Neges Fisol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Dylai pob digwyddiad ac achos trwch blewyn fod yn destun ymchwiliad mewnol, gyda lefel a natur pob ymchwiliad yn ddibynnol ar ddifrifoldeb y digwyddiad a’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd eto. Mae rhoi’r bai ar unigolion yn ofer yn y pen draw ac mae’n cynnal y myth bod damweiniau ac achosion o salwch yn anochel. Ond y gwrthwyneb sy’n wir mewn gwirionedd. Bydd mesurau rheoli wedi’u cynllunio’n dda, ynghyd â goruchwyliaeth addas, monitro a rheolaeth effeithiol yn sicrhau bod gweithgareddau yn y gwaith yn ddiogel. Gall digwyddiad arwain at ganlyniadau mwy difrifol os yw’n digwydd eto, felly prif nod unrhyw ymchwiliad yw atal unrhyw ailadrodd.

Dylai'r ystyriaethau cyffredinol hyn gael eu cymhwyso i bob math o ymchwiliadau i ddigwyddiadau, a allai gynnwys ond efallai nad ydynt yn gyfyngedig i: ddigwyddiadau sydd wedi arwain at anafiadau neu'r potensial am anafiadau; digwyddiadau sydd wedi arwain at ddifrod i eiddo neu offer, neu sydd â'r potensial i wneud hynny; neu ddigwyddiadau amgylcheddol sydd wedi arwain at lygredd neu'r potensial am lygredd.

Dyma rai o fanteision cynnal ymchwiliadau effeithiol i ddigwyddiadau:

 • Adnabod pam mae’r mesurau rheoli presennol wedi methu, a pha welliannau neu reoliadau ychwanegol sydd eu hangen.
 • Cynllunio i atal digwyddiadau o’r fath rhag digwydd eto.
 • Adnabod y meysydd lle mae angen adolygu’r asesiadau risg perthnasol.
 • Gwella’r trefniadau rheoli risg yn y gweithle ar gyfer y dyfodol.

Dylai cydweithwyr sy’n ymgymryd ag ymchwiliadau i ddigwyddiadau o fewn eu Hathrofa neu’u Hadran Gwasanaeth Proffesiynol ystyried y cwestiynau canlynol i’w tywys drwy’r broses:

 • Sut ddigwyddodd y digwyddiad a pha offer oedd yn cael ei ddefnyddio?
 • Pa effaith gafodd yr anawsterau i ddefnyddio’r offer?
 • Pa weithgareddau oedd yn digwydd ar y pryd?
 • Unrhyw amodau gweithio anarferol?
 • A oedd y gweithdrefnau gweithio’n ddiogel yn addas ac a gawsant eu dilyn?
 • Natur yr anafiadau neu unrhyw niwed arall?
 • Sut ddigwyddodd yr anafiadau?
 • Faint o wybodaeth oedd am y risg, ac a oedd y mesurau rheoli yn ddigonol?
 • Dylanwad trefn gwaith, cynllun y gweithle a/neu’r deunyddiau a ddefnyddir?
 • A oedd y gwaith cynnal a chadw a’r glanhau yn ddigon da?
 • A oedd y bobl yno yn gymwys ac addas?
 • A oedd digon o gyfarpar diogelwch?

Prif bwrpas pob ymchwiliad yw adnabod ac ymdrin â’r achosion canlynol ar gyfer y digwyddiad:

 1. Achosion Uniongyrchol – cyfrwng yr anaf neu’r salwch (e.e. gwrthrych, sylwedd, ac ati);
 2. Achosion Sylfaenol – gweithredoedd a/neu amgylchiadau anniogel (e.e. tynnu gwarchodydd, diffodd system awyru, ac ati);
 3. Achosion Craidd – methiant sy’n sylfaen i’r holl fethiannau eraill, yn aml heb gysylltiad uniongyrchol â’r digwyddiad ei hun.

Wedi adnabod yr achosion, dylai cydweithwyr ddefnyddio’u canlyniadau i roi camau ar waith i atal hyn rhag digwydd eto. Gellir cyflawni hyn drwy sicrhau bod camau cywiro yn cael eu cymryd, bod yr hyn a ddysgwyd yn cael ei rannu’n eang, a bod unrhyw welliannau angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau yn ymwneud â chynnal ymchwiliadau, cysylltwch â’r Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar hasstaff@aber.ac.uk neu ar estyniad 2073.

Archif