Eiddo Coll

Eiddo Coll

Os gwelwch yn dda gofalwch am eich eiddo a rhowch label gyda'ch enw llawn neu rif adnabod myfyriwr ar ddyfeisiau cludadwy gan nad yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiogelwch eiddo personol defnyddwyr tra yn y llyfrgell.

Ydych chi'n poeni am golli eich cof bach USB? Rhowch label arno fel y gallwn gysylltu â chi os caiff ei roi i mewn i'r llyfrgell.

Mae staff  Gwasanaethau Gwybodaeth yn cofnodi manylion unrhyw eitem sy’n cael ei chanfod ac, os yn bosibl,  byddant yn cysylltu â'r perchennog i roi gwybod iddynt bod yr eitem wedi ei darganfod. Pan yn casglu eiddo coll, bydd angen ichi ddod â'ch cerdyn Aber, neu ryw fath o lun adnabod arall.

Sut ‘rydym yn ymdrin â gwahanol fathau o Eiddo Coll:

Ffonau symudol - bydd ffonau symudol sy’n cael eu rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd yn cael ei gadw gydag Eiddo Coll y llyfrgell tan ddydd Gwener yr wythnos honno. Yna byddant yn cael eu trosglwyddo i Lyfrgell Hugh Owen. Os oes yna fanylion adnabod allanol ar y ddyfais bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon e-bost at y perchennog. Bydd yr holl ffonau symudol sy’n cael eu rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd yn cael eu casglu o Lyfrgell Hugh Owen gan swyddogion Diogelwch y Safle bob dydd Llun ac yna’n cael eu cadw yn Nerbynfa Campws Penglais.

Cof Bach USB - os bydd y ddyfais yn cael ei labelu'n allanol gydag enw staff neu fyfyriwr PA neu rif adnabod, byddwn yn anfon e-bost at y perchennog a chadw’r eitem yn Eiddo Coll Hugh Owen am 3 mis. Noder os gwelwch yn dda, bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn edrych ar gynnwys cof bach USB sydd heb ei labelu er mwyn adnabod y perchennog – byddwn yn gofyn ichi ddisgrifio’r cynnwys pan yn hawlio’r ddyfais.

Bydd unrhyw gof bach USB heb ei hadnabod hefyd yn cael ei gadw am 3 mis.

Pasbortau/ Waledi/ Dogfennau adnabod swyddogol (e.e. Tystysgrifau Geni ac ati)

Os yw'r eitem yn hawdd ei hadnabod, ac yn perthyn i staff neu fyfyriwr PA, bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon e-bost at y perchennog. Bydd Waledi/ pasbortau a dogfennau adnabod eraill a gyflwynwyd i unrhyw un o'n llyfrgelloedd yn cael eu cadw gydag Eiddo Coll y llyfrgell tan ddydd Gwener yr wythnos honno a bob dydd Llun byddant yn cael eu casglu o Lyfrgell Hugh Owen gan Swyddogion Diogelwch y Safle, ac yn cael eu trosglwyddo i Dderbynfa Campws Penglais.

Os nad oes yna fanylion adnabod amlwg, neu os nad yw'r eitem yn perthyn i staff neu fyfyriwr PA, bydd yn cael ei hanfon at Ddiogelwch Safle ar unwaith. Bydd yr holl waledi /pasbortau/ dogfennau yn cael eu labelu gyda manylion adnabod, dyddiad a’r lleoliad ble cafwyd hyd iddynt. Bydd Diogelwch y Safle yn hysbysu'r Heddlu o unrhyw waled heb fanylion adnabod.

Bydd Eiddo Coll cyffredinol yn cael ei gofnodi a'i gadw gydag Eiddo Coll Hugh Owen am fis. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd yr holl eiddo coll yn cael ei ailgylchu neu ei waredu, fel y bo'n briodol