Newyddion

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloeddSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloedd

13/01/2016

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Cyfnodau benthyca llyfrau TARCyfnodau benthyca llyfrau TAR

07/01/2016

Croeso nôl i Aberystwyth!  ‘Rwy’n gobeithio bod eich ymarferion dysgu wedi mynd yn dda. Dim ond gair byr am gyfnodau benthyca llyfrau yn ystod mis Ionawr. Mae gennych tan ddydd Gwener, Ionawr 8fed i ddychwelyd benthyciadau eich cyfnod ymarfer dysgu. Bydd unrhyw lyfrau y byddwch yn eu benthyca rhwng nawr a 24ain Ionawr yn cael eu hystyried fel benthyciadau 14 diwrnod. Yna, o Ionawr 25ain bydd llyfrau yn cael eu benthyca ar sail benthyciadau estynedig dros gyfnod eich lleoliadau ymarfer dysgu.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â mi ar ssg@aber.ac.uk. Diolch.

Oriau Agor Llyfrgelloedd 2016Oriau Agor Llyfrgelloedd 2016

02/01/2016

Dydd Sadwrn Ionawr 2, 2016 – oriau agor 24/7 yn dechrau am 10yb yn Llyfrgell Hugh Owen ac oriau estynedig yn dechrau am 10yb yn Llyfrgell Thomas Parry. Blwyddyn Newydd Dda o Wasanaethau Gwybodaeth. https://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gall myfyrwyr israddedig fenthyg hyd at 20 o lyfrau nawrGall myfyrwyr israddedig fenthyg hyd at 20 o lyfrau nawr

19/11/2015

Yn dilyn adborth i'r llyfrgell, gall myfyrwyr israddedig nawr fenthyca hyd at 20 o lyfrau (cynnydd o 15). Mae rhagor o wybodaeth ar lyfrau benthyca: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/borrowing/

Chwech yn rhagor o Ystafelloedd ar yr Amserlen Ganolog wedi cael eu Hailwampio yn Ystod Haf 2015Chwech yn rhagor o Ystafelloedd ar yr Amserlen Ganolog wedi cael eu Hailwampio yn Ystod Haf 2015

19/11/2015

Rhwng mis Mai a mis Hydref 2015 mae Prifysgol Aberystwyth wedi ailwampio chwech o ystafelloedd ar yr amserlen ganolog. Mae’r ystafelloedd hyn wedi’u lleoli mewn dau adeilad: Gwyddorau Ffisegol: Prif Ddarlithfa Ffiseg; Ffiseg A; Ffiseg B ac Edward Llwyd: 0.01; 0.26; 1.16. Hefyd mae’r fynedfa hygyrch newydd i Landinam A6 wedi cael ei chwblhau. Mae rhagor o wybodaeth a lluniau o'r ystafelloedd a adnewyddwyd ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/teachingrooms/

Cyhoeddi Mynediad Agored yng Nghyfnodolion Springer: y diweddarafCyhoeddi Mynediad Agored yng Nghyfnodolion Springer: y diweddaraf

17/11/2015

Mae llyfrgell Prifysgol Aberystwyth wedi arwyddo cytundeb newydd gyda Springer sy’n cwmpasu’r holl Gostau Prosesu Erthyglau ar gyfer erthyglau a gyhoeddir yn Springer (gweler http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/for-uk-authors-intro731990). O Hydref 15fed 2015 felly, ni fydd angen talu Costau Prosesu Erthyglau i Springer er mwyn cyhoeddi erthygl mynediad agored mewn cyfnodolyn y tanysgrifir iddo gan Springer gan ein bod ni eisoes wedi talu amdanynt fel rhan o’r cytundeb newydd hwn ac felly’n cydymffurfio’n awtomatig â gofynion mynediad agored cyllidwyr ymchwil. Mae’r cytundeb yn cyfeirio’n benodol at staff addysg uwch yn y DU yn gweithredu fel awdur cyfatebol papurau ond nid yw’n berthnasol pan ddaw’r awdur cyfatebol o’r tu allan i addysg uwch y DU. Caiff aelodau anrhydeddus o staff a myfyrwyr eu cynnwys yn y cytundeb ond nid yw alumni yn rhan ohono. Mae papurau gwreiddiol, adolygiadau a phapurau cyfathrebu cryno yn gymwys.

Sut mae’n gweithio?

Tan 2014/15, roedd sefydliadau addysg uwch y DU yn talu ffi danysgrifio flynyddol ar gyfer cyfnodolion Springer a hefyd yn talu Costau ychwanegol ar gyfer Prosesu Erthyglau, os oedd angen cyhoeddi’r erthyglau dan gynllun Mynediad Agored Aur Springer. Byddai’r erthyglau hynny y talwyd Costau Prosesu Erthyglau ar eu cyfer ar gael ar unwaith i holl ddarllenwyr gwefan Springer, a heb eu cuddio y tu ôl i wal dalu ar gyfer y bobl nad ydynt yn tanysgrifio. Gyda’r model newydd hwn, bydd y ffi drwydded flynyddol yn cael ei thalu gan sefydliadau Addysg Uwch y DU ac yn cwmpasu’r holl daliadau Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer papurau a gyhoeddir gan eu staff, gan ddefnyddio’r drwydded CC BY mynediad agored, fel sy’n ofynnol gan ganllawiau mynediad agored Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Bydd ffi drosglwyddo flynyddol ychwanegol yn cynnwys y gost o fynediad parhaus i holl gynnwys y cyfnodolion tanysgrifiedig a gyhoeddir mewn tua 2000 o deitlau cyfnodolion Springer gan ymchwilwyr ledled y byd.

