithwyr o fewn y tîm, yn ogystal â’r adrannau academaidd a’r adrannau gwasanaeth i gynllunio a chydlynu digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr a threfnu ymweliadau â’r Brifysgol i grwpiau o gyn-fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr unigol.
 • Mae hi’n cydlynu ac yn cynorthwyo gweithrediad prosiectau gwirfoddoli sy’n cynnwys cyn-fyfyrwyr a ffrindiau’r brifysgol.

 

Swyddog Rhoddion Unigol 

Hayley Goddard - hvg@aber.ac.uk (01970 62 2083)

 • Ymunodd Hayley â'r tîm ym mis Tachwedd 2017.
 • Cydweithio'n agos â'r adrannau academaidd, y gwasanaethau ac Undeb y Myfyrwyr, i ddod o hyd i brosiectau a fydd yn elwa o gael cyfraniadau gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion hael i Gronfa Aber ac i ystyried y prosiectau hynny.
 • Cyfleu'r effaith sylweddol y mae rhoddion gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion wedi'i chael ar brofiad myfyrwyr Aber.
 • Cynorthwyo ag ymgyrchoedd a gweithgareddau i godi arian i Gronfa Aber.

Tîm Datblygu

Eva De VisscherSwyddog Datblygu Rhaglenni a Bid Awdur

Eva De Visscher - evd@aber.ac.uk (01970 62 8674) ‌

 • Ymunodd Eva â'r tîm yn Orffennaf 2014.
 • Mae hi'n ymchwilio ac yn helpu i ddatblygu cyfleoedd i'r Brifysgol i sicrhau grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer prosiectau nad yw yn waith ymchwil; y mathau o brosiectau a gynhwysir yn ystod ei chylch gwaith yw brosiectau celfyddydau, prosiectau treftadaeth i ddigwyddiadau ehangu cyfranogi a phrosiectau gyfalaf (adeiladu).
 • Mae hi'n cefnogi'r brifysgol a sefydliadau / adrannau unigol yn ysgrifennu ceisiadau, ac mae'n gweithio gyda sefydliadau cymunedol.

Nia DaviesSwyddog Cydlynu’r Hen Goleg

Nia Davies - nid@aber.ac.uk (01970 62 8692)

 • Ymunodd Nia â’r tîm yn ystod gwanwyn 2015 yn rhan o’r prosiect i adfywio’r Hen Goleg.
 • Mae hi’n datblygu a chyflwyno agweddau allweddol ar Brosiect yr Hen Goleg, gan weithio gyda Bwrdd y Prosiect, rhanddeiliaid mewnol ac allanol, sefydliadau sy’n bartneriaid a grwpiau cymunedol.
 • Hi sy’n gyfrifol am weithredu agweddau pwysig ar y Cynllun Prosiect, gan arwain ar faterion yn ymwneud ag ymgynghori ac ennyn diddordeb y gymuned.
 • Mae Nia hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau eraill sy’n hyrwyddo’r Hen Goleg fel adnodd cymunedol i bawb, yn ogystal â phrif atyniad cenedlaethol posibl i ymwelwyr.

 

Rheolwr Rhoddion Mawrion

Susan Jones - smj24@aber.ac.uk

Swyddog Apêl

Manon Rogers - mar81@aber.ac.uk (01970 62 8798)

Tîm Cronfa Ddata

 Swyddog Cronfa Ddata

Grant Quick - gmq@aber.ac.uk (01970 62 8751)

 • Ymunodd Grant â’r tîm ym mis Ionawr 2017.
 • Mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad fel gweinyddwr systemau a datblygwr cronfeydd data.
 • Mae’n darparu gwybodaeth am reoli a deallusrwydd busnes ar gyfer y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni a’i rhanddeiliaid.
 • Mae’n gwneud dadansoddiadau ystadegol ac yn cyfoethogi data’r tîm, ac yn ymdrin â’r gwaith o gymhwyso rheolaethau deddfwriaethol.

 

Cynorthwy-ydd Cronfa Ddata

David Bradbury - dab96@aber.ac.uk (01970 62 8797)

 • David wedi bod gyda'r tîm DARO ers Medi 2017 ac mae'n Aber Alumnus yn ddiweddar.
 • Mae’n darparu gwybodaeth am reoli a deallusrwydd busnes ar gyfer y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni a’i rhanddeiliaid.