Newyddion

Gradd er Anrhydedd wedi'i rhoi am waith dyngarol

Am ei waith dyngarol a llwyr anhunanol, cyflwynwyd Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Gwyddorau i Eric Harries gan Brifysgol Aberystwyth yng Ngraddio 2018.

Mae cyn-swyddog tân a fu'n trefnu ac arwain 50 taith ddyngarol i ddwyrain Ewrop am ddau ddegawd o leiaf wedi cael Gradd Baglor er Anrhydedd yn y Gwyddorau gan Brifysgol Aberystwyth.

Gwobrwyo prosiectau ymchwil ar malaria ac ieithoedd lleiafrifol

Cafodd gwobrau am Effaith Eithriadol mewn Ymchwil eu cyflwyno gan yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, i’r Dr Andy Hardy o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a’r Dr Huw Lewis, Dr Elin Royles a Dr Catrin Wyn Edwards o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ystod seremoni graddio ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Mae staff sy'n gweithio ar ddau brosiect ymchwil arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael eu dewis ar gyfer cydnabyddiaeth arbennig yn ystod wythnos graddio 2018.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

Dr Daniel Low o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn derbyn tystysgrif â chanmoliaeth uchel yng Ngwobrau Cwrs Nodedig 2017-18 yn ystod Wythnos Graddio 2018.

Modiwlau dan arweiniad yr academyddion Dr Adam Vellender, Dr Catherine O'Hanlon, Dr Daniel Low a Dr Stephen Chapman yw enillwyr Gwobrau Cwrs Nodedig Prifysgol Aberystwyth 2017-2018.

Prifysgol Aberystwyth yn y Sioe Fawr

Mae'r Brifysgol yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau ar ei dwy stondin ar faes y sioe - y Pafiliwn Addysg ger y Prif Gylch, a Phabell Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn ardal Gofal Cefn Gwlad.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesaf (23-26 Gorffennaf, 2018) gyda rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau llawn.

Dyfarnu Doethuriaeth er Anrhydedd i’r mentergarwr technoleg, John Thompson

Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd gyda John Thompson, cyflwynwyd gyda Gradd Doethur er Anrhydedd

Yn rhan o ddathliadau’r Graddio eleni, cyflwynwyd gradd Doethur er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth i’r mentergarwr technoleg, John Thompson.

Consortiwm rhyngwladol i ddatblygu prawf am y TB buchol

Dr Luis Mur, ar y dde, sy'n arwain y tîm yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, gyda’r myfyriwr PhD Richard Pizzey, sydd wedi cymhwyso fel milfeddyg.

Mae gwyddonwyr yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn arwain consortiwm rhyngwladol newydd a sefydlwyd i ddatblygu prawf newydd am y diciâu mewn gwartheg - twbercwlosis buchol.

Cyflwyno Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Bonamy Grimes MBE, gwe-fentergarwr Skyscanner

Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd gyda Bonamy Grimes MBE, Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth i’r gwe-fentergarwr, Bonamy Grimes MBE, cyd-sylfaenydd gwefan cymharu prisiau Skyscanner.

Anrhydeddu un o'n prif farnwyr â Chymrodoriaeth

Ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman QC, Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth

Mae ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman QC wedi derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth.

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i un o arwyr rygbi Cymru

Urddwyd y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol John Dawes yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth yn ystod seremonïau Graddio 2018.

Mae’r cyn-chwaraewr a chyn-hyfforddwr rygbi rhyngwladol, John Dawes OBE, wedi cael ei urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

£7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i roi hwb i sector bwyd Cymru

Dan arweiniad Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) bydd y buddsoddiad yn ariannu dwy fenter: Bwydydd y Dyfodol a BioArloesi Cymru.

