Y Tîm

Louise Jagger  - lmj23@aber.ac.uk (01970 62 1884) 
Cyfarwyddwr
 • Mae gan Louise fwy na 25 mlynedd o brofiad mewn codi arian yn y Deyrnas Gyfunol, ac mae wedi arwain ymgyrchoedd codi arian cyfalaf mawr, ymgyrchoedd codi arian a rhaglenni cyfrannu rheolaidd ar gyfer ystod o elusennau, gan gynnwys Scope, NCH a'r NSPCC.
 • Mae hi’n arwain yr adran ac yn gweithio ar y cyd â chyn-fyfyrwyr a chefnogwyr i annog eu cyfraniad i strategaethau ac amcanion y Brifysgol.

 

 
Louise Perkins - lnp@aber.ac.uk (01970 62 2081) 
Rheolwr Alumni
 • Ymunodd Louise, cyn-fyfyrwraig o Aber, â’r Brifysgol yn 1997 fel Swyddog Alumni.
 • Gofalu am y berthynas rhwng y Brifysgol â’i chyn-fyfyrwyr, cyn-aelodau o staff a chefnogwyr (a elwir ar y cyd yn “alumni”).
 • Golygu’r cylchgrawn PROM bob blwyddyn.
 • Anfon newyddlenni e-bost misol.
 • Ymdrin ag ymholiadau gan alumni am bron bopeth.
 • Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr, a sefydlwyd ym 1892.
 • Annog alumni i gefnogi’r Brifysgol yn weithredol mewn unrhyw ffordd y dymunent wneud hynny.

 

Cathy Piquemal - crp@aber.ac.uk (01970 62 2083) 
Swyddog Datblygu
 • Yn wreiddiol o dde Ffrainc, cyrhaeddodd Cathy yn Aberystwyth ar gyfer rhaglen Meistr ym mis Medi 1996 ac erioed byth wedi gadael; am y 19 mlynedd diwethaf, mae hi wedi bod yn astudio , yn addysgu neu'n gweithio i'r brifysgol fel academydd , swyddog ymchwil , rheolwr cynhyrchu theatr a pherfformio a chynghorydd gyrfaoedd.
 • Mae hi bellach yn helpu cyn-fyfyrwyr a rhoddwyr i wneud gwahaniaeth i'r brifysgol a bywyd myfyrwyr.
 • Mae'n arwain ar ddatblygu perthynas gyda rhoddwyr mawr ac addawyr cymynroddion.

 

Dylan Jones - dej20@aber.ac.uk (01970 62 1652) ‌‌

Swyddog Cronfa Aberystwyth
 • Mae Dylan yn gyn-fyfyriwr y Brifysgol (2005), a ymunodd y tîm ym mîs Ionawr 2016
 • Ganddo dros deg mlynedd o brofiad fel marchnatwr proffesiynol
 • Yn arwain ar ddatblygu pob agwedd o’r Gronfa Aberystwyth, esblygiad ein cronfa flynyddol
 • Ymchwilio, cynllunio a rheoli pob gweithgaredd ac ymgyrch codi arian i’w wneud a’r Gronfa dan y strategaeth gyffredinol
 • Gweithio gyda’i gyd-weithwyr ar draws y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, yn ogystal ag adrannau academaidd a gwasanaethau mewnol ac Undeb y Myfyrwyr i sefydlu achosion anorchfygol am gefnogaeth a chynigiadau codi arian i wella profiad myfyrwyr Aber.

 

Eva De Visscher - evd@aber.ac.uk (01970 62 8674) 
Swyddog Datblygu Rhaglenni a Bid Awdur
 • Ymunodd Eva â'r tîm yn Orffennaf 2014.
 • Mae hi'n ymchwilio ac yn helpu i ddatblygu cyfleoedd i'r Brifysgol i sicrhau grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer prosiectau nad yw yn waith ymchwil; y mathau o brosiectau a gynhwysir yn ystod ei chylch gwaith yw brosiectau celfyddydau, prosiectau treftadaeth i ddigwyddiadau ehangu cyfranogi a phrosiectau gyfalaf (adeiladu).
 • Mae hi'n cefnogi'r brifysgol a sefydliadau / adrannau unigol yn ysgrifennu ceisiadau, ac mae'n gweithio gyda sefydliadau cymunedol.

 

Nia Davies - nid@aber.ac.uk (01970 62 8692) 
Swyddog Cydlynu’r Hen Goleg
 • Ymunodd Nia â’r tîm yn ystod gwanwyn 2015 yn rhan o’r prosiect i adfywio’r Hen Goleg.
 • Mae hi’n datblygu a chyflwyno agweddau allweddol ar Brosiect yr Hen Goleg, gan weithio gyda Bwrdd y Prosiect, rhanddeiliaid mewnol ac allanol, sefydliadau sy’n bartneriaid a grwpiau cymunedol.
 • Hi sy’n gyfrifol am weithredu agweddau pwysig ar y Cynllun Prosiect, gan arwain ar faterion yn ymwneud ag ymgynghori ac ennyn diddordeb y gymuned.
 • Mae Nia hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau eraill sy’n hyrwyddo’r Hen Goleg fel adnodd cymunedol i bawb, yn ogystal â phrif atyniad cenedlaethol posibl i ymwelwyr.

 

Cheryl Hughes - ceh@aber.ac.uk (01970 62 8797) 
Ymchwilydd 
 • Mae Cheryl wedi bod yn aelod o’r tîm ers dros 5 mlynedd.
 • Mae'n ymchwilio i ffynonellau posibl o gyllid dyngarol ar gyfer y Brifysgol.
 • Mae'n gyfrifol am reoli gwybodaeth yn ymwneud â gweithgareddau codi arian.
 • Mae’n darparu data meintiol ac ansoddol i dîm y Swyddfa i gefnogi mentrau codi arian.

 

Kirsty Parish - kep13@aber.ac.uk - (01970 62 1568) 
Gweinyddwr Swyddfa / Cynorthwy-ydd Personol
 • Kirsty yn gweithio i gynorthwyo'r Cyfarwyddwr a thîm cyfan DARO â thasgau gweinyddol.
 • Mae ei rôl yn cynnwys sicrhau bod ein cofnodion o'n cyn-fyfyrwyr yn gyfoes , ymateb i ymholiadau , a chynorthwyo staff â phrosiectau a digwyddiadau ar draws y byd.
 • Mae Kirsty yn ymuno â ni fel un o'n cyn-fyfyrwyr mwyaf diweddar ac mae ganddi radd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu.
 • Mae hi wedi llwyddo i ymuno â ni ar ôl cymryd rhan yn y rhaglen hyfforddiant Aber Ymlaen, sy'n cynnig profiad gwaith â thâl i'n myfyrwyr.

 

James Palk - jap41@aber.ac.uk - (01970 62 8751)
Cynorthwyydd Cronfa ddata
 • Ymunodd James â’r tîm ym mis Mawrth 2015 ar gontract 6 mis.
 • Ei brif swyddogaeth yw cynorthwyo gyda newidiadau mawr i’r gronfa ddata ac ail-raglennu adroddiadau arbenigol.
 • Mae hefyd yn cynorthwyo i gaffael data am raddedigion a chreu canllawiau ar sut i ddefnyddio cronfeydd data’n fwy effeithiol.