Benthyca o’r Llyfrgell

Benthyciadau Gwyliau'r Haf

Math o FenthyciadCyfnod Benthyg
Benthyciad Safonol Dydd Llun, 21ain Mai 2018 hyd at Ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
Benthyciad Tridiau Dydd Mercher 30ain Mai 2018 hyd at Ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
Benthyciad Byr Gweithredir cyfnodau benthyca arferol

 

Mae'r nifer o eitemau y cewch eu benthyg o'r llyfrgell yn dibynnu ar eich statws fel defnyddiwr:

DefnyddiwrNifer o Eitemau
Israddedigion (gan gynnwys myfyrwyr Iaith a Dysgu) 20 o eitemau
Uwchraddedigion (dysgu drwy gwrs) 25 o eitemau
Uwchraddedigion (ymchwil) 40 o eitemau
Staff 60 o eitemau
Myfyrwyr Dysgu o Bell 20 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Darllenwyr Cysylltiol 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Myfyrwyr Dysgu Cymraeg 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Aelodau Anrhydeddus/Staff sydd wedi ymddeol/Emeritws 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Defnyddwyr Sconul Access (Bandiau A, B a C) 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Cynllun Benthyca Aberystwyth/Bangor 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)
Myfyrwyr Prifysgol Haf 10 o eitemau (benthyciadau safonol yn unig)

Benthyg eitemau

Cewch fenthyg eitemau o lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth drwy ddefnyddio'ch Cerdyn Aber.

Benthyg llyfrau a deunydd eraill o'r llyfrgelloedd:

 • Cewch ddefnyddio'r peiriannau hunan fenthyca, sydd i'w cael ym mhob llyfrgell, neu fynd i'r Ddesg Ymholiadau. Mae'r peiriannau hunan fenthyca yn gyflym a hawdd eu defnyddio; mae'r cyfarwyddiadau llawn ar gael wrth ochr pob peiriant; bydd angen eich Cerdyn Aber.

Offer i’w Benthyca:

 • Mae manylion llawn yr offer sydd ar gael i'w benthyg, y trefniadau archebu a'r cyfnodau benthyg ar gael ar wefan benthyg offer.

Mae trefniadau arbennig ar gyfer myfyrwyr Dysgu o Bell a myfyrwyr TAR sydd ar leoliadau dysgu.

Cyfnodau benthyg

Math o Fenthyciad neu GasgliadCyfnod BenthygDisgrifiadOes modd Benthyg yn ystod Gwyliau?Oes modd Adnewyddu?Oes modd Rhoi ar Gadw?
Llyfrau Benthyciad Safonol 14 diwrnod
** (Myfyrwyr TAR gweler isod)
*gweler y nodyn
  Oes Oes Oes
Fideos Benthyciad Safonol   Oes Oes Oes
Cyfnodolion Dim modd eu Benthyg   - - -
Benthyciad Tridiau (gan gynnwys disgiau DVD) 3 diwrnod Streipen goch ar y meingefn a label dyddiadau binc Oes Oes Oes
Casgliad Benthyciadau Byr (Llyfrau) 24 awr (seiliedig ar oriau agor y llyfrgell) Streipen felen ar y meingefn a label dyddiadau felen Nac oes Nac oes Nac oes
Llyfrau'r Casgliad Dysgu o Bell 4 wythnos i fyfyrwyr dysgu o bell ac addysg barhaus, 10 awr i bob defnyddiwr arall Smotyn melyn mawr ar y meingefn (Llyfrgell Thomas Parry) Nag oes Oes Oes
Llyfrau'r Casgliad TAR **Amrywiol - yn dibynnu a yw'r myfyriwr ar y campws neu ar leoliad ysgol Streipen werdd ar y meingefn (Llyfrgell Hugh Owen) Oes Oes Oes
Traethodau hir Dim modd eu benthyg Dim ond i'w darllen yn y man Benthyciadau Byr - - Nac oes
Deunydd Cyfeirio Dim modd eu benthyg Dim ond i'w darllen yn y llyfrgell - - Nac oes
Benthyciadau offer 3 diwrnod Offer i’w Benthyca Nac oes Oes Oes

*SYLWER bod gan staff ac uwchraddedigion ymchwil gyfnod benthyg safonol hirach, sef 6 mis, ond mae modd galw'r eitemau yn ôl a bydd y dyddiad dychwelyd yn cael ei fyrhau i 7 diwrnod.

