Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dysgwyr Cymraeg

13 Mehefin 2017Mae  cyn-Faer Tref Aberystwyth a’r berfformwraig Sue Jones-Davies ymysg criw sydd wedi eu cydnabod am eu hymdrechion i ddysgu a hyrwyddo’r Gymraeg.

Cyflwynwyd Gwobr Cymraeg yn y Teulu i Sue yn ystod Seremoni Wobrwyo Flynyddol Dysgu Gydol Oes a Dysgu Cymraeg Athrofa Datblygiad Proffesiynol Prifysgol Aberystwyth a gafodd ei chynnal ddydd Llun 23 Hydref.

Yn wreiddiol o sir Benfro, penderfynodd Sue ail gydio yn ei Chymraeg ar ôl symud o Lundain gyda’r teulu a dod i fyw i Aberystwyth. Bellach mae’n siarad Cymraeg gyda’u hwyresau, a’i nod nawr yw gwella ei Chymraeg ysgrifenedig a medru darllen barddoniaeth heb eiriadur.

Roedd y wobr yn un o dair i’w chyhoeddi yn y seremoni gafodd ei chynnal yng Nghanolfan Gynadledda Medrus y Brifysgol.

Cyflwynwyd gwobr Cymraeg yn y Gweithle i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am ei ymdrech i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymysg staff ac wrth iddynt ymwneud ag aelodau o’r cyhoedd, a chefnogi staff sydd yn dymuno mynychu cyrsiau Cymraeg.

Dyfarnwyd Grŵp Cymraeg y Flwyddyn i Clwb Clonc Caersws. Ers 2010 mae’r clwb wedi dod â Chymry Cymraeg a dysgwyr ynghyd mewn ffyrdd anffurfiol tu allan i’r dosbarth, i sgwrsio a chael ychydig bach o hwyl, a dysgu am Gymru a’i thraddodiadau.

Yn ystod y seremoni cyflwynwyd tystysgrifau arholiadau Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch CBAC a Thystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymgeiswyr llwyddiannus.

Wrth longyfarch pawb ar eu llwyddiant, dywedodd Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Fel dysgwr fy hunan, gallaf werthfawrogi’r ymdrech fawr mae pob un ohonoch wedi ei wneud i gwblhau eich arholiadau yn llwyddiannus. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn awyddus i gynorthwyo pawb sydd yn dymuno dysgu neu wella eu Cymraeg boed hynny am resymau proffesiynol, i gefnogi eu plant neu am resymau cymdeithasol. Braf felly yw cydnabod y gwaith y mae Parc Cenedlaethaol Bannau Brycheiniog yn ei wneud yn hyn o beth, a’r cyfle pwysig mae Clwb Clonc Caersws yn ei gynnig i gymdeithasu yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, mae’n hyfryd cael cydnabod rhywun fel Sue Jones-Davies sydd wedi gwneud cyfraniad ieithyddol mor werthfawr ar yr aelwyd gartref ac yn ei chymuned leol.”

Mae dros 3,000 o ddysgwyr yn dilyn cyrsiau Dysgu Cymraeg a Dysgu Gydol Oes drwy Brifysgol Aberystwyth a’i phartneriaid.