Dathliad Sylfaenwyr

Ymunodd cyn-fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth sy’n byw ac yn gweithio yn Llundain â’r Cymrawd er Anrhydedd a’r gyn-fyfyrwraig, y Farwnes Kay Andrews, yr Is-Ganghellor Yr Athro April McMahon, a Chyfarwyddwr Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni Louise Jagger ar gyfer digwyddiad cyntaf Dathliad Sylfaenwyr a Cylch Rhoi’r Brifysgol ar ddydd Gwener 27 Tachwedd.

143 o flynyddoedd yn ôl, ar y 27ain o Dachwedd 1872,  daeth cymwynaswyr a chefnogwyr o Gymru a oedd yn byw ac yn gweithio yn Llundain at ei gilydd i nodi agor y coleg yn Aberystwyth gyda “llawenydd mawr a gobaith am ddyfodol llwyddiannus i’r Coleg” (The College by the Sea, Ewan Morgan tud 16) a dyna fel y bu y tro hwn hefyd.

Mewn digwyddiad llawn yng ngwesty’r St Pancras Renaissance Hotel daeth pawb at ei gilydd i ddathlu gyda llawenydd mawr a gobaith am ddyfodol Prifysgol Aberystwyth.

Aber yn Efrog Newydd a Washington DC

Debyniadau arbennig i alumni an chyfeillion Aber yn Efrog Newydd a Washington DC yr wythnos hon.

 

 

 


Aber yn yr Toronto

...

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl ddigwyddiadau, gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol.


Aber yn yr Almaen

Ar 27 Tachwedd 2013, yng Nghwlen, gwahoddwyd cyn-fyfyrwyr Aber i dderbyniad a drefnwyd gan Samantha Windows (Marchnata a Denu Uwchraddedigion). Gyda chriw ardderchog o raddedigion yn bresennol (yn amrywio o ddechrau’r 1970au i 2013) roedd digonedd o chwerthin a hel atgofion.  Roedd cyfle hefyd i glywed am ddatblygiadau Prifysgol Aberystwyth a thrafod ein cynlluniau diweddaraf.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl ddigwyddiadau, gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol.


Shanghai, Tachwedd 2013

Roedd y cinio bwffe a gynhaliwyd ar ddechrau Tachwedd 2013 i’n cyn-fyfyrwyr a’n ffrindiau yn Shanghai yn llwyddiant ysgubol. Croesawyd y gwesteion gan Gary Rawnsley (Athro Diplomyddiaeth Gyhoeddus) ac Ula Wang (Swyddog Rhyngwladol), ac fe gafwyd cinio hynod flasus yn ogystal â chyfle i glywed am gynlluniau diweddaraf y Brifysgol.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiadau i’n cyn-fyfyrwyr a’n cyfeillion bedwar ban byd: er mwyn cael gwybod am y digwyddiadau yn eich ardal chi, cliciwch yma.


Comedy Works on the Thames, Tachwedd 2013

Gan ddod â rhywfaint o Aber i ganol Llundain, dychwelodd Comedy Works on the Thames am y trydydd tro nos Fercher (13 Tachwedd) ar fwrdd y Tattershall Castle, rhodlong wedi’i hailwampio sydd wedi’i hangori’n barhaol gyferbyn â’r London Eye. Gwnaeth tua 100 o gyn-fyfyrwyr fwynhau noson wych yng nghwmni pedwar o gomediwyr talentog newydd y DU. Dywedodd Steve Pickup, Swyddog Digwyddiadau’r Brifysgol “Mae hi’n grêt gweld cymaint o gefnogaeth ar gyfer y digwyddiad - mae’n ddigwyddiad hynod o hwyliog i fod yn rhan ohono ac yn gyfle delfrydol i’n cyn-fyfyrwyr yn Llundain ddod at ei gilydd a chael cyfle i fwynhau a chwerthin”.

Bydd Comedy Works on the Thames yn dychwelyd yn 2014 ac mae’r tîm alumni hefyd yn trefnu i gynnal y digwyddiad Comedy Works in Cardiff cyntaf erioed – bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan!


Paul Davies, PwC

Gwnaeth y cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, Paul Davies, sydd hefyd yn bartner yn PwC, ddychwelyd i Ysgol Rheolaeth a Busnes y Brifysgol ar 8 Hydref 2013 i draddodi darlith i’r myfyrwyr israddedig a’r myfyrwyr MSc. Gwnaeth hefyd gwrdd ag aelodau o staff ac aeth ar daith i weld yr adnoddau newydd ar gampws Llanbadarn. Dywedodd yr Athro Steve McGuire, Cyfarwyddwr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes: "Roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn croesawu un o’n cyn-fyfyrwyr yn ôl. Siaradodd Paul am bwnc sydd o ddiddordeb mawr ar hyn o bryd – trethiant a chyfrifoldebau cwmnïau – a chafodd y myfyrwyr fewnwelediad gwerthfawr i’r maes cymhleth hwn."

