Loceri

Mae loceri ar gael yn Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry a Gwyddorau Ffisegol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw llyfrau personol a phapurau mewn man diogel. Ni chodir tâl am logi’r loceri, ac maent ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

 • Mae angen eich Cerdyn Aber i logi locer.
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r loceri ond mae’n rhaid talu costau llawn – £10 – os ydych yn colli allwedd.
 • Codir dirwy am ddychwelyd allweddi yn hwyr.
 • Ar gyfer loceri a fenthycir am gyfnodau hir, byddwn yn anfon e-bost i’ch atgoffa o’r diwrnod a’r amser pryd y bydd angen i chi ddychwelyd allwedd eich locer. Gallwch hefyd weld manylion eich benthyciadau ar Primo, catalog y llyfrgell, unrhyw bryd. 
 • O ganlyniad i alw mawr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn, efallai y bydd yn rhaid aros rhywfaint tan y bydd locer ar gael.
 • Ni ellir adnewyddu loceri a fenthycir os oes rhestr aros.

Llyfrgell Hugh Owen

 • Mae 68 o loceri ar gael i’w benthyg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.
 • Mae 10 o loceri ar gael i’w defnyddio am 24 awr.
 • Mae 10 o loceri ar gael ar gyfer myfyrwyr Uwchraddedig.
 • Gellir archebu loceri drwy Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Hugh Owen / gg@aber.ac.uk / 01970 622400
 • Gellir casglu allweddi loceri o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Hugh Owen yn ystod oriau agor pan fo staff ar ddyletswydd. Gweler Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth.
 • Codir dirwy os na fyddwch yn dychwelyd allwedd eich locer i’r Ddesg Ymholiadau ar Lawr D, Llyfrgell Hugh Owen erbyn diwedd y dydd ar y diwrnod penodedig (gweler amserau agor y llyfrgell uchod).
  • Loceri i’w benthyg am 12 mis: Dirwy o £1 y dydd os na chaiff ei ddychwelyd erbyn diwedd oriau agor gyda staff ar y diwrnod cywir.
  • Loceri i’w benthyg ar sail ddyddiol: Dirwy o £5 y dydd os na chaiff ei ddychwelyd erbyn y dyddiad/amser cywir. Gallwch hefyd weld manylion eich benthyciadau ar Primo, catalog y llyfrgell, unrhyw bryd.

Loceri Ardal Cerdyn Gwyrdd

 • Mae nifer fach o loceri ar gael i’w defnyddio am 24 awr ar Lawr E, Llyfrgell Hugh Owen, ar gyfer defnyddwyr Cerdyn Gwyrdd
 • Gellir cael allweddi o’r Ddesg Ymholiadau a dylid eu dychwelyd yno ar ddiwedd y dydd.

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

 • Mae 12 o loceri ar gael i’w benthyg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.
 • Gellir casglu  allweddi loceri o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol yn ystod oriau pan fo staff ar ddyletswydd.
 • Codir dirwy os na fyddwch yn dychwelyd allwedd eich locer i’r Ddesg Ymholiadau, Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol erbyn diwedd y dydd ar y diwrnod penodedig.
  • Loceri i’w benthyg am 12 mis: dirwy £1 y dydd.

Llyfrgell Thomas Parry

 • Mae 55 o loceri ar gael i’w benthyg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.
 • Mae 5 o loceri ar gael i’w defnyddio am 24 awr.
 • Gellir archebu loceri drwy Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Thomas Parry / gg@aber.ac.uk / 01970 622411
 • Gellir casglu allweddi o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Thomas Parry: gweler Oriau Agor - Llyfrgell Thomas Parry.
 • Codir dirwy os na fyddwch yn dychwelyd allwedd eich locer i Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Thomas Parry erbyn diwedd y dydd ar y diwrnod penodedig (gweler amserau agor y llyfrgell uchod).
  • Loceri i’w benthyg am 12 mis: dirwy £1 y dydd - os na chaiff ei ddychwelyd erbyn diwedd y dydd penodedig gweler Oriau Agor - Llyfrgell Thomas Parry.
  • Loceri i’w benthyg am 24 awr: dirwy £5 y dydd - os na chaiff ei ddychwelyd erbyn y dyddiad/amser penodedig. Gallwch hefyd weld manylion eich benthyciadau ar Primo, catalog y llyfrgell, unrhyw bryd.

Wrth ddefnyddio loceri yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd, rhaid dilyn y rheoliadau canlynol:

 • Ni ddylid cadw bwyd a diod yn y locer
 • Dim ond deunydd personol a deunydd llyfrgell sydd wedi ei fenthyca y gellir eu cadw yn y locer
 • Ni ddylid cadw unrhyw ddeunyddiau peryglus yn y locer
 • Rhaid i unrhyw lyfrau neu ddeunyddiau llyfrgell PA a gedwir yn y locer fod wedi eu benthyca gan yr unigolyn sy’n defnyddio’r locer
 • Os canfyddir unrhyw lyfrau neu ddeunydd Llyfrgell sydd  heb ei fenthyca yn y locer caiff ei ddychwelyd yn syth i’r silffoedd.
 • Mae hawl gan aelodau staff y Gwasanaethau Gwybodaeth gael mynediad i loceri heb rybuddio’r defnyddiwr at ddibenion diogelwch, cynnal a chadw, chwilio am ddeunydd llyfrgell sydd heb ei fenthyca ac unrhyw ddibenion eraill fel bo’r angen.
 • Nid yw’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn atebol am eitemau coll neu eitemau sydd wedi eu dwyn
 • Os camddefnyddir loceri gellir diddymu’r hawl i’w defnyddio.