Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfa

Bydd gradd mewn Mathemateg yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posib lle mae galw mawr am sgiliau rhifiadol, rhesymegol a dadansoddol arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys gweithio i gwmnïau fel Rolls Royce a sefydliadau megis y Swyddfa Dywydd, ac mae llwybrau posib ar gyfer gyrfa mewn cyfrifeg a bancio, rheoli ariannol, dadansoddi data, technoleg gwybodaeth, ymchwil a darlithio hefyd yn agored i chi. Yn yr arolwg diweddaraf, roedd 93% o israddedigion DU/UE o'r Adran Fathemateg a raddiodd yn 2017 mewn cyflogaeth neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA, 2017)

Proffiliau Graddedigion

Aled Wyn Thomas Graduate profileAled Wyn Thomas - BSc Mathemateg

PricewaterhouseCoopers

Graddiais o Brifysgol Aberystwyth ym mis Gorffennaf 2013 ar ôl ennill Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Mathemateg. Un o’r prif resymau y dewisiais astudio Mathemateg oedd y ffaith fod cael gradd mor aml-bwrpas yn eich galluogi chi i ddilyn ystod o yrfaoedd, megis peirianneg, addysgu neu weithio ym maes cyllid, i enwi ond ychydig. Un brif fantais o’r radd mewn Mathemateg yn Aberystwyth yw’r ffaith fod un o fodiwlau’r flwyddyn gyntaf yn ymwneud â chreu CV a llythyr cais am swydd. Ar y pryd, nid oeddem wedi cwblhau ein hastudiaethau blwyddyn gyntaf ac felly heb ystyried materion o’r fath. Ond, bu hyn yn amhrisiadwy yn y pen draw oherwydd wedi cyrraedd ein trydedd flwyddyn yr oedd y sylfeini angenrheidiol wedi’u gosod er mwyn i ni allu ymgeisio’n llwyddiannus am swyddi. Rydw i’n siŵr mai dyma un o’r rhesymau y llwyddais i gael cynnig lle gan y cwmni gwasanaethau proffesiynol PwC (PricewaterhouseCoopers) ar eu cynllun aswiriant i raddedigion. Mae Mathemateg yn radd heriol, ond sydd hefyd yn rhoi boddhad pan fod problemau a ymddengys yn amhosib i ddechrau gael eu datrys drwy ddadansoddi rhesymegol. Mae darlithwyr yr Adran yn darparu hyfforddiant ardderchog ac yn cynnig polisi drws agored i unrhyw fyfyriwr sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Maent yn llwyddo i sicrhau cydbwysedd perffaith rhwng cymorth a datblygiad, drwy annog myfyrwyr i ddatrys problemau mewn modd resymegol a rhesymol, cyn cynnig cymorth pellach, os oes angen. Mae hyn eisoes wedi bod yn fuddiol i mi yn y gweithle, gan fod fy nghyd-fyfyrwyr Mathemateg a minnau yn sefyll ben ac ysgwydd uwchben eraill oherwydd ein gallu i feddwl mewn modd resymegol ac felly datrys problemau yn effeithlon. Gallaf ond ddiolch o waelod calon i holl staff yr Adran am eu cefnogaeth diflino yn ystod y tair blynedd – gwnes i wir fwynhau bob eiliad!

 

Mae mwy o broffiliau graddedigion cyfrwng Cymraeg ar gael yma a rhai Saesneg yma.

Sgiliau trosglwyddadwy

Tra’n astudio ar gyfer gradd mewn Mathemateg, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • sgiliau dadansoddi ymchwil a data
  • sgiliau mathemategol a chyfrifiannol da
  • sgiliau datrys problemau effeithiol a meddwl yn greadigol
  • sylfaen gadarn mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
  • y gallu i weithio'n annibynnol
  • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser
  • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd glir a strwythuredig , yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • hunan gymhelliant a hunanddibyniaeth
  • gweithio mewn tîm, gyda'r gallu i drafod cysyniadau mewn grwpiau, derbyn a dadansoddi syniadau gwahanol a cyrraedd cytundeb am y syniad gorau

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG)

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), sy'n cynnig cyfle gwych i chi gymryd blwyddyn allan rhwng eich ail a'r trydedd blwyddyn o astudio er mwyn gweithio mewn sefydliad yn y DU neu dramor. Mae BMG yn darparu profiad gwerth chweil, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall eich helpu chi i sefyll allan oddi wrth y dorf mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i edrych ar eich opsiynau a darganfod lleoliad gwaith addas.