Cymrodorion Anrhydeddus

Yn unol â'r Siarter a'r Ystatudau, mae Prifysgol Aberystwyth yn penodi nifer o Swyddogion Anrhydeddus.

Canghellor
Syr Emyr Jones Parry GCMG PhD FInstP (hyd at 31 Rhagfyr 2017)

 • Cymro Cymraeg a aned yng Nghaerfyrddin yw Syr Emyr Jones Parry. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd a chafodd PhD mewn Ffiseg o Gaergrawnt. Bu’n Ddiplomydd rhwng 1973 a 2007, a’i swyddi diwethaf oedd Llysgennad i’r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, Cynrychiolydd Parhaol i NATO, a Chyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor.
 • Rhwng 2007 a 2009 bu’n gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan ar Bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol. Mae ganddo brofiad o’r Llywodraeth ar bob lefel, yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd, Datblygiadau Cyfansoddiadol yn y Deyrnas Unedig, Polisi Gwyddoniaeth, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

Dirprwy Ganghellor
Mrs Elizabeth France CBE BSc Econ Hon DSc Hon DLitt (hyd at 30 Ebrill 2018)

 • Alumna (1968-1971), Gwleidyddiaeth.
 • Gyrfa yn y gwasanaeth sifil (y Swyddfa Gartref) cyn gadael yn 1994 i fod yn Gofrestrydd Diogelu Data.
 • Bellach yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyrff cyhoeddus gan gynnwys Cadeirydd Awdurdod y Diwydiant Diogelwch ac Aelod o Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

 

Dirprwy Ganghellor
Miss Gwerfyl Pierce Jones MA (hyd at 31 Rhagfyr 2019)

 • Brodor o Gaergybi, Ynys Môn yw Gwerfyl Pierce Jones, ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Caergybi a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan.
 • Ers hynny bu'n gwneud nifer o swyddi ym maes gweinyddu’r celfyddydau – gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, yr Academi Gymreig a Chyngor Llyfrau Cymru. Hi oedd Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau o 1987 hyd ei hymddeoliad yn 2009.
 • Mae wedi gwasanaethu ar nifer o fyrddau a phwyllgorau, gan gynnwys y Cyngor Prydeinig (Pwyllgor Cymru), Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Hi yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen a chadeirydd ei Bwyllgor Ceisiadau. Gwerfyl hefyd yw cadeirydd Theatr Genedlaethol Cymru. Fe’i gwnaed yn Gymrawd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan yn 2008.

 

Dirprwy Ganghellor
Dr Glyn Rowlands BA PhD (hyd at 31 Rhagfyr 2017)

 • Yn dilyn ei radd gyntaf a’i radd uwch mewn Cemeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, treuliodd Dr Glyn Rowlands ddwy flynedd yn Gymrawd ym Mhrifysgol Talaith Iowa, lle’r arbenigodd mewn cemeg prinfwynau. Parhaodd ei yrfa wyddonol yn Awdurdodau Ynni Atomig y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau tan ganol yr wythdegau. Yna trodd at yrfa marchnata a rheoli, gan ddod yn Brif Weithredwr Canolfan Ymchwil Huntingdon (Huntingdon Life Sciences bellach).
 • Pan oedd tua hanner cant oed, newidiodd gyfeiriad ei yrfa unwaith eto drwy fynd yn ymgynghorydd hunangyflogedig i’r Diwydiant Cyfalaf Mentro gan weithio’n bennaf i 3i a Thomson Clive. Tueddai i arbenigo mewn cwmnïau uwch-dechnoleg llai yn ei swydd fel Cadeirydd/ cyfranddaliwr. Arweiniodd hyn at ddatblygu cwmni o’r enw Homecraft a dyfodd yn sylweddol, ac a werthwyd yn y pen draw i Smith and Nephew. Yn ddiweddar, gweithiodd fel cynghorydd i gwmni o San Diego sy’n arbenigo mewn thermometreg, a threfnodd i werthu’r busnes yn llwyddiannus yn y pen draw.
 • Ac yntau’n dad i ddau, ac yn dad-cu i saith o blant, mae wedi mwynhau treulio amser gyda’i deulu a hamddena, yn ogystal â dilyn ei yrfa. Roedd yn hoff iawn o chwaraeon yn ei ieuenctid, ac mae’n parhau i fwynhau chwarae golff a bowls. Yn 2000, fe’i gwnaed yn Gymrawd yn y Brifysgol.

 

Trysorydd
Dr Timothy Brain OBE QPM BA PhD FRSA CCMI (hyd at 31 Rhagfyr 2021)

 • Bu Dr Timothy Brain yn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw o 2001 tan fis Ionawr 2010, a phan ymddeolodd ef oedd y prif gwnstabl hiraf ei wasanaeth yn y wlad. Cyn ymuno â’r Heddlu bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth rhwng 1972 ac 1978, lle’r astudiodd hanes a chael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn 1975 a PhD yn 1983.
 • Ac yntau’n ddadansoddwr blaenllaw ar blismona, mae’n siarad ac yn darlledu’n rheolaidd ar ystod eang o faterion yn ymwneud â’r heddlu, gan gynnwys dyfodol yr heddlu, arweinyddiaeth strategol, cyllid yr heddlu, rheoli perfformiad, hanes yr heddlu a phlismona gwrth-buteindra.
 • Mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol South Bank Llundain a Phrifysgol Swydd Gaerloyw. Mae hefyd yn Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn 2008 dyfarnwyd doethuriaeth er anrhydedd yn y gyfraith iddo ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.