Prisiau, Costau ac Amseroedd Dirwyn

Er mwyn i'r Adran Gwasanaethau Dylunio, Gwe, Argraffu a Phost weithredu'n deg ac effeithiol mae'n angenrheidiol eich bod yn caniatáu digon o amser i'r gwaith gael ei gynhyrchu.

Argymhellir y dylai deunydd ysgrifennu gymryd tua pythefnos i gwblhau'r gwaith celf, prawfddarllen ac argraffu. Dylai posteri a thaflenni gymryd 3 wythnos o'u dylunio i'w hargraffu. Dylai taflenni a llyfrynnau bach gymryd 3 wythnos. Gall prosiectau mwy cymhleth megis llyfrynnau ac arddangosfeydd gymryd 4 wythnos i'w cynhyrchu. Gall gwaith arall megis arddangosfeydd neu wefannau gymryd 6 wythnos, oherwydd yn aml bydd y prosiect angen gwaith cynllunio ychwanegol cyn i'r broses gymhleth o luniadu ddechrau.

Weithiau gall yr adran gynhyrchu gwaith ar fyr rybudd a hefyd efallai y bydd adegau pan fydd y gwasanaeth yn brysur iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni am eich dyddiadau cau ac fe wnawn ein gorau i gwblhau'r gwaith mewn pryd ac o fewn y gyllideb.

Os bydd gennych unrhyw gais brys, cysylltwch â'r Rheolwr, Dylunio ac Argraffu, Ffôn: 01970 622066 Ebost: design@aber.ac.uk

Ailgodir tâl i'r adrannau am y rhan fwyaf o'r gwaith a wneir gan yr adran. Oherwydd bod yr adran yn cael ei rhedeg ar sail darparu 'gwasanaeth' i'r Brifysgol, mae lefel y costau yn llawer is na'r rhai a godir gan argraffwyr masnachol. Codir tâl ar raddau masnachol cystadleuol am waith sydd y tu allan i gylch gwaith y Brifysgol.

Dyma enghreifftiau o'r prisiau ar gyfer eitemau busnes mewnol y Brifysgol:

 • Pennawd Llythyr Adran yn y Brifysgol - 500 -  £45
 • Slipiau Cyfarch Adran yn y Brifysgol - 500 - £25
 • Cardiau Busnes Adran yn y Brifysgol (dwyochrog) - 250 - £30

Argraffu digidol Xerox:

 • Llyfryn wedi'i argraffu'n ddigidol, A4 8 ochr, du a gwyn - 500 - £120
 • Llyfryn wedi'i argraffu'n ddigidol, A4 24 ochr, du a gwyn - 500 - £360
 • Poster wedi'i argraffu'n ddigidol, A4 un ochr, lliw - 100 - £30
 • Poster wedi'i argraffu'n ddigidol, A3 un ochr, lliw - 100 - £60
 • Taflen wedi'i hargraffu'n ddigidol, A4 dwyochrog wedi'i blygu'n draean A4, lliw - 100 - £70
 • Llyfryn wedi'i argraffu'n ddigidol, A4 8 ochr, lliw - 100 - £240

Gweisg argraffu inc lithograffeg ar gyfer cynyrchiadau mawr:

 • Taflen lithograffeg, A4 dwyochrog wedi'i blygu'n draean A4, lliw - 1000 - £200
 • Llyfryn lithograffeg, A5 8 ochr, lliw - 1000 - £400
 • Llyfryn lithograffeg, A4 8 ochr, lliw - 1000 - £760
 • Llyfryn lithograffeg, A4 12 ochr, lliw - 1000 - £1,130
 • Poster lithograffeg, A3 un ochr, lliw - 500 - £185

Dyfynbrisiau

Gellir rhoi dyfynbrisiau ar gyfer yr holl waith a wneir. Cysylltwch â'r Gwasanaeth i gael manylion. Bydd y prisiau papur yn amodol ar bris papur y farchnad pan gaiff ei brynu. Mae'r Gwasanaeth yn gweithio o fewn Consortiwm Pwrcasu Prifysgol Cymru ond mae'n monitro prisiau'r farchnad yn ofalus i sicrhau'r pris mwyaf cystadleuol.

Ffioedd Dylunio

Fel rheol nid oes raid i adrannau yn y Brifysgol sydd eisiau deunydd hyrwyddo i ddenu israddedigion ac uwchraddedigion dalu am ddylunio graffig, dylunio gwe neu ffotograffiaeth. Ond mae costau am newidiadau hwyr i'r dyluniadau neu'r copi. Byddwch yn cael proflen o'r gwaith gyda phob prosiect sy'n nodi cyfrifoldeb y cwsmer i brawfddarllen a chymeradwyo gwaith cyn iddo gael ei argraffu.