Benthyca o’r Llyfrgell

 Faint o eitemau y gallaf eu benthyg?

Categori benthyciwrNifer o eitemau

Israddedigion
Myfyrwyr Dysgu o Bell
Myfyrwyr TAR
Staff
Uwchraddedigion (dysgu drwy gwrs a Ymchwil)

40
Aelodau Anrhydeddus/Staff sydd wedi ymddeol/Emeritws
Cynllun Benthyca Aberystwyth/Bangor
Darllenwyr Cysylltiol
Defnyddwyr Mynediad Sconul (Bandiau A, B a C)
Myfyrwyr Dysgu Cymraeg
Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes
Myfyrwyr Prifysgol Haf
10

 

Am ba hyd y gallaf fenthyca eitemau ?

EitemCyfnod BenthygAdnewyddu AwtomatigCeisiadau
Llyfrau 1 wythnos* Oes Oes
Disgiau Amlbwrpas Digidol (DVDs) 1 wythnos Oes Oes
Llyfrau'r Casgliad TAR
(Mae gan y llyfrau hyn stribed gwyrdd ar y meingefn)
1 wythnos** Oes Oes
Benthyciadau offer 1 wythnos Dim Adnewyddu Awtomatig Ie
Cyfnodolion 24 awr staff yn unig Na Na
Traethodau hir Dim modd eu benthyg Na Na
Deunydd Cyfeirio Dim modd eu benthyg Na Na
*Gall myfyrwyr Dysgu o Bell benthyca llyfrau am 4 wythnos. Bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu am 4 wythnos arall oni bai bod defnyddiwr arall wedi gofyn amdanynt neu eu bod nhw wedi cyrraedd eu cyfnod benthyciad uchaf o 6 mis

**Gall myfyrwyr TAR ar leoliad fenthyg llyfrau o'r casgliad TAR am gyfnod cyfan eu lleoliad. Pan nad ydynt ar leoliad, gall myfyriwr TAR fenthyg llyfrau o'r casgliad TAR am 2 wythnos.

Sut ydw i'n benthyg eitemau?

 • Gallwch fenthyca eitemau o Lyfrgelloedd y Brifysgol gan ddefnyddio'r peiriannau hunan-fenthyca sydd wedi'u lleoli ar bob llawr o'r llyfrgell. Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r rhain yma:https://faqs.aber.ac.uk/1180
 • Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch chi
 • Bydd angen casglu benthyciadau offer o'r Ddesg Ymholiad

A allaf adnewyddu fy menthyciadau?

Byddwn yn adnewyddu eich llyfrau / Disgiau Amlbwrpas Digidol (DVDs) yn awtomatig i chi tan:

 • gofynnir amdanynt gan ddefnyddiwr arall
 • maent wedi cyrraedd y cyfnod benthyca hiraf o 6 mis
 • mae eich cyfrif llyfrgell yn dod i ben Fe'ch anfonir e-bost i chi pan fydd angen i eitemau gael eu dychwelyd felly gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd . Os ydych chi am adnewyddu benthyciadau offer, cysylltwch â ni.
 • Byddwch hefyd yn derbyn e-bost misol yn rhestri yn fanwl yr eitemau sydd gennych ar fenthyciad.

Beth sy'n digwydd os yw defnyddiwr arall yn gofyn am eitem sydd gennyf ar fenthyciad?

 • Os bydd defnyddiwr arall yn gofyn am eitem sydd gennych ar fenthyciad, fe anfonir e-bost i'ch hysbysu
 • Ni chaiff yr eitem ei adnewyddu a bydd yn rhaid i chi ei ddychwelyd erbyn y dyddiad / amser sy'n ddyledus .
 • Gallwch wirio'r dyddiad / amser ar Primo. Cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yma : https://faqs.aber.ac.uk/1106

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn dychwelyd fy menthyciadau pan fyddant yn ddyledus?

 • Os na fyddwch yn dychwelyd yr eitemau pan fyddant yn ddyledus, codir dirwy. a
 • Os na allwch eu dychwelyd erbyn y dyddiad a'r amser sy'n ddyledus, cysylltwch â ni

Sut ydw i'n dychwelyd fy menthyciadau

Gellir dychwelyd llyfrau /Disgiau Amlbwrpas Digidol (DVDs) :

 • gan ddefnyddio'r peiriant dychwelyd llyfrau ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.
 • gan ddefnyddio'r peiriant hunan fenthyca/dychwelyd llyfrau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
  Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r rhain yma: https://faqs.aber.ac.uk/1179
 • gan ddefnyddio'r Blwch Dychwelyd Llyfrau box wrth y prif fydedfa i Llyfrgell Hugh Owen (dim ond ar gael pan fydd y llyfrgell ar gau).

Benthyciadau offer a fideos

 • Dychwelwch wrth y Ddesg Ymholiad yn Llyfrgell Hugh Owen.

 

Beth ddylwn i ei wneud os yw llyfr sydd ei angen arnaf eisoes ar fenthyg? 

 • Os yw'r eitem sydd ei hangen arnoch ar fenthyg, gallwch roi cais amdano a pan gaiff ei ddychwelyd fe'i cedwir wrth y Ddesg Ymholiad. Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yma:  https://faqs.aber.ac.uk/814
 • Anfonir e-bost atoch i'ch hysbysu bod yr eitem yn aros i chi.
 • Ni chaiff eitemau sydd a cheisiadau arnynt eu hadnewyddu ar gyfer y benthyciwr presennol a bydd yn rhaid eu dychwelyd erbyn y dyddiad / amser sy'n ddyledus.
 • Gallwch wirio statws eich ceisiadau wrth ddilyn y cyfarwyddiadau yma : https://faqs.aber.ac.uk/848

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi colli eitem yr wyf wedi'i fenthyca

 • Os ydych wedi colli eitem sydd allan ar eich cyfrif, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.
 • Byddwn yn eich anfonebu am gost amnewid yr eitem ynghyd ag unrhyw ddirwyon hwyr a godir ar yr eitem.
 • Unwaith y codwyd anfoneb, ni fyddwch yn gallu benthyca unrhyw eitemau ychwanegol nes ei fod wedi cael ei dalu .
 • Pe bai'r eitem yn cael ei ganfod wedyn a'i dychwelyd i'r llyfrgell, ad-dalir y gost amnewid ond byddwch yn dal i fod yn atebol i dalu dirwyon hwyr.

Beth os na allaf ddod o hyd i lyfr yr wyf yn chwilio amdano?