Newyddion

Llyfrgell Thomas Parry ar gau 27-31 GorffennafLlyfrgell Thomas Parry ar gau 27-31 Gorffennaf

13/07/2015

Mae gwaith uwchraddio trydanol anghenrheidiol yn digwydd yn Llyfrgell Thomas Parry ac fe fydd y llyfrgell ar gau i ddefnyddwyr rhwyng 27ain-31ain Gorffennaf. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth gg@aber.ac.uk / 01970 622400 i drafod eich anghenion os ydych angen unrhyw ddefnyddiau sydd yn y llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn. Mae gwybodaeth ar oriau agor holl lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth ar gael ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Gwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïauGwasanaethau Gwybodaeth: diweddaru data ar-lein ar gyfer mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïau

10/07/2015

Mae’r data wedi bod o’r gael o’r blaen i’r cyhoedd, ond am bris. Yr wythnos hon mae’r fersiwn Beta wedi cael ei rhyddhau sy’n eich galluogi i chwilio a gweld y 170 miliwn o gofnodion sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r data’n cynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau, manylion am hen gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol. http://beta.companieshouse.gov.uk/

Archebu llyfrau trwy Primo: y wybodaeth ddiweddarafArchebu llyfrau trwy Primo: y wybodaeth ddiweddaraf

09/07/2015

Nodwch fod unrhyw geisiadau cadw yr ydych yn ei roi ar Primo, catalog y llyfrgell (boed ar gyfer cofio llyfrau ar fenthyg, benthyciadau intersite, llyfrau prin a cheisiadau ystorfa) nad ydynt wedi’u cyflawni erbyn 17 Gorffennaf, yn cael eu cario drosodd i'r gwasanaeth Primo uwchraddedig, ond efallai y bydd oedi byr cyn i’r ceisiadau sy'n weddill ymddangos ar eich cyfrif Primo. Os oes angen gwirio cais ar frys yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth ar is@aber.ac.uk / 01970 622400.

Adolygiad o’r Feddalwedd GanologAdolygiad o’r Feddalwedd Ganolog

02/07/2015

I ddarparu’r gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian i fyfyrwyr a staff, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cynnal adolygiad o’r holl gytundebau trwydded meddalwedd a sicrheir yn ganolog. Adnabuwyd nifer o gynnyrch a allai, o bosibl, gael eu canslo. Yn rhan o’r adolygiad hwn gwnaethom ymgynghori’n eang ledled yr Athrofa a chafodd y cynigon eu trafod hefyd yn y Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg (TELG) a Phwyllgor Ymgynghorol y Myfyrwyr Ymchwil.

I ddechrau, hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi adrodd yn ôl yn rhan o’r ymgynghoriad. Rydym wedi darllen trwy’r holl adborth yn fanwl. Mae’n amlwg bod cefnogaeth eang i EndNote yn ogystal â chefnogaeth gymysg i NVivo a Minitab. Cafwyd ymgynghoriad ar wahân gyda’r gwasanaethau Gyrfaoedd ynghylch Campus LX, oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer eCDP. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, mae’r GG yn cynllunio i

  • Gadw EndNote fel adnodd a gyllidir yn ganolog. 
  • Canslo’r tanysgrifiad i Minitab ym mis Rhagfyr 2015.
  • Adnewyddu NVivo tan fis Gorffennaf 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad.
  • Adnewyddu Campus LX tan fis Mehefin 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad. Rydym yn bwriadu symud i Mahara (cynnyrch ffynhonnell agored heb ffi’r drwydded https://mahara.org/) yn barod ar gyfer Mehefin 2016 i ddarparu eCDP.

Bydd y GG yn terfynu unrhyw gefnogaeth a hyfforddiant ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon ar gyfer Minitab. Bydd hyfforddiant ar NVivo hefyd yn dod i ben y flwyddyn academaidd hon, ond bydd cefnogaeth ar gael trwy gydol blwyddyn academaidd 15/16.

Bydd rhagor o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin a chyngor ar gael.

Uwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwnUwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwn

26/05/2015

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyhoeddi y byddwn ni’n uwchraddio i System Rheoli Llyfrgell ar ffurf cwmwl (a fydd yn tanategu Primo, catalog y llyfrgell) yr haf hwn. Er ein bod wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl i’n defnyddwyr, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni roi’r system newydd hon ar waith ac wrth i ni ymgyfarwyddo â’i defnyddio yn ein gwaith o ddydd i ddydd. Bydd y System Rheoli Llyfrgell newydd yn galluogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwell gwasanaeth llyfrgell a mwy o ymarferoldeb i’n defnyddwyr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar gg@aber.ac.uk / 01970 622400.

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

21/05/2015

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/). Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Waterloo – 200 mlynedd yn ddiweddarach

18/05/2015

Arddangosfa o lyfrau a phapurau i nodi Rhyfelodd Napoleon a 200 mlwyddiant Brwydr Waterloo. Daw rhai o’r llyfrau hyn o gasgliad helaeth a gymynroddwyd i’r Brifysgol gan yr Athro Fergus Johnston o’r Adran Hanes. Daw eitemau eraill o gasgliad George Powell Nanteos.

Defnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgellDefnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgell

15/05/2015

Cofiwch bod angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen ar ôl 9yh neu ar ôl 6yh yn ystod penwythnosau ar adegau arholiad. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

Taliadau am golli llyfrTaliadau am golli llyfr

11/05/2015

Yn dilyn adolygiad o’n polisïau, rydym wedi cael gwared â’r ffi weinyddol (£5) a ychwanegir yn awtomatig i anfoneb am lyfrau coll neu lyfrau sydd heb eu dychwelyd. Yn lle hynny, rydym wedi ailgyflwyno dirwyon fesul eitem sydd yn hwyr neu wedi eu colli (dirwyon a fyddai’n cael eu crynhoi pe bai’r llyfr wedi cael ei ddychwelyd). Gellir delio â’r rhain fel sy’n addas wrth Ddesgiau Ymholiadau’r Llyfrgell yn hytrach na gorfod eu cyfeirio lawr i’r Swyddfa Arian Parod. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/borrowing/

Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GGCynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GG

01/05/2015

Diolch i bawb a wnaeth gyflwyno adborth defnyddiol i ni  trwy gyfrwng Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth blynyddol ym mis Tachwedd. Ceir adroddiad llawn o’r syniadau a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/shnov2014/

Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?

20/04/2015

If you use Google Chrome to watch AberCast (Panopto) recordings you will need to make some changes to your Chrome settings. A recent update to Chrome means that you may not be able to view recordings until these changes have been made. Full information and instructions are available on the Panopto website (http://support.panopto.com/documentation/admin-and-setup/troubleshooting/enabling-silverlight-plugin-npapi-plugins-chrome) Please note these instructions are provided by Panopto and are not available in Welsh.

Gofal Cwsmeriaid yn y Gwasanaethau Gwybodaeth

02/03/2015

Mae Gofal Cwsmeriaid yn rhan allweddol o'r gwasanaethau llyfrgell, TG, amserlennu a chyfryngau mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Mae ein polisi Gofal Cwsmeriaid yn nodi yn fwy manwl yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn ei dro yn rhoi manylion yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a chyfleusterau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymateb i'ch anghenion ac yn gwneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/customercare/

Ebyst SpamEbyst Spam

19/12/2012

Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/394
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/