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector bwyd-amaeth ac i helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Mae gwyliau celfyddydol yn fusnes mawr - ond dyw hynny ddim yn golygu eu bod wedi colli eu hysbryd di-ofal

Festival stalls. Rainbow Bkk/Shutterstock

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Sam Saville, Ymchwilydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, yn trafod a yw masnacheiddio a’i bod nhw bellach yn ddigwyddiadau corfforaethol yn golygu eu bod wedi colli eu hysbryd di-ofal?

Yr actor a’r gantores, Sue Jones-Davies, yn cael ei hanrhydeddu â Gradd Baglor yn y Celfyddydau

Sue Jones-Davies

Cyflwynwyd Gradd Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r actores, cantores a chyn faer Aberystwyth, Sue Jones-Davies.

‘Cawr y diwydiant cyfryngau yng Nghymru’ yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Miss Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor gyda Euryn Ogwen Williams, Gymrawd

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

Y bardd a dramodydd o Gymru, yr Athro Menna Elfyn, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Chwith i’r Dde:  Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Professor Menna Elfyn, Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth; Miss Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Urddo’r hanesydd celf a chyfarwyddwraig amgueddfa yr Athro Ann Sumner yn Gymrawd

Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd gyda'r Athro Ann Sumner, Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth

Mae’r hanesydd celf, curadur arddangosfeydd, a chyfarwyddwraig amgueddfa yr Athro Ann Sumner wedi cael ei hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Rhoi hwb i arwyr yr awyr

Elusen y Flwyddyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth 2018-19:  Chwith i’r Dde: Aneurin Roberts, Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Ceredigion Ambiwlans Awyr Cymru; Morfudd Williams; gwirfoddolwr Ambiwlans Awyr Cymru a’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Ambiwlans Awyr Cymru a ddewiswyd yn Elusen y Flwyddyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth ar gyfer 2018-19.

Prifysgol Aberystwyth i arwain prosiect £3m technoleg geo-ofodol a thechnoleg y gofod yng Nghymru

Mae menter newydd sydd wedi derbyn cefnogaeth yr UE i helpu cwmniau yng Nghymru i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol yn cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth.

Thomas Edison: gweledydd, athrylith neu or dwyllwr?

Mewn erthygl yn y Conversation mae'r Athro Iwan Morus o Adran Hanes a Hanes Cymru yn herio'r ddelwedd o'r dyfeisiwr athrylithgar diwyd y bu Edison yn gweithio mor galed i'w meithrin. Cyhoeddwyd yr erthygl yn Saesneg.

Prifysgol Aberystwyth yn enwi Cymrodyr 2018

Lance Batchelor, Prif Swyddog Gweithredol Saga CCC, a dderbyniodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth yn 2017.

Mae bardd a dramodydd arobryn, gwe-fentrwr, barnwr blaenllaw ac actores a chantores ymhlith y rhai gaiff eu hanrhydeddu yn ystod y seremonïau graddio eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Olrhain hanes ffilm a sinema yn y Gymru wledig

Agorodd sinema’r Coliseum yn Aberystwyth yn 1932

Ffilmiau o’r gorffennol a hanes sinemâu yng nghefn gwlad fydd yn cael sylw mewn noson yn Amgueddfa Ceredigion nos Sadwrn 14 Gorffennaf 2018. Drysau yn agor am 7.

Yr Athro Ieuan Gwynedd Jones

Yr Athro Ieuan Gwynedd Jones (1920-2018). Cafodd ei urddo'n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth yn 2010.

Bu fawr cyn-bennaeth Adran Hanes Cymru a Chymrawd Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Emeritws Ieuan Gwynedd Jones, yn 97 oed.

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld â Neuadd Pantycelyn

Chwith i’r Dde: Andrea Pennock, Cyfarwyddwr Datblygu Ystadau; yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Dr Emyr Roberts, Cadeirydd y Cyngor Prifysgol Aberystwyth; Anna Wyn Jones, Llywydd UMCA; Eluned Morgan AC; Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pantycelyn a Dirprwy Gadeirydd Cyngor y Brifysgol a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Cafodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru ei thywys o amgylch neuadd breswyl hanesyddol Prifysgol Aberystwyth, Pantycelyn, ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018.

