Newyddion

Cynnydd mewn benthyciadau ar gyfer Dysgwyr o BellCynnydd mewn benthyciadau ar gyfer Dysgwyr o Bell

14/07/2016

Fel rhan o'n adolygiad rheolaidd o gyfnodau benthyca, yr ydym wedi cynyddu'r nifer o eitemau y mae Benthycwyr o Bell yn medru eu benthyca o 15 i 20 awr.

Adfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen AspireAdfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen Aspire

20/06/2016

Mae hyn i’ch atgoffa i adfywio eich rhestri Aspire a chreu unrhyw restri newydd sydd eu hangen arnoch ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.  Er mwyn darganfod pryd mae’r dyddiadau cau a mwy: http://tinyurl.com/jy2fk9r

Nodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r postNodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r post

20/06/2016

Dylai Llyfrau Llyfrgell sydd i’w dychwelyd drwy’r post i Lyfrgell Thomas Parry gael eu hanfon i’r cyfeiriad canlynol yn unig: Llyfrgell Thomas Parry, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3AS. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Cynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag AberystwythCynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag Aberystwyth

16/06/2016

Rhwng 20 Mehefin a 29 Gorffennaf 2016 bydd arddangosfa fechan yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth, i goffáu ymweliad Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth 90 mlynedd yn ôl. Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad unigryw hwn, gweler ein blog Llyfrau Prin

Dydd Mawrth, Mehefin 14: Copïo Rhestrau Darllen AspireDydd Mawrth, Mehefin 14: Copïo Rhestrau Darllen Aspire

03/06/2016

Bydd Rhestrau 2015-2016 sydd wedi eu cyhoeddi yn Aspire yn cael eu copïo drosodd i’r flwyddyn academaidd nesaf. Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr eich bod yn cyhoeddi unrhyw newidiadau sydd heb eu cyhoeddi yn Aspire neu fe fyddant yn cael eu colli. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn os gwelwch yn dda.

Rhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffugRhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffug

25/05/2016

Yn ystod y wythnosau diwethaf mae myfyrwyr wedi cael eu targedu gan wahanol bobl yn ceisio eu twyllo. Yr ydym yn gwybod am y canlynol:

Y Swyddfa Gartref: galwadau/negeseuon testun i ffonau symudol. Mae’r galwyr yn esgus eu bod yn ffonio o’r Swyddfa Gartref ac yn dweud wrth y myfyriwr bod problem gyda’i visa, ac bod rhaid iddynt dalu taliad ychwanegol i ddatrys y broblem neu wynebu “dirwy mewnfudo”. Mae’r galwr yn rhoi linc i’r myfyriwr sy’n gwirio rhif y Swyddfa Gartref ac yna’n cymryd manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Cyfleodd/cynigion am swyddi: ebyst yn cynnig swyddi atyniadol i fyfyrwyr o dramor. Gofynnir i fyfyrwyr gofrestru cyn rhoi mynediad i’r manylion swyddi. Cymerir manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Talebau archfarchnad: Cynigion ar Facebook yn cynnig talebau bwyd archfarchnadoedd. Gofynnir am rifau ffôn symudol. Unwaith mae’r rhif wedi’i roi, danfonir côd i’r person ac unwaith maent yn derbyn hwn codir £4.50 amy gwasanaeth

Peidiwch â ymateb i unrhyw un o’r cynigion hyn neu rhai tebyg.

Ceir mwy o wybodaeth ar ebyst sbam yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/ a cheir mwy o wybodaeth am ddiogelwch cyfrifiaduron yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/security/

Hyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson ReutersHyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson Reuters

06/05/2016

Dewiswch sesiwn perthnasol o'r amserlen ar gyfer eich cyfrifiadur (Windows neu Mac) mewn slot amser cyfleus ar gyfer eich lleoliad, yna cofrestrwch. 

Neges oddi wrth Gwasanaethau Gwybodaeth: Rhybudd - ebost sbamNeges oddi wrth Gwasanaethau Gwybodaeth: Rhybudd - ebost sbam

28/04/2016

Os cewch ebost gydag atodyn o’r enw:

Notice of Legal Proceeding

Summons to Witness

PEIDIWCH â chlicio ar yr atodyn - mae'n cynnwys FEIRWS. Gall y negeseuon ebost hyn ddod o gyfeiriad y Brifysgol, felly byddwch yn wyliadwrus.

Dylech ddileu'r ebost o'ch mewnflwch.

Os cliciwch ar yr atodyn drwy gamgymeriad, cysylltwch ag is@aber.ac.uk neu ffoniwch yr estyniad 2400 yn syth.

Ceir cyngor pellach ar sut mae diogelu eich cyfrifiadur yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/security/

Ailddilysu eich Cerdyn AberAilddilysu eich Cerdyn Aber

21/04/2016

Oherwydd bod gweithredydd agosrwydd ar eich Cerdyn Aber (swyddogaeth allwedd er mwyn agor clo drws SALTO er enghraifft) mae’n rhaid ichi ailddilysu eich Cerdyn Aber trwy ei gyffwrdd â phwynt uwchraddio bob 90 diwrnod o leiaf. Mae gan y rhan fwyaf o ddrysau allanol adeiladau Prifysgol Aberystwyth bwyntiau uwchraddio i gael mynediad neu gallwch fynd i Lyfrgell Hugh Owen i ailddilysu eich cerdyn. Bob tro y byddwch yn cyffwrdd eich cerdyn â phwynt uwchraddio, bydd yn cael ei uwchraddio am 90 diwrnod arall. Os na fyddwch yn ailddilysu o fewn 90 diwrnod, bydd gweithredydd agosrwydd eich Cerdyn Aber yn dod i ben ond fe wnaiff weithio o’r newydd o’i gyffwrdd â phwynt uwchraddio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/card/

31 Mai: dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig31 Mai: dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig

11/04/2016

Cael gwybod mwy am y newidiadau pwysig hyn http://tinyurl.com/zugmtoz 

acastaff@aber.ac.uk

Nodyn i’ch atgoffa: ni ddylid bwyta bwyd poeth yn unrhyw un o’n llyfrgelloeddNodyn i’ch atgoffa: ni ddylid bwyta bwyd poeth yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd

08/03/2016

Mewn ymateb i adborth a gafwyd gan ddefnyddwyr y llyfrgelloedd ac er mwyn cynnal amgylchedd astudio pleserus i bawb, ni cheir dod â bwyd poeth i mewn na’i fwyta yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd. Ceir dod â diodydd poeth neu oer (gyda chaeadau) i’r llyfrgelloedd nawr ledled y llyfrgelloedd. Mae’r polisi llawn ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

29/02/2016

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch “note for library”. I wybod mwy:

http://aberssel.blogspot.co.uk/2016/02/all-change-let-us-know-what-you-need.html