Galw eitemau yn ôl 

Os bydd defnyddiwr arall yn gwneud cais am eitem sydd gennych ar fenthyg, mae’n bosib bydd y dyddiad dychwelyd yn newid i ddyddiad dychwelyd cynharach. Anfonir ebost i ddweud wrthych fod hyn wedi digwydd a bod angen i chi ddychwelyd yr eitem erbyn y dyddiad newydd. Mae'r dirwyon yn uwch ar eitemau a alwyd yn ôl ond sydd heb gael eu dychwelyd erbyn y dyddiad dychwelyd newydd - gweler Dirwyon

Adnewyddu benthyciadau

Cewch adnewyddu'ch llyfrau:

Rhaid i'ch cyfrif fod yn rhydd o ddirwyon sy'n dod i gyfanswm llai na £5.00 er mwyn adnewyddu eich benthyciadau.

Os bydd defnyddiwr arall wedi rhoi eitem ar gadw, ni fydd modd i chi ei hadnewyddu ac os na fyddwch yn ei dychwelyd yn brydlon bydd rhaid talu dirwy uwch - gweler gwybodaeth am ddirwyon

Dychwelyd benthyciadau

Llyfrau

 • Defnyddiwch y peiriant Dychwelyd Llyfrau sydd ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen a’r peiriant sydd ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry ac yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Gallwch ddefnyddio’r dull yma i ddychwelyd pob eitem a fenthycwyd o’r llyfrgell, ac eithrio fideos y dylid eu dychwelyd i’r Desgiau Ymholiadau. Pan fydd y llyfrgell ar gau, defnyddiwch y Blwch Dychwelyd Llyfrau sydd y tu allan i lyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.
 • Os nad oes modd ichi ddychwelyd eich llyfrau yn bersonol i’r llyfrgell, cysylltwch â ni mor fuan â phosibl.

Offer Cyfryngau:

 • Dylech ddychwelyd yr offer hyn i'r Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen neu Thomas Parry.

Rhoi Eitemau ar Gadw

Os oes angen eitem arnoch chi ond mae hi eisoes allan ar fenthyg, cewch ei rhoi ar gadw, ac wedyn ar ôl iddi gael ei dychwelyd, y bydd yn cael ei chadw wrth y Ddesg Ymholiadau am dridiau i chi ddod i'w nôl. Cewch neges ebost i roi gwybod i chi fod yr eitem yn aros amdanoch.

Cewch weld y cyfarwyddiadau ar sut i roi eitemau ar gadw yma

Cewch wirio statws yr eitemau rydych wedi'u rhoi ar gadw drwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif yng Nghatalog y Llyfrgell - Primo.

Dirwyon

Codir dirwy os na fyddwch yn dychwelyd yr eitemau sydd gennych ar fenthyg o'r llyfrgell erbyn y dyddiad perthnasol. Am fanylion llawn am ddirwyon a sut i'w talu, gweler y tudalen hwn

Eitemau ar Goll

 • Os collwch eitem sydd i fod gennych ar fenthyg, rhowch wybod i staff y Ddesg Ymholiadau cyn gynted ag y bo modd.
 • Codir tâl am brynu copi arall o’r  eitem ynghyd ag unrhyw ddirwyon sydd ynghlwm wrth yr eitem (i fyny hyd at uchafswm o £5 o ddirwy ar bob eitem).
 • Anfonir anfoneb ar gyfer eitem(au) sydd 30 diwrnod yn hwyr ac nid ydynt wedi dychwelyd i'r Llyfrgell.
 • Unwaith y bydd anfoneb am y costau hyn wedi ei chodi ni chewch fenthyca rhagor o eitemau hyd nes eich bod wedi ei thalu.
 • Unwaith y bydd anfoneb wedi'i chodi mae'n cyfrif fel dyled i'r Brifysgol, ac mae'n rhaid ei thalu'n llwyr cyn y gallwch symud ymlaen i flwyddyn nesaf eich cwrs, neu raddio.
 • Os, ar ôl hyn dewch o hyd i'r eitem a'i dychwelyd i'r llyfrgell, ad-delir cost prynu un arall ond byddwch yn dal yn gorfod talu unrhyw ddirwyon.

Llyfrau nad ydynt ar y silff

Os na allwch ddod o hyd i eitem lle y dylai fod ar y silff, ac os nad yw ar y silffoedd a drefnir yn fras neu ar y trolïau, ewch i’r Ddesg Ymholiadau ar Lawr D yn Hugh Owen neu ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry lle y gallwch lenwi ffurflen Eitem ar Goll. Byddwn yn chwilio am yr eitem am 4 wythnos cyn ystyried prynu copi arall. Os byddwn yn dod o hyd i’r eitem byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost. Gweler hefyd Dod o hyd i lyfr yn y llyfrgell.