Os ydych mewn swydd uwch yn eich maes a bod gennych ddiddordeb mewn rhannu eich arbenigedd â myfyrwyr cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni ar datblygu@aber.ac.uk


Dubai 2013

Diolch i’r holl gyn-fyfyrwyr a ddaeth i’n digwyddiad diweddar yn Dubai.

Dywedodd Murtza Ali Ghaznavi, Swyddog Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth, “roedd y digwyddiad ym mwyty Calabar, yng ngwesty ‘The Address Downtown Dubai’ yn llwyddiant ysgubol. Er bod y band jas byw yn wych, penderfynu eistedd y tu allan wnaethom ni, er mwyn inni allu clywed ein gilydd yn siarad! Wrth lwc, roedd hi’n noson fwy addfwyn na’r tywydd clòs a geir fel arfer yn Dubai yn yr haf, ac fe gawsom noswaith hyfryd ar y soffas ar y feranda yng nghalon y ddinas, gydag adeilad uchaf y byd yn edrych drosom ni.

Cafwyd tamaid i’w fwyta a diodydd wedyn, ac o’r dechreuad eithaf lletchwith yn cyflwyno ein hunain ar y cychwyn, aeth hi’n noswaith ymlaciol ac, yn y pen draw, yn noson wych. Rwy’n edrych ymlaen, yn bendant, at gadw mewn cyswllt â’n cyn-fyfyrwyr bendigedig, a gobeithio at gynnal digwyddiad tebyg arall cyn hir.”


Cic Arall I'r Bar 2013

Ar benwythnos olaf mis Awst daeth cyn-fyfyrwyr o bell ac agos i Aberystwyth ar gyfer Cic Arall i’r Bar 2013. Croesawyd pobl o bob oed, o rai yn eu hugeiniau gwyllt i rai a oedd yn nesáu at eu cant oed, ac yn dod o wledydd mor bell i’r dwyrain â Chanada ac mor bell i’r gorllewin â Malaysia, dyma griw cwbl gosmopolitan.

Roedd yr Hen Goleg yn chwarae rhan allweddol drwy gydol y penwythnos. Cynhaliwyd Cinio Blynyddol CCF unwaith eto yn y Cwad ar y nos Wener, ac ar y bore dydd Sadwrn gwnaethom ailddarganfod bob twll a chornel (bron) o’r hen adeilad. Treuliwyd gweddill dydd Sadwrn yn trafod dyfodol yr Hen Goleg, gydag arddangosfa yn dangos rhai o’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer ailddatblygu.

Un pleser penodol oedd y daith nos Sadwrn i fyny Cwm Rheidiol i Bontarfynach ar drên stêm siartr y cyn-fyfyrwyr. Gwenodd yr haul a chwaraeodd y gerddoriaeth i sicrhau noson bleserus i bawb (hyd yn oed os oedd y rhai yn y cerbydau agored yn dychwelyd gyda rhywfaint o barddu arnynt).

Cawsom hefyd gyfle i ddiolch yn bersonol i’n rhoddwyr a’n cymynwyr niferus a chyfle i fwynhau gwylio’r ffilm fawr ei chlod, Hilter, Stalin and Mr Jones.

“…yr aduniad Aber gorau i mi ei fynychu. Cymaint o ffrindiau o’r gorffennol, a rhaglen hynod o ddiddorol ac roedd y daith i Bontarfynach yn ardderchog wir…”

“Aduniad Cic Arall i’r Bar ardderchog … rhaglen ragorol i ni gyd!”

I gael y newyddion diweddaraf am ein holl ddigwyddiadau ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/development/alumni/events/ neu dilynwch ni ar Facebook www.facebook.com/AlumniAberystwyth a Twitter @alumni_aber


Hong Kong 2013

Cafodd Cyn-fyfyrwyr a Chyfeillion Aberystwyth amser hyfryd ddydd Gwener diwethaf mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Nick Strong (Cyfarwyddwr Materion Allanol a Rhyngwladol ar gyfer yr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol), ac Ula Wang (Swyddog Rhyngwladol). 

Beth am ddiweddaru eich manylion gyda’r Swyddfa Alumni yma ac fe wnawn yn siŵr eich bod yn cael gwahoddiadau i ddigwyddiadau sydd ar ddod yn eich ardal!