Cyflogadwyedd graddedigion Aberystwyth yn parhau i godi

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Enwi model ExoMars ar ôl arloeswr roboteg y gofod o Brifysgol Aberystwyth

Chwith i’r dde: Stephen Fearn a Dr Matt Gunn a fu’n gyfrifol am adeiladu Crwydryn ExoMars Barnes, a Dr Helen. Yn ei law mae Dr Matt Gunn yn dal palet lliw’r daith a ddatblygwyd gan y diweddar Athro Dave Barnes.

Mae model maint llawn o grwydryn ExoMars a fydd yn chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth yn 2021 wedi ei enwi ar ôl arloeswr roboteg y gofod o Brifysgol Aberystwyth.

Byd Plentyn – Esgidiau newydd, Cyfeiriad Newydd

Cynhelir y gynhadledd ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.

Bydd addysgwyr ar draws 89 o wledydd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 11-13 Gorffennaf i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn addysg plant.

Rhaglen hyfforddi newydd ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn hyfforddi myfyrwyr i fod yn athrawon ers 125 o flynyddoedd.

Mae rhaglen arloesol ar gyfer hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael ei hachredu am gyfnod o bum mlynedd gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

Gwyddonwyr Aberystwyth yn taclo un o afiechydon mwyaf marwol y byd

Mae sgistosomiasis yn effeithio ar fwy 200 miliwn o bobl ar draws y byd. Mae wyau (oval) sy’n cael eu cynhyrchu gan y parasit sgistosom yn casglu yn afu’r dioddefwr (celloedd pinc) ac yn achosi ymateb llidus (celloedd porffor). Mae hyn yn arwain at gymlethdodau sydd wedi eu cysylltu gyda sgitsosomiasis a marwolaeth.

Gallai datblygiadau gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth o safbwynt deall un o afiechydon mwyaf marwol y byd y potensial i gynnig rhyddhad i filoedd o ddioddefwyr ledled y byd.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Diwrnod Heb Blastig

Rebecca Davies Dirprwy Is-Ganghellor a'r Prif Swyddog Gweithredu gyda staff  yn casglu sbwriel ar y campws fel rhan o Ddiwrnod Heb Blastig y Brifysgol.

Cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth ei Diwrnod Heb Blastig cyntaf ar 26 Mehefin, mewn ymgais i fod yn brifysgol ardystiedig ddi blastig gyntaf Cymru, cynllun wedi'i seilio ar roi’r gorau yn raddol i ddefnyddio plastigau untro.

Dathlu 100 mlynedd o Ddaearyddiaeth

Myfyrwyr a staff o’r presennol a’r gorffennol ar risiau’r La Scala ar gampws Penglais gyda'r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth (canol), ar ddechrau penwythnos o weithgareddau i nodi canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol ac aduniad blynyddol Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr.

Daeth dros 200 o gyn-fyfyrwyr a staff at ei gilydd yn Aberystwyth dros benwythnos 29 Mehefin - 1 Gorffennaf 2018 i ddathlu canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol.

Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

Chwith i’r Dde: Ian Jones, Cyfarwyddwr Wilmott Dixon Cymru a’r Gorllewin; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil a Menter ym Mhrifysgol Aberystwyth; Dr Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth; a Jeff Monks, Pennaeth Ystadau gyda’r BBSRC.

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

Gwobrwyo rhagoriaeth gwasanaeth i gwsmeriaid

Chwith i’r Dde: Aelodau o staff Gwasanaethau Gwybodaeth, Faye Ap Geraint, Joy Cadwallader, Julie Hart, Jamie Harris, Elizabeth Kensler, Sarah Gwenlan a Jan Litton yn dathlu adnewyddu achrediad Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid am dair blynedd arall.

Mae ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid adran Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) Prifysgol wedi ei gydnabod gan arolwg annibynnol.