Llyfrgell Thomas Parry

Lleolir Llyfrgell Thomas Parry ar Centre Llanbadarn Fawr, Aberystwyth [Lleoliad]. Mae’n cefnogi gofynion Staff a Myfyrwyr yr Athrofa Reolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth. Darperir amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu â'ch astudiaethau ac i'ch helpu i ymlacio mewn tawelwch.

Yn ystod gwyliau haf 2018, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau Llyfrgell Thomas Parry i gyd-fynd â phenderfyniad y Brifysgol i symud yr holl addysgu israddedig i gampws Penglais. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr ydym yn bwriadu symud ein deunyddiau i Lyfrgell Hugh Owen, ac i gael gwybodaeth am unrhyw newidiadau a allai effeithio arnoch, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Bod angen eich Cerdyn Aber i ddod mewn i'r llyfrgell rhwng 07:00-08:30 a 18:00-22:00 yn ystod y tymor.

Casgliadau

Mae’r Llyfrgell yn cynnwys deunydd ar gyfer:

 • Astudiaethau Gwybodaeth
 • Y Gyfraith a Throseddeg
 • Rheolaeth a Busnes

Caiff yr holl gyfnodolion eu cadw mewn un dilyniant yn nhrefn yr wyddor ar gyfer y 3 disgyblaeth.

Caiff yr holl lyfrau eu cadw ar brif lawr y llyfrgell mewn un dilyniant yn unol â’r marc dosbarth perthnasol. Caiff yr holl lyfrau, waeth beth fo’u statws benthyca neu’u maint, eu cadw gyda’i gilydd: h.y.: caiff benthyciadau byr, benthyciadau 3-diwrnod, benthyciadau safonol a llyfrau cwarto eu cadw mewn un dilyniant i’ch cynorthwyo i ddod o hyd iddynt.

Caiff cyfnodolion craidd ychwanegol ac adroddiadau ar gyfer y 3 disgyblaeth eu cadw yn stac llyfrgell Thomas Parry. Gellir gwneud cais am eitemau a gedwir yma, a ddynodir gan "Stac Llyfrgell Thomas Parry" ar Primo, catalog y llyfrgell, wrth Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Thomas Parry. Byddwn yn sicrhau y bydd yr eitemau hyn ar gael i chi wrth i chi aros.

Gellir gwneud cais am eitemau eraill nad ydynt yn eitemau craidd, a ddynodir gan Primo, catalog y llyfrgell, fel eitemau sydd ar gael yn y Storfa Allanol drwy Primo. Bydd yr eitemau hyn ar gael i chi o fewn 24 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor.

Ceir gwybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell ar y dudalen hon

Dylai myfyrwyr Dysgu o Bell sy’n astudio yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth anfon ebost at gg@aber.ac.uk i wneud cais am fenthyciadau drwy’r post.

Cynllun llawr

Adnoddau

Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cynnig 62 o weithfannau cyfrifiaduron a 253 o leoedd astudio, gan gynnwys:

 • 69 o leoedd mewn parthau astudio grŵp tawel
 • 185 o leoedd mewn parth astudio distaw, a
 • 3 garel astudio unigol

Yn ogystal, mae cynlluniau eistedd hyblyg pellach ar gael yn Ystafell Hyfforddi Llyfrgell Thomas Parry ar y prif lawr.

Casgliadau Arbennig

Mae'r casgliadau arbennig cyfeiriadol yn unig  yn cynnwys:

Canolfan Ddogfennau Ewropeaidd

Casgliad Appleton

Casgliad Horton

Casgliad Oliver Simon

Casgliad Gwasg Breifat

Casgliad Plant

 

Hygyrchedd

 • Mae lleoedd parcio i bobl anabl ger y brif fynedfa i Thomas Parry sy'n hygyrch i bobl mewn cadair olwyn trwy ardaloedd gwastad amrywiol neu rampiau.
 • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar y llawr gwaelod i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch a’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
 • Mae toiled anabl yn y brif lyfrgell.
 • Mae dolen sain ar gael yn y Ddesg Ymholiadau.
 • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Mae desg gyfrifiadur addasadwy yn Ystafell Gyfrifiadurol ac yng Ngharel #4 ar y llawr gwaelod.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedcy i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.