Dathliad Canmlwyddiant Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a Phenwythnos Aduniad Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr 2018

29 Mehefin - 1 Gorffennaf

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno â ni am benwythnos o ddathlu ac i hel atgofion gyda hen ffrindiau wrth i ni gynnal Dathliad Canmlwyddiant Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Aduniad Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yma yn Aber – yn agored i holl gyn-raddedigion Aber!

Llety dros y Penwythnos: Mae nifer o westai a llety gwely a brecwast ar gael yn Aberystwyth a’r cyffiniau. Mae rhestr o westai a llety gwely a brecwast i’w gweld yma.

Archebwch eich lle isod!

Cofrestru

Dewiswch naill ai'r ‘Cinio a chofrestriad’ neu ‘cofrestriad yn unig’.

Rhaglen

Lawrlwytho Rhaglen y penwythnos (Heb ei Chadarnhau'n Derfynol)

Rhaglen Terfynnol i ddilyn

Dydd Gwener, 29 Mehefin

6.30 - 7.45 yh

Derbyniad Croeso

Ymunwch â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr i ddechrau'r penwythnos mewn derbyniad diodydd a gweld Llyfrgell Hugh Owen ar ei newydd wedd, gyda chroeso gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure.

Llyfrgell Hugh Owen

8 tan yr hwyr

Cwis y Gymdeithas Ddaearyddiaeth

Dewch i ymuno â hen ffrindiau a rhoi'ch pennau at ei gilydd i herio graddedigion blynyddoedd eraill a darlithwyr hen a newydd yng nghwis (drwg-)enwog y Gymdeithas Ddaearyddiaeth, a drefnir gan Bwyllgor presennol y Gymdeithas.

Ffi gystadlu: £1 y pen, at Gronfa'r Canmlwyddiant a fydd yn mynd tuag at amryw wobrau a grantiau i ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr y dyfodol.

Undeb y Myfyrwyr

Dydd Sadwrn, 30 Mehefin

10 - 11 y bore

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

 
11 y bore - 12 canol dydd

Taith o Fannau Planedig Campws Penglais

Dan arweiniad John Corfield, gyda chymorth Caroline Palmer o Gangen Ceredigion o Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - gan ddechrau y tu allan i Adeilad Llandinam - cawn dro byr o rai o'r mannau planedig o arwyddocâd arbennig ar Gampws Penglais, efallai yn mynd i lawr heibio bordorau Pantycelyn i'r ffin â'r Llyfrgell Genedlaethol.

 

10 y bore - 4 y prynhawn

Agor Drysau Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Mae Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn agor drysau Adeilad Llandinam i ddathlu ei hanes, ei phresennol a'i dyfodol, gydag amrywiaeth o gyflwyniadau, arddangosfeydd a gweithgareddau. Dewch draw i hel atgofion a dysgu mwy am waith staff a myfyrwyr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear heddiw.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

Byrion yr Adran

100 mlynedd o Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth

Cornel Hel Atgofion

Yr Adran Heddiw

Labordai a Mwy

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ar Ffilm

Llandinam

2 y prynhawn

Dathlu'r Canmlwyddiant

Ymunwch â ni wrth i ni dorri'r deisen i ddathlu Canmlwyddiant Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn Aberystwyth yn swyddogol. Bydd anerchiad arbennig gan yr Athro John Lewin (Athro Emeritws Daearyddiaeth Ffisegol a chyn Is-Brifathro'r Brifysgol) ar Ddaearyddiaeth y Gorffennol, y Presennol a'r Dyfodol.

A6 Llandinam

7 yr hwyr

Cinio Dathlu'r Canmlwyddiant

Ymunwch â ffrindiau a chyd-ddaearyddwyr a gwyddonwyr y Ddaear am ginio dathlu ffurfiol arbennig ym Medrus, ystafell gynadledda'r Brifysgol, gyda Gwobrau'r Canmlwyddiant wedyn.

Bydd angen tocyn yn ychwanegol. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Medrus Mawr (Penbryn)

Dydd Sul, 1 Gorffennaf

9.30 y bore

Teithiau maes

Pa well ffordd o ddadebru ar ôl noson o ddathlu na thaith maes ar fore Sul yn ardal odidog Aberystwyth? Dewch i ailymweld â safleoedd gwaith maes o'r dyddiau pan fuoch chi'n fyfyriwr a chael gwybod sut mae ymchwil yn yr Adran yn ein helpu i ddeall yr amgylchedd a'r gymdeithas yng Nghymru.

Dewisiadau'r teithiau maes:

  • Cors Fochno ac Ynyslas
  • Cwm Rheidol
  • Taith Gerdded o gwmpas y Dref

Mae pob un o'r teithiau maes yn cychwyn o'r Hen Goleg, ac fe gewch gyfle hefyd i daro mewn am baned o goffi i'ch dadflino ac i gael gwybod mwy am gynlluniau'r Brifysgol ar gyfer yr adeilad hanesyddol hwn sydd mor agos at ein calonnau.

Hen Goleg