Cronfa Aber

Byddwch yn rhan o’n dyfodol, gallech helpu i wneud gwahaniaeth!

 

‌Cronfa Aber yw’r rhaglen sy’n rhoi cyfle i gyn-fyfyrwyr, rhieni, staff a chyfeillion y Brifysgol gefnogi prosiectau sy’n gwella profiad a datblygiad myfyrwyr yn uniongyrchol, a helpu i hyrwyddo dyheadau’r Brifysgol.

Mae'r gronfa yn ein helpu sicrhau bod pob myfyriwr yn cael pob cyfle i lwyddo yn Aber ac yn eu bywydau wedyn. Bydd yr holl arian a roddir yn mynd yn uniongyrchol i'n myfyrwyr. Heb y cymorth hwn, byddai ein prosiectau yn gyfyngedig neu ni fyddent yn derbyn cyllid - gall eich cefnogaeth yn gwneud gwir wahaniaeth ac yn helpu i newid bywydau cannoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

 

Ein prif feysydd cymorth...

Mae Cronfa Aber wedi ymrwymo i helpu tri maes allweddol sydd yn sylfaenol i brofiad y myfyrwyr, i alluogi ein myfyrwyr i fynd ymlaen i newid y byd.…

 


Caledi Myfyrwyr i roi cymorth a chefnogaeth ariannol i fyfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol gwirioneddol, difrifol ac annisgwyl.

 

 
Mae Lles Myfyrwyr yn darparu cefnogaeth a chymorth i ddatblygu sgiliau er mwyn i fyfyrwyr allu rheoli materion a heriau y gallent eu hwynebu yn ystod eu hamser yn y brifysgol ac yn eu bywydau wedyn.

 Cyfle i Fyfyrwyr sef rhoi mynediad, profiad a llwyfannau i fyfyrwyr gyflawni a llwyddo, drwy fentrau a phrosiectau yn y Brifysgol a thu hwnt, megis ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

 

 

Ers 2009, mae'r gronfa wedi bod yn adeiladu cymuned o roddwyr a chefnogwyr ar draws y byd. 

Mae cyfrannu’n rheolaidd yn ein galluogi i gynllunio prosiectau’r dyfodol ymhell ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod eich rhodd yn cael yr effaith fwyaf bosibl. O roi’r rhodd yn dreth-effeithiol trwy’r system Cymorth Rhodd, gall gwerth eich rhodd gynyddu o dros 25% ac, os ydych yn talu treth ar gyfradd uwch, gall y gwir gost i chi gael ei lleihau ymhellach.

 

Rhowch Rodd

Mae rhoi rhodd yn rhwydd, ac yn hyblyg. A allwch roi

  • yn rheolaidd drwy ddebyd uniongyrchol (Ffurflen Rhoi) / archeb sefydlog, neu roi drwy’r Gyflogres
  • trwy un rhodd sengl ar-lein (cerdyn credyd/debyd) neu drwy’r post (siec)
  • yn rhyngwladol ar y cyd â'n partneriaid (e.e. System SWIFT, Cronfa America ar gyfer Elusennau)

 

"Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a diddordeb mewn gwneud gwahaniaeth trwy Gronfa Aber - mae fy manylion cyswllt islaw os ydy'ch am wybod mwy"

 

‌Dylan Jones
Swyddog Cronfa Aber
01970 62 1652  neu  dej20@aber.ac.uk

 

 

 

 

 

 

 

£10 y mis
yn gallu helpu i ariannu costau byw sylfaenol am wythnos i naw o fyfyrwyr mewn caledi

£20 y mis
yn gallu helpu i gynnal rhaglen wythnos ar ddileu straen i bob myfyriwr

£50 y mis
yn gallu helpu i gyllido 10 arbenigwr blaenllaw yn siaradwyr gwadd i ysbrydoli myfyrwyr

 

 

“Yn Aber fe ges i'r arbenigedd a'r hyder roedd eu hangen am yrfa lwyddiannus. Rwy'n rhoi'n rheolaidd gan fy mod i'n awyddus i helpu myfyrwyr heddiw i ddysgu, ac i fwynhau popeth mae'n ei gynnig.”

 Mrs Gwenda Sippings (neé Hughes) [graddiodd 1978, 1986]