Neges Fisol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Mae straen yn effeithio ar bobl mewn nifer o ffyrdd, yn gorfforol ac yn emosiynol, ac i wahanol raddau. Mae ymchwil wedi dangos y gall pwysau cynyddol weithiau fod yn gadarnhaol, gan wella perfformiad mewn sefyllfaoedd penodol. Ond, darganfuwyd ei fod ond yn fuddiol os mai straen tymor byr ydyw. Gall pwysau eithafol neu hirdymor gyfrannu at afiechydon megis clefyd y galon a phroblemau iechyd meddwl megis pryder ac iselder.

O ganlyniad, mae’n bwysig bod unigolion yn adnabod ac yn gweithredu ar arwyddion o straen. Gall straen effeithio ar y ffordd yr ydych yn teimlo’n emosiynol, yn feddyliol a chorfforol, yn ogystal â’r modd yr ydych yn ymddwyn. Er bod straen yn effeithio ar bawb yn wahanol, dyma rai o’r arwyddion a’r symptomau cyffredin:

Sut yr ydych yn teimlo’n emosiynol

 • Wedi gorlethu       
 • Anniddig        
 • Yn bryderus neu’n ofnus       
 • Diffyg Hunan-barch

Sut yr ydych yn teimlo’n feddyliol

 • Meddyliau’n rasio        
 • Poeni’n ddiddiwedd       
 • Anhawster canolbwyntio        
 • Anhawster gwneud penderfyniadau

Sut yr ydych yn teimlo’n gorfforol

 • Cur pen        
 • Tensiwn neu boen yn y cyhyrau        
 • Penysgafnder        
 • Problemau cysgu        
 • Teimlo’n flinedig drwy’r amser        
 • Bwyta gormod neu ddim digon

Sut yr ydych yn ymddwyn

 • Yfed neu ysmygu mwy        
 • Troi ar bobl        
 • Osgoi pethau neu bobl yr ydych yn cael problemau â hwy

Mae arbenigwyr mewn lles yn cynnig y deg awgrym canlynol ar gyfer lleddfu straen:

 1. Cadw’n heini – Ni fydd ymarfer corff yn cael gwared ar y straen, ond bydd yn lleihau rhai o’r dwyster emosiynol yr ydych yn ei deimlo, yn clirio eich meddwl, ac yn eich galluogi i ymdrin â phroblemau’n well.
 2. Cymryd Rheolaeth - Mae ateb i bob problem. Mae’r weithred o gymryd rheolaeth ynddi’i hun yn rymus, ac mae’n rhan hanfodol o ddod o hyd i ateb sy’n eich bodloni chi yn hytrach na phobl eraill.
 3. Cysylltu â Phobl – Gall rhwydwaith da o gydweithwyr, ffrindiau a theulu leddfu eich problemau yn y gwaith a’ch helpu i weld pethau mewn ffordd wahanol.
 4. Sicrhau amser i chi’ch hun – Treuliwch ddigon o amser yn gwneud yr hyn yr ydych wir yn ei fwynhau.
 5. Herio eich Hun – Mae gosod nodau a heriau i’ch hun, pa un ai yn y gwaith neu’r tu allan i’r gwaith, megis dysgu iaith neu gamp newydd, yn helpu i fagu hyder. Bydd hyn yn eich helpu i ymdopi â straen.
 6. Osgoi Arferion Afiach - Peidiwch â dibynnu ar alcohol, ysmygu neu gaffein fel dulliau o ymdopi. Yn y tymor hir, ni fydd y rhain yn datrys eich problemau.
 7. Helpu pobl eraill – Mae tystiolaeth yn dangos bod pobl sy’n helpu eraill, drwy weithgareddau megis gwirfoddoli neu waith yn y gymuned, yn dod yn fwy gwydn.
 8. Gweithio’n ddoethach, nid yn galetach – Mae gweithio’n ddoethach yn golygu blaenoriaethu eich gwaith, gan ganolbwyntio ar y tasgau sydd wir yn gwneud gwahaniaeth.
 9. Ceisio bod yn gadarnhaol – Chwiliwch am y pethau cadarnhaol mewn bywyd, a’r pethau yr ydych yn ddiolchgar amdanynt.
 10. Derbyn pethau na allwch eu newid – Nid yw hi bob amser yn bosibl newid sefyllfa anodd. Ceisiwch ganolbwyntio ar y pethau y mae gennych reolaeth drostynt.

Os hoffech roi cynnig ar rai o’r awgrymiadau hyn i leddfu straen, efallai y bydd y dolenni hyn o gymorth:

https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/oldstudentsupport/pdf/Wellbeing-Map-eng.pdf

https://www.aber.ac.uk/en/sportscentre/membership/

https://www.aber.ac.uk/en/student-support/our-services/student-wellbeing/

https://www.aber.ac.uk/en/study-with-us/prospectus/?from=homepage-tile

https://www.aber.ac.uk/en/hr/employeeassistanceprogramme/

https://www.carefirst-lifestyle.co.uk/fileadmin/content/PDFs/Articles-All/2014/Alcohol/December_Article2.pdf

https://www.carefirst-lifestyle.co.uk/fileadmin/content/PDFs/Articles-All/2014/Alcohol/December_Article3.pdf

https://www.carefirst-lifestyle.co.uk/fileadmin/content/PDFs/Articles-All/2015/Smoking/March_Article3.pdf

http://www.volunteering-wales.net/landing/

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy’r ffynonellau canlynol:

Sefydliad Iechyd Meddwl: https://www.mentalhealth.org.uk/

NHS Stress: https://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/understanding-stress.aspx

Mind: https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/stress/#.WjeXW8tLHcs

Archif