Cefnogaeth Ariannol ac Anogaethau ar gyfer Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Mae nifer o ffynonellau arian a chymorth ar gael i chi fel athro/athrawes dan hyfforddiant tra’ch bod yn cwblhau eich cwrs. Mae’r hyn y byddwch yn gymwys i’w dderbyn yn dibynnu ar y lle yr ydych fel arfer yn byw, y pwnc yr ydych yn cael eich hyfforddi i’w addysgu, yn ogystal â’ch amgylchiadau personol.


I gael gwybodaeth bellach, argymhellir eich bod yn cysylltu â'ch Cwmni Cyllid Myfyrwyr a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth a chyngor manwil i chi am y broses o gwneud cais.

Cymru - www.studentfinancewales.co.uk
Lloegr - https://www.gov.uk/browse/education/student-finance
Gogledd Iwerddon - www.studentfinanceni.co.uk
Yr Alban - http://www.saas.gov.uk/
Yr UE - https://www.gov.uk/student-finance 

Bydd grantiau Llywodraeth Cymru yn amrywio bob blwyddyn.  

Prif fanylion y grantiau am 2017/18: 

Y radd anrhydedd y mae’r myfyriwr yn meddu arni

Pynciau blaenoriaeth uchel - Mathemateg, Ffiseg, Cemeg a Chymraeg

Pynciau blaenoriaeth ganolig - Ieithoedd modern, TGCh (Cyfrifiadureg)

Pob prif bwnc uwchradd arall & cynradd
(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

Tâl atodol -
Saesneg, Cymraeg a Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig

1af

£20,000
(£24,954)

£15,000
(£19,954)

£3,000
(£7,954)

 £3,000

2.1

£10,000
(£14,954)

£6,000
(£10,954)

£0

 £0

2.2

£6,000
(£10,954)

£0

£0

 £0

  

  

 

 

 

 

 

 Nodiadau

  1. Mae’r ffigurau mewn cromfachau’n cynnwys yr holl gymorth sy’n daladwy i’r myfyriwr (y cymhelliant a’r grant ffioedd dysgu).
  2. Bydd hyfforddeion sydd â gradd dosbarth cyntaf ac yn dechrau ar gyrsiau HCA mewn Mathemateg, Ffiseg a Chemeg yn cael y cymhelliant o £20,000 ynghyd â’r grant ffioedd dysgu, i gystadlu â myfyrwyr yn Lloegr ar ysgoloriaethau TAR.
  3. Ar gyfer cymwysterau gradd nad oes cymhelliant HCA yn gysylltiedig â nhw, bydd y grant ffioedd dysgu’n golygu bod myfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac ar gyrsiau HCA ôl-raddedig (TAR) yn gallu cael cyllid grant i gefnogi eu hastudiaethau.
  4. Mae Cyfrifiadureg ac Ieithoedd Tramor Modern wedi’u dynodi fel pynciau â blaenoriaeth ganolig o ran recriwtio er mwyn cefnogi datblygiadau polisi yn y meysydd hyn ac annog unigolion â graddau mewn Cyfrifiadureg neu Raglennu Cyfrifiaduron i fynd yn athrawon.
  5. I’r rheini sydd â gradd dosbarth cyntaf, bydd tâl atodol o £3,000 ar gael yn ogystal â’r cymhelliant o £3,000 i gefnogi myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau TAR cynradd ac yn arbenigo yn y pynciau Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Ffiseg neu Gemeg, er mwyn hybu pynciau craidd.    

Ni fydd grantiau cymell ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon ond ar gael yn y pynciau neu’r meysydd astudio a gaiff eu rhestru uchod. Ar gyfer cyrsiau uwchradd cyfun, y pwnc cymwys fydd y prif bwnc a gaiff ei astudio.

Bydd myfyrwyr cymwys sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru neu wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ac sy’n dechrau cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon ôl-radd amser llawn yn y flwyddyn academaidd 2017/18 yn gallu derbyn grant ffioedd dysgu newydd o hyd at £4,954, fydd yn gadael £4,046 i'w dalu.