Ymchwil

Mae ymchwil yn rhan annatod o genhadaeth Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Seminarau Ymchwil

Mae Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau yn cynnwys:

Rydym yn falch iawn gan y newyddion bod 62% o'r gwaith ymchwil yn adrannau ACD dywedwyd ei fod naill ai "Radd Flaenaf" neu "rhagorol yn rhyngwladol" gan y panel pwnc cenedlaethol ar gyfer REF 2014 a oedd yn asesu gwaith yn ein disgyblaethau. Mae hyn yn gyflawniad yn adlewyrchu ansawdd rhagorol yr ymchwil arloesol a gynhaliwyd ar draws y disgyblaethau, sy'n cael ei ymgorffori yn y Brifysgol Aberystwyth addysgu a phrofiad dysgu.

Canlyniadau REF 2014 yn adlewyrchu'r ffaith bod ymchwil yn treiddio gwaith yr adrannau, yn cael effaith eang a chyfoethog ar brofiad myfyrwyr adrannol. Mae cyrhaeddiad ein hymchwil yn cofleidio natur ddwyieithog yr Athrofa.

 

Gweledigaeth Ymchwill ACD

Mae ymchwil yn rhan annatod o genhadaeth Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau. ACD yn tynnu sylw at astudio llenyddiaeth, ieithoedd, theatr, perfformiadau, ffilm a'r cyfryngau, cerddoriaeth a chelfyddyd gain. Tra adeiladu ar y sylfeini cadarn o ddisgyblaethau cryf, llwyddiannus, traddodiadol, ACD yn meithrin ymrwymiad traws-ddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol at y dadansoddiad beirniadol o gysylltiadau rhwng y rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn y adeiladu a chylchrediad o destunau a digwyddiadau diwylliannol ac artistig. Mae'r Athrofa yn darparu gofod ar gyfer ymchwil ysgolheigaidd a seiliedig ar ymarfer arloesol sy'n ymgysylltu â materion sy'n berthnasol i gymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac sy'n adeiladu gwybodaeth yn y meysydd hyn. Mae ACD yn anelu at gynhyrchu ymchwil sy'n safon fyd-eang neu ymchwil rhyngwladol-ragorol. Dulliau ymchwil yn cynnwys: dadansoddiad testunol; casglu data empirig; hanesyddiaeth ac ymchwil archifol; ethnograffeg; ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer; ymholi athronyddol; ac ymchwil weithredol bedagogaidd.      

Agwedd allweddol ar y strategaeth ymchwil ACD yw hwyluso a datblygu ymchwil sy'n cynnwys lleoliad a diwylliant Aberystwyth, Ceredigion a Gorllewin Cymru ar wahân; ond hefyd i sicrhau bod yr ymchwil yn tuag allan-wynebu ac yn ymwneud â materion brys.

 

Nod ac Amcanion

Y weledigaeth gyffredinol ar gyfer ACD yw creu a chynnal canolfan adnabyddadwy ac unigryw o ragoriaeth yng Nghymru sydd yn dangos yn glir pam y bydd y disgyblaethau a'r arferion a gynrychiolir gan yr Athrofa a restrir uchod yn hanfodol i les o gymdeithasau a diwylliannau yn y hugain ganrif.

Mae'r nodau strategol eang ACD yn adleisio'r rhai nodwyd yn y Cynllun Strategol y Brifysgol, 2012-2017. Maent fel a ganlyn:

  1. I greu amgylchedd gwaith trawsadrannol wirioneddol gynhwysol a fydd yn galluogi i ffyrdd newydd o feddwl yn greadigol a dulliau newydd o ddatrys problemau sy'n ymwneud â materion byd-eang.
  2. Datblygu partneriaethau a chydweithrediadau cenedlaethol a rhyngwladol.
  3. I gynyddu ennill grantiau ymchwil ac i gael cyllid ar gyfer prosiectau cydweithredol.
  4. I nodi meysydd o gryfderau ymchwil ac i greu Canolfannau Ymchwil ACD, a fydd yn gweithredu fel gyrwyr o weithgarwch ymchwil, cipio grantiau, gwella'r enw da a recriwtio.
  5. Adeiladu ar weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfnewid gwybodaeth.
  6. Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig drwy weithgareddau ymchwil.

 

Rhywdaith Cynghori ar Ymchwil

Mae'r holl athrawon a darllenwyr yn ACD yn aelodau o'r grŵp cynghori hwn. Mae cylch gwaith y Rhwydwaith Cynghori ar Ymchwil yw:

  • Annog cydweithwyr yn eu gweithgareddau ymchwil a'u cynlluniau ar gyfer eu cyhoeddi/dosbarthu ymchwil
  • Annog cydweithwyr i chwilio am gyllid ar gyfer prosiectau ymchwil, ac i gynnig cyngor ac adborth lle bynnag y bo'n briodol
  • Darparu adborth ar geisiadau drafft am grantiau ymchwil.

 

Canolfannau Ymchwil

Canolfan Diwylliannau Lle

Canolfan Cyfieithu Diwylliannol