Newyddion

Dylai AberLearn Blackboard yn cael eu hystyried mewn perygl ar fore LlunDylai AberLearn Blackboard yn cael eu hystyried mewn perygl ar fore Llun

17/07/2015

Dros yr haf, byddwn yn gosod diweddariadau cynyddol i rannau o'r system Blackboard. Gall hyn gynnwys cyfnodau byr o amser di-fynd a rhai amharu ar y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Am wybodaeth bellach cysylltwch bb-staff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïauGwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïau

10/07/2015

Mae’r data wedi bod o’r gael o’r blaen i’r cyhoedd, ond am bris. Yr wythnos hon mae’r fersiwn Beta wedi cael ei rhyddhau sy’n eich galluogi i chwilio a gweld y 170 miliwn o gofnodion sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r data’n cynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau, manylion am hen gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol. http://beta.companieshouse.gov.uk/

Adolygiad o’r Feddalwedd GanologAdolygiad o’r Feddalwedd Ganolog

02/07/2015

I ddarparu’r gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian i fyfyrwyr a staff, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cynnal adolygiad o’r holl gytundebau trwydded meddalwedd a sicrheir yn ganolog. Adnabuwyd nifer o gynnyrch a allai, o bosibl, gael eu canslo. Yn rhan o’r adolygiad hwn gwnaethom ymgynghori’n eang ledled yr Athrofa a chafodd y cynigon eu trafod hefyd yn y Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg (TELG) a Phwyllgor Ymgynghorol y Myfyrwyr Ymchwil.

I ddechrau, hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi adrodd yn ôl yn rhan o’r ymgynghoriad. Rydym wedi darllen trwy’r holl adborth yn fanwl. Mae’n amlwg bod cefnogaeth eang i EndNote yn ogystal â chefnogaeth gymysg i NVivo a Minitab. Cafwyd ymgynghoriad ar wahân gyda’r gwasanaethau Gyrfaoedd ynghylch Campus LX, oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer eCDP. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, mae’r GG yn cynllunio i

  • Gadw EndNote fel adnodd a gyllidir yn ganolog. 
  • Canslo’r tanysgrifiad i Minitab ym mis Rhagfyr 2015.
  • Adnewyddu NVivo tan fis Gorffennaf 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad.
  • Adnewyddu Campus LX tan fis Mehefin 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad. Rydym yn bwriadu symud i Mahara (cynnyrch ffynhonnell agored heb ffi’r drwydded https://mahara.org/) yn barod ar gyfer Mehefin 2016 i ddarparu eCDP.

Bydd y GG yn terfynu unrhyw gefnogaeth a hyfforddiant ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon ar gyfer Minitab. Bydd hyfforddiant ar NVivo hefyd yn dod i ben y flwyddyn academaidd hon, ond bydd cefnogaeth ar gael trwy gydol blwyddyn academaidd 15/16.

Bydd rhagor o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin a chyngor ar gael.

Uwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwnUwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwn

26/05/2015

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyhoeddi y byddwn ni’n uwchraddio i System Rheoli Llyfrgell ar ffurf cwmwl (a fydd yn tanategu Primo, catalog y llyfrgell) yr haf hwn. Er ein bod wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl i’n defnyddwyr, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni roi’r system newydd hon ar waith ac wrth i ni ymgyfarwyddo â’i defnyddio yn ein gwaith o ddydd i ddydd. Bydd y System Rheoli Llyfrgell newydd yn galluogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwell gwasanaeth llyfrgell a mwy o ymarferoldeb i’n defnyddwyr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar gg@aber.ac.uk / 01970 622400.

Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?

20/04/2015

If you use Google Chrome to watch AberCast (Panopto) recordings you will need to make some changes to your Chrome settings. A recent update to Chrome means that you may not be able to view recordings until these changes have been made. Full information and instructions are available on the Panopto website (http://support.panopto.com/documentation/admin-and-setup/troubleshooting/enabling-silverlight-plugin-npapi-plugins-chrome) Please note these instructions are provided by Panopto and are not available in Welsh.

Gofal Cwsmeriaid yn y Gwasanaethau Gwybodaeth

02/03/2015

Mae Gofal Cwsmeriaid yn rhan allweddol o'r gwasanaethau llyfrgell, TG, amserlennu a chyfryngau mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Mae ein polisi Gofal Cwsmeriaid yn nodi yn fwy manwl yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn ei dro yn rhoi manylion yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a chyfleusterau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymateb i'ch anghenion ac yn gwneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/customercare/

Ebyst SpamEbyst Spam

19/12/2012

Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/394
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/