Cynllun Iaith Gymraeg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydliad dwyieithog sy'n gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg. Paratowyd y Cynllun o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 sy'n nodi bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd yng Nghymru mewn modd sy'n trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Yn achos sefydliad prifysgol, mae ‘gwasanaeth' yn cynnwys addysg a darpariaeth academaidd, yn ogystal â'r hyn a ddarperir drwy gyfrwng trefniadau gweinyddol. Mae'r ‘cyhoedd' yn cynnwys myfyrwyr, darpar fyfyrwyr ac aelodau o'r staff, ynghyd â defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae'r Brifysgol yn anelu at greu sefyllfa lle y gall aelodau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog y gymdeithas deimlo'n gyfforddus wrth ddefnyddio eu dewis iaith, tra ar yr un pryd yn parchu ac yn ceisio deall natur arbennig y gymdeithas ddwyieithog y maent yn byw ynddi. Mae'r egwyddorion a'r polisïau sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg wedi eu hymgorffori yng Nghynllun Iaith y Brifysgol, yn Siarter y Brifysgol ac yn ei Chynllun Strategol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y Cynllun Iaith Gymraeg drwy gysylltu â:

Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg
Prifysgol  Aberystwyth
Yr Hen Goleg
Stryd y Brenin
Aberystwyth
Ceredigion SY23 2AX

E-bost: canolfangymraeg@aber.ac.uk
Gwefan: http://www.aber.ac.uk/canolfangymraeg/
Ffôn: (01970) 622045