Neges Fisol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Diweddarwyd Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn ddiweddar fel rhan o gynllun adolygu arfaethedig, a gafodd ei ystyried a’i gymeradwyo gan aelodau Cyngor y Brifysgol. Mae’r adolygiad hefyd wedi ceisio cywasgu’r Polisi, tra’n cynnwys elfennau o ddogfen  ‘Leadership and Management in Health & Safety in Higher Education Institutions’ yr University Health and Safety Association (USHA). Mae dogfen yr USHA yn rhoi enghreifftiau o arferion da diwydiant-benodol ar gyfer systemau rheoli iechyd a diogelwch effeithiol mewn sefydliadau addysg uwch.

Mae'r Polisi’n nodi elfennau allweddol system rheoli iechyd a diogelwch y sefydliad, ac yn manylu ar ymrwymiad y Brifysgol i gynnal a gwella iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac eraill a allai gael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

Yng ngoleuni cynnwys, rolau cysylltiedig, cyfrifoldebau a disgwyliadau ymarferol y Polisi, nid oes llawer iawn  o newidiadau o’r fersiwn flaenorol. Mae atodiadau wedi’u hychwanegu yn dilyn y fframwaith cydnabyddedig Plan, Do, Check, Act ar gyfer grwpiau o staff allweddol gyda chyfrifoldebau penodol o fewn y Polisi.

Dylai pob cydweithiwr fod yn ymwybodol o’r egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u cynnwys yn y Polisi, gan eu bod yn berthnasol i bob aelod o staff a phob myfyriwr. Yn benodol, mae disgwyl i bob unigolyn gymryd gofal rhesymol am eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain, ac eraill a allai gael eu heffeithio gan eu gweithgareddau neu’u diffyg gweithredu.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau’n ymwneud â’r Polisi diwygiedig, cysylltwch â’r Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar hasstaff@aber.ac.uk neu ar estyniad 2073.

Mae’r Polisi ar gael yn ei gyfanrwydd yma: Polisi Iechyd a Diogelwch (Diweddariad 2018)

Archif