Yn ei hanfod, felly, mae cytundeb trwydded Prifysgol Aberystwyth gyda Springer wedi newid o gytundeb ar sail tanysgrifiadau i gytundeb cyhoeddi. Bydd cyfanswm y ffi a delir gan brifysgolion y DU yn aros yr un peth ag a dalwyd ar gyfer tanysgrifiadau 2015 a Chostau Prosesu Erthyglau yn ystod 2014. Y gobaith yw y bydd y cytundeb newydd yn cynyddu’n ddramatig y nifer o bapurau mynediad agored a gyhoeddir gan awduron y DU, mewn modd sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn weinyddol.

Pa bryd mae’n dechrau?

Bydd y cytundeb yn rhedeg am 3 blynedd o Ionawr 1af 2016 i Ragfyr 2018, gyda chyfle i dynnu allan bob blwyddyn er mwyn i effaith y cytundeb gael ei werthuso’n barhaus. Fodd bynnag, mae ein negodwyr addysg uwch yn y DU, Jisc Collections, wedi cytuno gyda Springer y byddant yn defnyddio’r cytundeb o’r mis hwn – Hydref 2015 – felly, mewn gwirionedd, bydd yn dechrau ar unwaith.

O’r herwydd, hyd at lansiad Ionawr 2016, bydd Springer a Jisc Collections yn gweithredu trefn o ddilysu awduron a gall sefydliadau addysg uwch y DU gadarnhau fod eu hawduron yn aelodau o’r sefydliad. Gellir gwneud hynny trwy gadarnhau cyfeiriad, cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad gwe’r awdur. Fel awduron, mae’n bosibl y byddwch felly’n derbyn gohebiaeth oddi wrth Springer fod eich papur sydd wedi’i dderbyn yn cael ei anfon i’w ddilysu ar gyfer mynediad agored cyn ei gyhoeddi. Ni fydd angen ichi wneud dim byd ar yr adeg hon gan y bydd y cadarnhau yn digwydd yn ganolog ym mhob prifysgol. Yn y dyfodol, ar ôl sefydlu’r llif gwaith yn gadarn, gellir gofyn i awduron cyfatebol gadarnhau’r manylion eu hunain ar ôl i’r erthyglau gael eu derbyn.

Bydd Springer yn cyflwyno adroddiad achlysurol i Jisc Collections o fanylion cyhoeddiadau Mynediad Agored pob sefydliad

Noder bod 30 cyfnodolyn tanysgrifiedig Springer sydd heb eu cynnwys yn y cytundeb hwn gan nad ydynt yn cynnig trwyddedu CC BY.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â mynediadagored@aber.ac.uk

Rho Wybod Nawr - Archebu YstafelloeddRho Wybod Nawr - Archebu Ystafelloedd

16/11/2015

Yng ngoleuni’r adborth o’r ymgyrch Rho Wybod Nawr, hoffem atgoffa’r myfyrwyr bod croeso iddynt archebu ystafelloedd dysgu’r Brifysgol ar gyfer gwaith grŵp a chlybiau/cymdeithasau. Ceir manylion ynghylch sut i wneud hyn ar y wefan Amserlenni: http://www.aber.ac.uk/en/timetable/room-bookings/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloeddSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloedd

16/11/2015

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

16/11/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi https://faqs.aber.ac.uk/814

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddimAngen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim

16/11/2015

Os oes arnoch angen archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – arwyddwch gyda Primo, gofalwch fod y llyfr ar gael, yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod. Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

Myfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amserMyfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amser

10/11/2015

Am gyfle i dderbyn taleb gwerth £10 o gredyd i’w wario yn y Gwasanaethau Croeso a pizza am ddim, ymunwch â Grŵp Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym yn edrych am fyfyrwyr a all gydweithio â GG i roi adborth a chynnig syniadau ar wella’r gwasanaeth. Os oes gennych syniadau da am sut i wella’r adnoddau technoleg gwybodaeth, y llyfrgell a’r adnoddau cyfryngol, anfonwch e-bost at is-focus@aber.ac.uk
http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/focusgroup/

Dim cwota lledband yn ystod cyfnod all frigDim cwota lledband yn ystod cyfnod all frig

23/09/2015

Yr ydym yn gweithredu cyfnod “all-frig” rhwng 3yb a 9yb nad yw’n cyfrif at eich cwota lledband.

Polisi Bwyd a Diod Newydd y LlyfrgellPolisi Bwyd a Diod Newydd y Llyfrgell

14/09/2015

Rydym wedi adolygu polisi bwyd a diod ein llyfrgelloedd, yn sgil adborth a gawsom yn ddiweddar ac yn dilyn yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac mae’n bleser gennym gadarnhau y caniateir i chi ddod â diodydd oer a phoeth (gyda chaeadau) i bob man yn y llyfrgell. I gynnal awyrgylch astudio dymunol, ni chaniateir i chi fwyta na dod â bwyd poeth i mewn i unrhyw un o’n llyfrgelloedd. Mae’r polisi llawn ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/