Cystadleuaeth fawr Bake-Off PA er budd yr RNLI(Badau Achub Aberystwyth)

Ddydd Mawrth 5ed Fai, bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cystadleuaeth bobi ‘Bake Off’ arall, y tro hwn er budd elusen yr Is-Ganghellor – yr RNLI (Badau Achub Aberystwyth).

Y thema y tro hwn yw  ‘Dan y Môr a’i Donnau’ felly meddyliwch am Finding Nemo, The Little Mermaid, Shark Week a phopeth sy’n dwyn y môr i’r meddwl! Ond y tro hwn byddwn ni’n ei gynnal yn Ystafell Fwrdd y Ganolfan Delweddu.

Fel o’r blaen, bydd y gystadleuaeth yn frwd, felly rydyn ni wedi penderfynu newid y system wobrwyo:

  • Y Gacen Orau
  • Y Fisged Orau
  • Y Blasusfwyd Gorau
  • Y Strwythur 3D Gorau
  • Y Greadigaeth Fwyaf Realistig
  • Y Deyrnged Orau i’r RNLI

Cofiwch – bydd rhaid arddangos y 6 chategori i’r beirniaid gyda thafell wedi’i thorri, yn barod i’w beirniadu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio am dorri a blasu wrth gynllunio.

Dim ond un categori y cewch chi ei ddewis, felly byddwch yn ddoeth!

Hefyd bydd tâl cystadlu o £2 y tro hwn, i’w dalu ar fore’r digwyddiad, er mwyn cynyddu cyfanswm yr arian a gaiff ei godi i Fadau Achub Aberystwyth.

Caiff y gystadleuaeth ei beirniadu gan dîm o feirniaid fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o Fadau Achub Aberystwyth. Bydd y beirniaid ond yn gwybod eich Ffugenw, a chofiwch fod gwobr am yr un gorau - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl yn ofalus amdano. Y tro diwethaf, yr enillydd oedd ‘Livin on a Pear’.

Gallwch ddilyn hynt y gystadleuaeth a’r cystadleuwyr, a rhannu eich hanes chi hefyd, drwy ein dilyn ni ar twitter @aberunibakeoff.

Po fwyaf y gynrychiolaeth o’ch adran, y mwyaf tebygol yw hi y bydd eich adran yn llwyddo – felly anogwch eich cydweithwyr i gymryd rhan hefyd!

I ymuno, ebostiwch bakeoff@aber.ac.uk erbyn dydd Gwener 1af Fai gan nodi:

  1. Eich ffugenw (gorau i gyd os yw’n ymwneud â’r môr ac yn air mwys!)
  2. Pa gategori yr hoffech chi gystadlu ynddo.

Bydd yr Ystafell Fwrdd ar agor o 12:30pm i unrhyw un sy’n dymuno prynu’r cynnrych, felly hyd yn oed os nad ydych chi am gystadlu, gallwch chi wneud gwahaniaeth i’r RNLI.

2014

Cyntedd adeilad Llandinam ar ei newydd wedd oedd y lleoliad ar gyfer Ymryson Pobi Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener y 3ydd o Hydref.  Roedd 30 o gystadleuwyr, 18 cacen, 5 dosbarth, 4 beirniad, llond lle o falwns a saith llwy bren i’r saith fu’n fuddugol yn y gwahanol ddosbarthiadau.

Trefnwyd y digwyddiad, a oedd yn rhan o Fore Coffi  Macmillan, gan Jackie Sayce, Rheolwr yr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg, a Daisy Veronica Rendall, Myfyrwraig Raddedig dan Hyfforddiant yn yr Athrofa.

Yr enillwyr oedd:

Cogydd tro cyntaf: Clover Winton Polak

Y Fisgeden Orau: Daisy Rendall

Y Gacen Sawrus Orau: Faaeza Jasdanwalla

Y Gacen Orau: Anwen Roberts

Yr Her Dechnegol: Rachel Cross a Joanna Foley

Y Ffug Enw Gorau: Chris Morgan “Livin’ on a Pear”

Codwyd £350 tuag at Cymorth Cancr Macmillan.

Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu, mynychu, bwyta ac yn tynnu lluniau, ac am wneud yn digwyddiad yn llwyddiant!